Archiv štítku: zprávy

INFORUM 2018

Adam KOLÍN, NLK

Poslední 24. ročník tradiční konference Inforum se konal v areálu Vysoké školy ekonomické ve 29. až 30. května 2018. Zahájení konference obstarali organizátoři v krátkém vystoupení, které se neslo v duchu knihovnického blues. Celý příspěvek

Výzkumné metody v knihovnictví – konference o kvalitativních a kvantitativních metodách

Eva LESENKOVÁ, NLK

Desátá mezinárodní konference o kvalitativních a kvantitativních metodách v knihovnictví  – Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (dále QQML) probíhala ve dnech 22. – 25. 5. v řecké Chanii. Při zahájení konference zmínila její předsedající, paní Anthi Katsirikou z University v řeckém přístavu Pireus, že pro tuto konferenci je charakteristická pestrost mezinárodního zastoupení. V letošním roce přijeli účastníci z 58 zemí a 5 kontinentů. Celý příspěvek

Výroční Medsoft 2018

Alžběta VOLÁKOVÁ ELHOTOVÁ a David BAREŠ, NLK

V Roztokách u Prahy proběhl ve dnech 20. – 21. 3. 2018 třicátý jubilejní seminář Medsoft 2018  – setkání odborníků z oblasti zdravotnické informatiky a biomedicínského inženýrství, pořádaný Českou vědeckotechnickou společností pro aplikovanou kybernetiku a informatiku – pobočkou při 1. LF UK, Českou společností pro kybernetiku a informatiku, v odborné spolupráci s Českou společností zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP. Organizaci průběhu semináře zajišťovala Agentura Action M Agency. Celý příspěvek

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2017

Ondřej Pleskot, Ondřej Šafařík, Přemysl Víška, NLK

Na konci listopadu se v konferenčním sále Národního archivu v Praze uskutečnila v pořadí již 18. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2017, kterou pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Tato konference se již tradičně zabývá problematikou spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií. Celý příspěvek

Knihovnická konference Lib Con 2017

Jana Chlanová, NLK

V pátek 3. listopadu 2017 se Hostivice opět staly místem setkání knihovníků a dalších informačních pracovníků. Již po čtvrté se zde sešli, aby se podělili o nové trendy v oboru i o své zkušenosti a nové poznatky. Tak, jako v minulých ročnících konference, i na tomto zaznělo mnoho zajímavých přednášek.  Pořadatelé letos pozvali menší počet přednášejících, jimž byl dán delší časový prostor na jejich příspěvky. Celý příspěvek

KLASIFIKON 2017 – zpráva z konference

 Jitka Šrajerová, Radana Kodetová za přispění Aleny Smutné a Aleny Šímové, NLK

Ve dnech 7. – 8. 11. 2017 proběhla v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech KlasifiKon 2017. Jednalo se o druhý ročník. Oba dva ročníky byly koncipovány s důrazem na sdílení mezinárodních zkušeností. Celý příspěvek

Knihovny současnosti 2017

Michal Záviška, NLK

Tak jako vždy se i letošní ročník konference „Knihovny současnosti“ konal v Olomouci v areálu Univerzity Palackého. Hlavními tématy byly nové trendy v oboru knihovnictví. Organizace a řízení konference se ujala Městská knihovna v Praze pod vedením svého ředitele a předsedy SDRUKu RNDr. Tomáše Řeháka. Celý příspěvek

Výroční 10. seminář účastníků souborného katalogu 2017

Lenka Ptáčková, NLK

Letošní setkání pracovníků knihoven spolupracujících se Souborným katalogem (SK) Národní knihovny České republiky (NK ČR) se uskutečnilo 27. 11. 2017 opět ve velkém sále Městské knihovny v Praze a přineslo řadu velmi zajímavých příspěvků a nových informací. Kromě toho se postupně představili noví mladí pracovníci oddělení souborných katalogů. Celý příspěvek

INFORUM 2017

Adam Kolín, NLK

Již 23. ročník tradiční konference Inforum se konal v areálu Vysoké školy ekonomické v posledních dvou květnových dnech. Humorné zahájení konference obstarali organizátoři v krátkém vystoupení, věnovaném pracovním písním v knihovnách a jejich významu v knihovnickém workflow. Celý příspěvek

Zpráva o semináři MEDSOFT 2017

Jana Chlanová, NLK

Ve dnech 21. – 22. 3. 2017 se v prostorách hotelu Academic v Roztokách u Prahy konal již 29. ročník semináře MEDSOFT. Tato tradiční akce tvůrců a uživatelů softwaru pro zdravotnictví, distanční vzdělávání a telemedicínské aplikace umožňuje setkání pracovníků z oboru zdravotnické informatiky a biomedicínského inženýrství a prezentace řešených projektů. Celý příspěvek

Biblioterapie

Radka Kodetová, Kateřina Šafářová, NLK

Dne 28. 4. 2017 proběhl v Národní knihovně seminář na téma Biblioterapie. Seminář měl velký úspěch a byl obsazen do posledního místa. Celý příspěvek

