Mezinárodní konference o kvalitativních a kvantitativních metodách v knihovnách

PhDr. Eva LESENKOVÁ, Ph.D., NLK

14. mezinárodní konference kvantitativních a kvalitativních metod (QQML) probíhala ve dnech 24 – 27. května 2022 v Athénách, byla organizována fyzicky i virtuálně. Podařilo se soustředit delegáty ze 62 zemí různých kontinentů. Příspěvky přednesli knihovničtí nebo informační specialisté z Austrálie, Běloruska, Belgie, Brazílie, Bulharska, Kanady, Chorvatska, České republiky, Finska, Kypru, Francie, Německa, Řecka, Iráku, Itálie, Japonska, Litvy, Malajsie, Mexika, Norska, Filipín, Portugalska, Rumunska, Ruské federace, Srbska, Singapuru, Slovenska, Švédska, Ugandy, Anglie a USA. Program byl rozdělen do: plenárních sekcí, virtuálních i online, workshopů a do sekce posterové.

Jako hlavní téma bylo vyhlášeno Měření čtenářské gramotnosti v budoucích knihovnách: transformace a inovace. Podtémata: Nové ICT a jejich vliv na každodenní život knihoven, Cíle udržitelného rozvoje, Sociální media a marketing, Budoucí knihovny, Teorie a výzkum knihoven, Správa sbírek. Ve stručném sdělení se zaměřuji pouze na vybraná sdělení.

První den, po zahájení konference byla otevřena plenary Session (P1) se sdělením: L.B.MELO a T.SANCHES: „Guidelines, recommendation and near future for university libraries“. Autorky z University v Lisabonu se zaměřily na výklad metodiky „Doporučení pro vysokoškolské vzdělávání v Portugalsku“.  V dopoledním bloku také proběhly dvě speciální sekce (SCS1, SCS2) věnované inovativním nástrojům, službám a spolupráci knihoven. Pozornost vyvolal příspěvek Constanina CIORNEI z Univerzity v Bukurešti „Games and Gamification in Libraries a Literature Review“, který mj. prezentoval literární přehled k tématu her a užití  gamifikace v knihovnách.  Citovány byly např. práce: BROUSSARD 2012,2014; LEACH and SUGARMAN; URBAN, 2009, BUCHANAN and ELZEN,2012 a FERGUSON, 2016 a FOLMER: Game it Up (2015). Cílem sdělení bylo upozornit na možnosti užití her, pomocí kterých lze usnadnit lepší pochopení nabídky služeb v knihovnách.

V sekci SCS1 byla prezentována výzkumná studie Michala Lorenze z Masarykovy univerzity Brno: „Disciplinary annotation practices: analysis of cognitive work“, věnovaná anotační praxi vědců. Výzkum byl proveden metodou analýzy kognitivní práce. Zjištění, která studie přinesla, lze využít při designování anotačních nástrojů elektronických textů.

Z odpoledního bloku věnovanému problematice hodnocení knihovní a informační vědy bylo zajímavé sdělení ze sekce 3 (SCS3) z chorvatské Národní a univerzitní knihovny v Záhřebu od Aleksandry Pikić JUGOVI: „Development of a system for the performance measurement of Croatian libraries“ věnované elektronickému sběru statistických dat na národní úrovni.

Z programu druhého dne konference, kdy ve čtyřech speciálních sekcích (SC 5, 6, 7, 8) zazněly příspěvky k tématům akademických knihoven, k digitální budoucnosti knihoven a inovativní spolupráci,  byly přínosné zejména  příspěvky  sekce 7 (SC 7) věnované komunikaci a přístupu ke zdravotním informacím, kde bylo možné seznámit se s finskými a rumunskými zkušenostmi  a jejich národní i mezinárodní spoluprací v oblasti komunikace zdravotních informací a informačního chování pacientů.

Např. ve Finsku porovnávání informačních potřeb občanů, kteří užívají diskusní fórum HIKIKOMERO [HASSIO], v Rumunsku [MADGE] – tvorba informací pro pacienta o léčbě, aby byly srozumitelné a prospěšné. Pacienti upřednostňují oficiální digitální zdroje od medicínských autorit; zajímavé výsledky průzkumu pacientek s rakovinou prsu, preference paternalistického přístupu lékaře k nemocné. Zkušenosti s komunikací pandemie COVID v Rumunsku [RADUCA] – komunikace trojího charakteru: vládní, medicínská a krizová.

Vztahy medií a digitální gramotnosti v sekci (SCS6), v přednášce Jurgity RUDŽIONIENE: „Digital Cultures: Competence, Inequalities and Communities“ z Univerzity ve Vilnusu, Litva, byly zjišťovány na základě obsahové analýzy literárního průzkumu. Průzkum se zaměřoval na hledání  souvislostí přenosu slov, zobrazení, zvuku jako různých forem komunikace informací.

Třetí den v plenární sekci 5 (P5) zaujala přednáška ředitele EBLIDy,  Gioseppa VITIELLA, s názvem „Knihovny – agoratéky 21. století (Agoratheques of the 21st century (Virtual)“ z holandské Národní knihovny. Informoval o evropském portálu agorateka, který zvyšuje povědomí o legálních nabídkách zdrojů na internetu z hlediska autorsko – právní ochrany.

Čtvrtý, poslední den konference přinesl ve speciálních sekcích (SCS 11, 12, 13, 14 a 15) i české příspěvky. Prvním z nich byla přednáška věnovaná digitální čtenářské gramotnosti autorů: Ladislava Zbiejczuk SUCHÁ, Jitka BARTOŠOVÁ, Josef KOCUREK, Jan Martinek, Alexandra Jakabová, Daniela Luňáčková, Matěj Málek and Vojtěch Vojtíšek: „Digital social reading and web books: from instant to undistracted reading“ (fyzicky) a příspěvek NLK a ÚISK UK Helena Bouzková, Eva Lesenková, Adéla Jarolímková a Filip Kříž: „Librarians´ Role in Health Literacy Support in the Czech Republic“ (virtuálně). Sdělení bylo zaměřeno na vyjádření vztahů mezi pojmy informační a mediální gramotnost a s nimi souvisejícími gramotnostmi čtenářskou a digitální. Věnovalo pozornost roli knihoven ČR, které se v celoživotním vzdělávání zaměřují na zmíněné gramotnosti a aktivitám Národní lékařské knihovny v Praze v oblasti gramotnosti zdravotní.

Kvalitativní a kvantitativní metody (QQM) dávají vědecký základ knihovníkům a informačním profesionálům v jejich každodenním profesním životě.  Konference je vždy  vítanou příležitostí k mezinárodní diskusi a výzkumu  v oboru knihovnictví a informační vědy.

Konferenční příspěvky lze nalézt ve zveřejněné  Knize abstraktů.

Book of Abstracts of the 14th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries International Conference (Athens, Greece: 24-27 May, 2022) Published by: ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology. 1 st ed. Editor: Anthi Katsirikou. Dostupné na: http://qqml.org/wp-content/uploads/2017/09/Programme-Final-QQML-2022_20220525.pdf


Citace

LESENKOVÁ, Eva. Mezinárodní konference o kvalitativních a kvantitativních metodách v knihovnách. Lékařská knihovna [online]. 2022, roč. 27, č. 1-2 [cit. 03.02.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/2022-27-1-2/mezinarodni-konference-o-kvalitativnich-a-kvantitativnich-metodach-v-knihovnach/. ISSN 1804-2031.