Průzkum spokojenosti uživatelů knihovnicko-informačních služeb Národní lékařské knihovny (NLK)

PhDr. Eva LESENKOVÁ, Ph.D., NLK

Národní lékařská knihovna (NLK) uspořádala v průběhu jara 2022 průzkum spokojenosti svých uživatelů. Dotazníkové šetření probíhalo od 25. března do 28. dubna 2022.

Zadání průzkumu a formulace otázek směřovaly k ověření současné skladby služeb, jak tyto služby uživatelům vyhovují i k získání podnětů a připomínek pro jejich další zkvalitňování s ohledem na jejich modernizaci a k zachycení možných změn ve využívání knihovny v posledních letech, kdy probíhala koronavirová epidemie.

Na přípravě průzkumu se podílel tým pracovníků z Odboru knihovnicko-informačních služeb, PhDr. Eva Valdmanová, Mgr. Iveta Svobodová, Mgr. Adam Kolín společně s PhDr. Evou Lesenkovou, Ph.D.

Dotazník v online formě byl zpracován v Google Forms a odkaz zpřístupněn na webových stránkách knihovny, v portálu Medvik a na Facebooku.

Konečné vyhodnocení průzkumu bude prezentováno a publikováno na konferenci Medsoft 2022.

V březnu 2022 bylo celkem v knihovně 2216 registrovaných uživatelů. Přímo oslovených však bylo pouze 500 z uvedeného celkového počtu, tedy ti, kteří dříve poskytli souhlas se zasíláním sdělení, týkajících se knihovny. Odpovědělo 131 respondentů, tj. necelá třetina (26,1 %) oslovených.

Průzkum sestával ze 16 otázek. Typově byly voleny otázky s výběrem ze škály odpovědí, dvě otázky byly s otevřenou odpovědí.

Předkládáme grafické znázornění odpovědí respondentů dle jednotlivých bloků a otázek a závěrečné zhodnocení.

1.       Blok identifikační: otázky směřovaly ke zjištění nejvyššího dosaženému vzdělání, povolání nebo zaměření studia a věkové kategorii.

Vzdělání

Povolání nebo zaměření studia 

Věková kategorie

2.       Blok knihovnicko – informační služby: otázky směřovaly ke zjištění využitelnosti jednotlivých druhů a způsobů služeb, co uživatelé nejčastěji v knihovně hledají, frekvence návštěv.

Potřeba vyhledávat informace

Které služby v knihovně využíváte

Preference služeb

Využití online služeb

Frekvence návštěv

3.       Blok vliv pandemie na užívání knihovny a zdrojů: otázky směřovaly ke zjištění vlivu pandemie ve vztahu ke knihovně a na případnou změnu uživatelských návyků.

Vliv pandemie na potřebu užívat knihovnu 

Vliv pandemie na změnu návyků ve využívání služeb

4.       Blok uživatelská podpora: otázky se zaměřovaly na zjištění spokojenosti s provozní dobou, hodnocení uživatelské orientace na webových stránkách, podpory informační gramotnosti (vyhledávání), sledování FB, potřebnosti knihovny, vstřícnosti a ochoty knihovníků.

Spokojenost s provozní dobou

Uživatelská podpora knihovny

Účel návštěvy knihovny

Hodnocení vstřícnosti a ochota knihovníků 

5.       Volné otázky – náměty a připomínky ke zlepšení knihovny

Respodenti by si přáli více e-zdrojů a e-knih, více odborných databází (např. Micromedex), kurzy vyhledávání, semináře s odborníky. Obtěžuje je automobilový provoz v Sokolské ulici, chtěli by zjednodušení plateb – platby kartou, bibliobox a samoobslužné půjčování. Zazněla i slova chvály.

„Dobrá práce 🙂 Velice si vážím existence knihovny, kterou navštěvuji více jak 30 let, doprovázela mne tam od svého dětství moje dcera, která ji již využívá také. Děkuji za služby, které provozujete a za vždy milý personál při osobní návštěvě. S knihovnou jsem velmi spokojena. Pracovníci jsou ochotní, se vším poradí. Budu ráda, když bude v budoucnu možnost si co nejvíce publikací vypůjčit/přečíst online. Ochota a vstřícnost všech pracovníků, báječná spolupráce. Díky za vše.“

6.       Výsledky – souhrn

Výsledky bloku identifikačního, který zjišťoval dosažené vzdělání, povolání nebo zaměření studia a věkovou kategorii, vypovídají, že více než 3/4 dotázaných uvedlo vysokoškolské nebo postgraduální vzdělání a zbývající část středoškolské a vyšší odborné.

