Akvizice v Národní lékařské knihovně

Ludmila Štěpánková, Štěpánka Fremutová, NLK

Akvizici neboli získávání dokumentů má v Národní lékařské knihovně na starosti Oddělení doplňování a správy fondů. Snahou našeho oddělení je získat veškeré dokumenty, které vycházejí na území České republiky a týkají se oblasti medicíny. Do této oblasti spadá jak literatura pro odbornou veřejnost, tak literatura pro laickou veřejnost, jako jsou pacientské příručky, doporučení a populárně naučná literatura o lidském zdraví.

Doplňování fondu se řídí akvizičním manuálem, který je pro nás návodem a rádcem v tom, jakou literaturu nakupovat a v jakém množství. Jedná se jak o literaturu vydávanou v České republice, tak literaturu zahraniční.  Zahraniční doplňujeme výběrově, především literaturu českých autorů publikovanou v zahraničí u renomovaných nakladatelů.

V roce 2016 jsme například zakoupili zajímavou knihu Sleep Disorders in Children. Jedním z autorů, respektive editorů, je česká lékařka Soňa Nevšímalová. Bohužel práce českých autorů vydávané v zahraničí jsou pro nás špatně identifikovatelné, protože trh je široký a vydavatelů je mnoho. Je pro nás velmi přínosné, pokud nás na existenci takových publikací někdo upozorní.

Doplňování fondů naší knihovny se děje nákupem, dary či výměnou s jinými institucemi. Pro výměnu je pro nás důležitá hlavně dlouholetá spolupráce se slovenskými institucemi, díky kterým získáváme 10 titulů časopisů do naší knihovny, např. slovenský časopis Sestra. Ze Slovenska také nakupujeme časopis Rehabilitácia. Celkem jsme v roce 2016 výměnou získali 15 titulů časopisů ze zahraničí.

Dar je pro nás velmi důležitý zdroj získávání dokumentů. V roce 2016 jsme darem získali 243 titulů časopisů, 711 knih a 444 drobných tisků (pro srovnání – v roce 2016 jsme zakoupili 86 titulů časopisů, 1038 knih a 22 drobných tisků). Získáváme takto nové i starší dokumenty a to jak knihy, tak časopisy. Naše knihovna má povinnost uchovávat lékařskou literaturu, máme tzv. depozitní funkci, a tak často získáme zajímavé knihy, které jiné knihovny odepisují a nám chybí nebo je máme poškozené. Např. městské knihovny odepisují knihy již po 5 letech, a tak máme možnost získat literaturu třeba jen za cenu poštovného nebo za malou úplatu. Od jednotlivců často získáme knihy dokládající vývoj v oblasti medicíny. Zajímavé jsou pro nás i pozůstalosti, kdy máme možnost získat sice starší, ale mnohdy pozoruhodnou literaturu z oboru daného lékaře, především zahraniční.

Také někteří vydavatelé jsou k nám vstřícní. A jelikož naše knihovna nemá povinný výtisk, jsme velmi rádi za každý výtisk, který nám vydavatelé darují ze své produkce a my můžeme dokoupit méně výtisků nebo přes ně získáme neprodejnou publikaci.

Snahou Národní lékařské knihovny je pokrytí veškeré produkce, která vyjde na území České republiky z oblasti medicíny. Z příbuzných oborů se snažíme pokrýt výběrově českou produkci, čemuž nám slouží akviziční manuál.

Dokumenty nakupujeme přes osvědčené zdroje. Máme již vytipované zprostředkovatele, přes které literaturu doplňujeme. Znamená to trvalé sledování internetových stránek knihkupců, vydavatelů knih, skript a časopisů, chození po knihkupectvích, stálý přehled, co nového vyšlo v naší oblasti zájmu. Často je potřeba se až s knihou v ruce rozhodnout, zda knihu zakoupit nebo ne a v jakém počtu výtisků. Problematická jsou další vydání.  Ne vždy je totiž uvedeno, zda je vydání rozšířené.  Stejná nezměněná vydání zakupujeme pouze tehdy, pokud máme knihy poškozené nebo v nedostatečném množství.

Nákup knih znamená také rozhodování, přes jakého dodavatele knihy zakoupíme. Naší snahou je, abychom do knihovny knihy získali co nejdříve a také za co nejlepší ceny. Slevy, které jako knihovna dostáváme od dodavatelů, nejsou vždy stejné, liší se dle titulu a rozsahu nebo vydavatele knihy. Výhodné je využít předprodej nebo zvýhodněnou cenu při uvedení titulu na trh. Některé knihy je možné po určitém čase získat za zajímavější cenu přes internetový obchod.