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2016

Jan Pícha, Ondřej Pleskot, Ondřej Šafařík, NLK

Na přelomu listopadu a prosince, konkrétně 30. 11. a 1. 12. 2016, proběhl v Národním archivu v Praze na Chodovci již 17. ročník konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě.  Konference, pořádaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků, se dlouhodobě věnuje problematice ochrany kulturního dědictví za pomoci informačních a komunikačních technologií. Letos se dvoudenního programu zúčastnilo přes 300 účastníků. Moderátorem byl PhDr. Vít Richter, kterému sekundoval Mgr. Tomáš Foltýn. Celý příspěvek

Týden s Českou literární bibliografií

Radana Kodetová, Michal Záviška, NLK

V rámci Týdne s Českou literární bibliografií jsme se 19. října 2016 účastnili semináře českých oborových bibliografií. Bylo velmi zajímavé vnímat postavení databáze Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ) v souvislosti s ostatními bibliografiemi. Celý příspěvek

Seminář účastníků Souborného katalogu 2016

Lenka Ptáčková, Michal Záviška

Toto tradiční setkání pracovníků knihoven spolupracujících se Souborným katalogem České republiky se uskutečnilo 28. listopadu 2016 ve velkém sále Městské knihovny v Praze. Jako vždy přineslo informace o novinkách, které se objevily během uplynulého roku, a o tom, co se připravuje v tom budoucím. Celý příspěvek

1. Krajská konference informačních zdrojů a knihovnictví v Ústí nad Labem

Alena Štiborová, NLK

1, Krajskou konferenci informačních zdrojů a knihovnictví pořádal 3. listopadu 2016 Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s. pod záštitou 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka. Konala se v příjemném prostředí přednáškových prostor Vzdělávacího institutu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Měla jsem možnost se jí zúčastnit.  Celý příspěvek

Postřehy z IKI Scholaris

Jarmila Truksová, Veronika Löblová, Pavla Kratochvílová, NLK

Konference IKI v jinonickém Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (dále ÚISK) se v pátek 21. října 2016 konala po roční pauze. Zúčastnilo se jí i šest knihovníků z naší knihovny, převážně z oddělení zpracování fondů. Zazněly na ní mimořádně zajímavé příspěvky s následnými živými diskuzemi. K nim přispěla četnými věcnými dotazy a komentáři také naše kolegyně Gabriela Vinklátová. Diskuze pokračovaly neformálně i o přestávkách. Celý příspěvek

Konference ECIL

Iva Zadražilová, NLK

Konference ECIL (European Conference on Information Literacy), největší mezinárodní konference informační gramotnosti, se v letošním říjnu konala již počtvrté. Jako místo konání organizátoři zvolili po Istanbulu, Dubrovníku a Tallinu v tomto roce Prahu. Hlavním spolu-organizátorem se tak stala Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ), s podporou Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU a Českého vysokého učení technického. Konference také získala záštitu UNESCO, České komise pro UNESCO a MŠMT ČR. Celý příspěvek

NASIV 2016 – VI. ročník Národního semináře informačního vzdělávání

Iva Zadražilová, NLK

Na začátku letošního června proběhl už šestý ročník konference Národní seminář informačního vzdělávání, kterou pořádal Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU. Tato akce již má svou tradici a i v letošním roce na ni zavítalo přibližně 150 účastníků. Oproti minulým rokům se letos pořadatelé rozhodli uspořádat konferenci v nových prostorách FF MU v Brně, čímž trochu ztratila na neformálnosti, ale zase získala z hlediska profesionality. Díky tomu, že konference byla hrazena z Visegradských fondů, byli mezi účastníky hosté z Maďarska, Polska a Slovenska.

Celý příspěvek

„…knihovny šetří náklady na zdravotní péči…“ – EAHIL 2016

Eva Lesenková, NLK

Patnácté pracovní setkání evropských lékařských knihovníků se tentokrát konalo ve španělské Seville od 6. do 11. června. Sborník s anotacemi příspěvků je dostupný v tištěné verzi ve fondu NLK, elektronická verze bude dostupná z webu konference http://www.bvsspa.es/eahil2016/programme-at-a-glance/.

eahil2016-sevilla

Celý příspěvek

MEDSOFT 2016

Klára Mašková, NLK

medsoft2016-introLetos v dubnu se konal již 28. semináře Medsoft s tématy spadajícími do oborů zdravotní informatiky a biomedicínského inženýrství. Dvoudenní seminář už po sedmé hostil hotel Academic v Roztokách u Prahy, kde se sešly přibližně čtyři desítky účastníků.

Celý příspěvek

INFORUM 2016

Lenka Ptáčková, NLK

22. ročník konference INFORUM se konal 24. -25. května 2016  v areálu Vysoké školy ekonomické, ve Vencovského aule a v posluchárně D.

inforum2016-logo

Celý příspěvek