S nelékařským zdravotnickým povoláním odpovídala třetina respondentů, kolem 20 % lékaři/ zubní lékaři / farmaceuti a ve zbývající třetině převažovali studenti vysokoškolského zdravotnického oboru a studenti jiného vysokoškolského oboru a knihovníci zdravotnických knihoven.

Věkovou skladbu reprezentuje největší skupina respondentů ve věkovém rozmezí 27 – 65 let, ve zbývající třetině 10 % věk 19 – 26 a nad 65 let necelých 6 procent.

Výsledky bloku knihovnicko – informační služby

K preferencím ve využívání služeb na místě lze uvést, že v prvním pořadí jsou nejvíce zastoupeny výpůjčky knih, následují výpůjčky časopisů a na třetím místě rešeršní služby. Méně než 10 % dotázaných uvedlo využívanost internetu, služby referenční a školení s konzultacemi.

Zřetelná preference uživatelů u online služeb se většinově (96,9 %) týká služby Medvik, následuje využívání digitální knihovny NLK, následně užívání vyhledávače Summon, s nízkým počtem odpovědí byl uváděn e-learning (13 %) a portál Medlike. Nejméně zájmu zaznamenala služba DNNT (2,3 %).

Za účel, k němuž jsou v knihovně nejčastěji vyhledávány informace, téměř polovina dotázaných označila celoživotní odborné vzdělávání, následoval osobní zájem o téma a praxe zdravotníka. Jako důvod potřeby informací uvedla téměř třetina dotázaných výuku, výzkum a přípravu kvalifikační nebo publikované práce.

Nejčastější frekvence návštěv knihovny je 1x za čtvrt roku a 1x měsíčně – čtvrtina dotázaných, následně 1x za 2 týdny, 1x ročně a 1x týdně pouhých 10 %.

Výsledky bloku pandemie na užívaní knihovny a zdrojů

Průzkum ukázal zajímavé zjištění, že 15,3 % respondentů začalo knihovnu užívat v průběhu pandemie, avšak téměř 70 % knihovnu využívala a využívá stejně jako před pandemií.

Pandemie nezměnila návyky u necelé poloviny dotázaných, tito setrvávají a užívají kombinaci tištěných a online zdrojů, avšak pandemie změnila návyky u necelé třetiny (24,4 %), ti využívají nyní častěji online.

Výsledky bloku uživatelská podpora 

Provozní doba knihovny v rozsahu 44 hodin týdně vyhovuje většině (80,9 %) dotázaných, 13 % odpovědělo nerozhodně a pouze v 6,1 % nevyhovuje.

S orientací na webových stránkách je spíše spokojeno 67,2 %, určitě vyhovují pouze čtvrtině (25,2 %) a nevyhovují 6,1 % dotázaných. Knihovnu na Facebooku sleduje necelých 12 %.

Odpovědi na otázky, zda knihovna pomáhá uživatelům získávat dovednosti pro vyhledávání informací (informační gramotnost), vyjadřují, že 62,2 % zvládá orientaci sama a pomoc nepotřebuje, knihovnickou pomoc využívá necelých 20 % a 12,2 % by uvítalo nějaké školení.

Potřebu navštěvovat knihovnu osobně vyjádřila většina v 87 %, pouze 13 % s tímto nesouhlasilo.

Hodnocení vstřícnosti a ochoty knihovníků vyjádřené ve stupnici 1 – 5 skončilo se známkou výborně u 71 %, chvalitebně 16 %, dobře 6,1 %, dostatečně 3,8 % a nedostatečně 3,1 % respondentů.


Citace

LESENKOVÁ, Eva. Průzkum spokojenosti uživatelů knihovnicko-informačních služeb Národní lékařské knihovny (NLK). Lékařská knihovna [online]. 2022, roč. 27, č. 1-2 [cit. 09.12.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/pruzkum-spokojenosti-uzivatelu-knihovnicko-informacnich-sluzeb-narodni-lekarske-knihovny-nlk/. ISSN 1804-2031.