Tituly, které jsou vydány v menším nákladu, jsou někdy vyprodány velmi brzo bez dalšího dotisku. Proto někdy rychlost nákupu rozhoduje, zda knihu získáme do našeho fondu. Tituly, které čtenář ztratil nebo poškodil, či tituly, u kterých se rozhodneme přikoupit další kus, protože je titul velmi půjčován, jsou často na knižním trhu po 3-5 letech již nedostupné. Pak máme možnost ještě zkusit oslovit vydavatele a antikvariáty.

Při akvizici publikací je největší problém získat tituly, které jsou vydávány v rámci škol, a publikace vzniklé jako výsledek projektů či grantů, k různým výročím, v rámci konferencí a různých akcí. Tyto tituly jsou na trhu obtížně identifikovatelné. V tomto směru přišli akvizitéři s iniciativou zaznamenávat dokument v databázi vydaných knih (viz http://www.sckn.cz/ceskeknihy), kde by byl uveden kontakt na osobu, která zajišťuje distribuci neprodejných publikací, pokud distribuci nezajišťuje přímo vydavatelství univerzity. Řešení situace je zatím neúspěšné (viz např. zápis z porady knihoven s povinným výtiskem a nabídkovou povinností z 21. listopadu 2016 dostupné z webovské stránky: http://sdruk.mlp.cz/data/xinha/sdruk/Akvizice/2016/Z%C3%A1pis%20z%20porady%20knihoven%20k%20PV.pdf či http://sdruk.mlp.cz/sdruk/odbornesekce/sekce-pro-akvizici/clanek/sekce-pro-akvizici/)

Nepodaří-li se nám publikaci získat, obracíme se i na její autory, kteří jsou obvykle vstřícní, ale ne vždy mají publikace k dispozici. Samostatnou kapitolou jsou různé neprodejní publikace univerzit, rozličných spolků, sborníky z odborných akcí apod. Jejich nalezení a získání se mnohdy podobá detektivní práci jako je vystopování autorů, navazování kontaktů v rámci univerzitního prostředí i přes různé iniciativy, spolky, pořadatele různých akcí. O to větší pak máme radost, pokud se nám nějaké zajímavé publikace podaří získat.

U časopisů, které pravidelně odebíráme, je situace rozmanitá. Jsou tituly, které není potřeba hlídat, případně pokud číslo nedorazí, dodavatel bez problémů časopis dodá. Někdy se nám číslo časopisu někde zatoulá. Někteří vydavatelé nám také díky zpracování časopisu v rámci BMČ dávají časopis zdarma a ve více exemplářích. Tyto tituly po zpracování v BMČ uchováváme v depozitáři pro případ ztráty nebo poškození časopisu.

Některé tituly v rámci předplatného získáváme jen v jednom výtisku, ty získáváme bez problémů.  Jsou také určité tituly, pro nás z hlediska obsahu důležité, které je potřeba neustále sledovat, kontrolovat doručení a v případně nedodání urgovat.

Největší problém jsou speciální suplementa, která vychází jen v rámci konferencí a která jsou pro naši knihovnu nedosažitelná. Některé časopisy také do předplatného nezahrnují speciální čísla, která je potřeba sledovat a případně dokupovat zvlášť.

Elektronické časopisy nakupujeme v kolekcích a elektronické knihy výběrově. Nejucelenější kolekci českých knih z oblasti medicíny má nakladatelství Karolinum dostupné přes platformu EBSCO. Především u časopisů, které máme tištěné, v záznamu uvádíme webovou adresu, pokud ji známe.

Tituly na CD, DVD či flashdiscích máme ve svém fondu, pokud jsou součástí tištěného zdroje nebo tento nosič dostaneme darem. Již se setkáváme i s tím, kdy nosiče na CD či DVD jsou nahrazovány flashdisky. O těchto zdrojích zatím statistiku nevedeme. Zcela určitě však, až budou tyto nosiče převládat, se stanou běžnou součástí našeho fondu. U nich bude potřeba do budoucna vyřešit otázku nejen jejich uchovávání v depozitáři, ale také dlouhodobého uchování jejich obsahu.

Akvizice je různorodá činnost, rozhodně se nejedná o jednotvárnou práci a je zajímavé sledovat její proměnu v čase. Trh s knihami, časopisy a dalšími dokumenty se neustále mění. Inspirující jsou změny na trhu, názory na to, zda tištěné dokumenty zaniknou či ne, sledování reklamy na nové publikace. Grafické vybavení publikací je mnohdy úžasné. Rozhodně nelze říci, že odborné i populárně-naučné publikace jsou nudné. Snaha upoutat potenciální čtenáře je již patrná u názvů či obalů knih.

FOTO: Obalkyknih.cz


Citace

ŠTĚPÁNKOVÁ, Ludmila a Štěpánka FREMUTOVÁ. Akvizice v Národní lékařské knihovně. Lékařská knihovna [online]. 2017, roč. 22, č. 1-2 [cit. 13.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2017-22-1-2/akvizice-v-narodni-lekarske-knihovne/. ISSN 1804-2031.