Medsoft 2021 – 33. seminář biomedicínské informatiky

PhDr. Eva LESENKOVÁ, Ph.D., NLK

Seminář, umožňující setkání odborníků z oboru zdravotnické informatiky a biomedicínského inženýrství, se konal ve dnech 6.- a 7. října 2021 v Lékařském domě v Praze 2.

Program zahrnoval témata:  lékařská informatika v boji proti COVID-19, umělá inteligence, Big Data, využití internetu, knihovny a vědecké informace  ve zdravotnictví, procesy standardizace související s elektronickým zdravotnictvím, biofyzika, modelování a simulace v medicíně, zdravotnické informační systémy, výuka a vzdělávání v oblasti zdravotnické informatiky .

Pořadateli byly Česká vědeckotechnická společnost pro aplikovanou kybernetiku a informatiku, Česká společnost pro kybernetiku a informatiku, v odborné spolupráci s Českou společností zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP.

Z příspěvků blízkých problematice knihoven a vědeckých informací a výuce a vzdělávání v informatice upoutalo sdělení J. Feberové a J. Kofránka: Systém, který se osvědčil – jak dál s online výukou po COVIDU, který dokumentoval cenné zkušenosti s online výukou LMS na Ústavu patologické anatomie 1. LF UK. Závěrem sdělení bylo deklarováno desatero otázek, vhodných pro rozhodování organizace o pokračování v online výuce:

  1. Bude organizace i v postcovidové době zvýšeně podporovat e-learning?
  2. Jakou formou – systematicky či individuálně?
  3. Vznikne nový subjekt pro podporu e-learningu?
  4. Co bude předmětem podpory?
  5. Jak bude tato činnost zabezpečena personálně?
  6. Jak bude financována?
  7. Jaké budou poskytovány služby?
  8. Jak bude řešeno technické zázemí?
  9. Bude navázána spolupráce s externími subjekty?
  10. Jaké budou podmínky pro případnou komercionalizaci výstupů?

Příspěvek Národní lékařské knihovny autorek K. Bohutínské a E. Lesenkové: Zdravotní gramotnost 2021: Jak můžeme lépe získat informace o zdraví? seznámil přítomné s vytvořením obsahu, přípravou, průběhem a výsledky e-learningového kurzu, který proběhl na jaře 2021 v  prostředí LMS Moodle.

Výsledky analýzy na základě vyhodnocené zpětné vazby od účastníků kurzu naznačují, že někteří z účastníků hodnocení nevěnovali dostatečnou pozornost a nad jednotlivými aspekty webů se kriticky nezamýšleli. Do budoucna bude vhodné do kurzu zařadit i obsah rozšiřující základní informační gramotnost a obsah věnující se nácviku kritického myšlení. Při hodnocení webových zdrojů se ukazuje, že i kvalitní webové stránky postrádají základní parametry deklarující důvěryhodnost – neodkazují na původní zdroje, u článků neuvádí ani autora ani datum vydání / poslední aktualizace. U autorů informačního obsahu v elektronické podobě, je žádoucí podporovat  dodržování publikačních pravidel.

V oblasti elektronického zdravotnictví  byl očekávaný příspěvek autorů M. Komendy, V. Bugharta a M. Bakešové: Národní zdravotnický portál (NZIP): Po roce od spuštění. Příspěvek kriticky hodnotil rok provozu pilotní verze portálu, představil nové kategorie a témata a popsal souhrnně výsledky analýzy chování uživatelů. NZIP je členěn do tematických celků: mapa zdravotní péče, životní situace, prevence a zdravý životní styl, doporučené weby a rejstřík pojmů. Obsah v září 2021 reprezentoval 1 070 publikovaných článků, 270 externích zdrojů, 39 395 poskytovatelů zdravotní péče, 2 734 rejstříkových pojmů. NZIP představuje práci jednotlivých týmů, a to obsahově-odborného, analytického, publikačního, vývojového, metodického a  administrativního.

Základní přehled dat z monitorovacích nástrojů  portálu NZIP za období 23. 7. 2020 až 23. 7. 2021: 861 420 – počet uživatelů, 1 071 477 – návštěv, 1 790 330 – zobrazení stránek, 00:01:51 – průměrná doba návštěvy, 33,91 % – míra okamžitého opuštění.

Ve spolupráci s odbornou agenturou je v NZIP vytvářena marketingová a komunikační strategie, která by měla pomoci dostat portál do povědomí širší veřejnosti. Její realizace je plánovaná na základě tematických balíčků v pravidelných periodách.

NZIP je předmětem projektu Evropský sociální fond – Operační program Zaměstnanost  v termínu  1. 1. 2020  —  31. 12. 2022 více o projektu.

Autoři J. Bruthans. J. Kofránek a A. Vojtěch ve sdělení e-Preskripce v teorii a praxi mimo jiné uvedli, že ČR se řadí k zemím, které jsou úspěšné v zavádění e-prespkripce. Zavedení v letech 2013 až 2020  se v ČR navyšovalo v uvedené řadě procent 1 % 2 % 2 % 2 % 7 % 80 % 96 % 98 %.

Přednáška  D. Krejčové, Š. Daňkové a  M. Zvolského: Příprava české verze 11. revize mezinárodní klasifikace nemocí zaujala poutavou exkurzí do postupu překladu české verze. Možnost nahlédnout do sestavení interního týmu byla i pro knihovníky, kteří se věnují indexační praxi, zajímavá. V průběhu prací byl překladatelský tým, ve kterém působí převážně lékaři či biomedicínští inženýři, disponující přehledem o medicínské terminologii, doplněn o dvě expertky z Oddělení lékařské genetiky VFN a 1. LF UK, které se věnovaly editaci kapitoly Vývojové anomálie. Pochopitelně zajímavá a v mnohém inspirující byla i celá uvedená metodika postupu od využívání nástrojů po implementaci.

Seminář obohatily i vystavené postery K. Matuškové: Webová prezentace Kategorizace zdravotnické techniky a K. Hanušové: Aktualizace české verze ORPHAcodes, podle kterého jsou kódována vzácná onemocnění v elektronických informačních systémech.

Medsoft byl, jako každoročně, příležitostí uvědomit si ve dvou dnech, jak rozsáhlý je obor na rozhraní informačních věd a medicíny –  biomedicínská informatika.

Sborník semináře je dostupný v elektronické formě.


Citace

LESENKOVÁ, Eva. Medsoft 2021 – 33. seminář biomedicínské informatiky. Lékařská knihovna [online]. 2021, roč. 26, č. 3-4 [cit. 07.06.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/2021-26-3-4/medsoft-2021-33-seminar-biomedicinske-informatiky/. ISSN 1804-2031.