MEDSOFT 2020

Mgr. Lenka MAIXNEROVÁ, NLK

Dvaatřicátý ročník  konference MEDSOFT se měl konat 17.-18. března 2020 v Roztokách u Prahy. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijatých hygienicko-epidemiologických opatření nemohla však být konference ve stanoveném termínu uskutečněna. Proběhla tedy v náhradním termínu až 16. června 2020, v prostorách Lékařského domu v Praze.

Konference MEDSOFT byla rozdělena do 4 bloků a doprovázela ji výstava posterů. Konferenci slavnostně zahájil předseda ČLS JEP, prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA. První blok byl věnován problematice elektronického zdravotnictví a standardizaci ve zdravotnictví. RNDr. Martin Komenda, PhD., z ÚZIS představil Národní zdravotnický informační portál, jehož spuštění je plánováno na červenec 2020. Cílem portálu je přinášet důvěryhodné a aktuální informace z různých oblastí českého zdravotnictví, jako je např. prevence, informace o nemocech, dostupnost lékařské péče atp. Mgr. Matěj Karolyi z ÚZIS představil nový portál pro prezentaci mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10, který nahrazuje dosavadní tištěnou a elektronickou verzi klasifikace. MUDr. Irena Burešová z ÚZIS představila pilotní projekty SNOMED CT (Systematized Nomenclature Of Medicine Clinical Terms) v ČR včetně založení “National Release Centre SNOMED CT ČR”, jehož náplní bude správa SNOMED CT v ČR.

Druhý blok se věnoval online vzdělávání a využití modelování a simulace v medicíně. Doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc., z 1. LF UK představil novou generaci elektronických učebnic se simulačním jádrem. RNDr. Mgr. et Mgr. Arnošt Mládek, Ph.D., z 1. LF UK předvedl matematický model regulace železa v organismu. Mgr. Tomáš Kulhánek, Ph.D.,  se zaměřil na využití počítačových 3D modelů anatomie člověka. Mgr. Marek Mateják, Ph.D., se ve své přednášce zabýval strukturální kvalitou dat v e-Health a úvahami, jak zlepšit jejich kvalitu, např. u volných textů lékařských zpráv a anamnéz.

Třetí blok byl zaměřen na využití internetu ve zdravotnictví a na umělou inteligenci ve zdravotnictví. MUDr. Petr Kocna z VFN a 1. LF UK v přehledové přednášce “Půl století počítačů v medicíně” zavzpomínal na uplynulých 50 let z pohledu lékaře, biochemika a informatika. Prof. RNDr. Jan Hendl, CSc., z FSV UK se zaměřil na umělou inteligenci v medicíně a s tím související etické otázky. Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, přednesl příspěvek na téma E-neschopenka jako příklad nezvládnuté digitalizace. RNDr. Jaromír Běláček, CSc., z Mendelovy univerzity v Brně představil metodiku a výsledky statistické analýzy dat pořízených při léčbě pacientů s psoriázou na Dermatovenerologické klinice nemocnice Na Bulovce v letech 2015-17.

Poslední blok se věnoval knihovnám a vědeckým informacím ve zdravotnictví. Mgr. Lenka Maixnerová z NLK hovořila o digitalizaci fondů a sbírek v Národní lékařské knihovně a možnosti jejich zpřístupnění. Příspěvek doplnila aktuální informací o zpřístupnění digitalizovaných děl v režimu DNNT (Díla nedostupná na trhu) prostřednictvím Národní lékařské knihovny. PhDr. Eva Lesenková, Ph.D., z NLK v příspěvku” Zvyšování zdravotní gramotnosti – zapojení Národní lékařské knihovny do spolupráce se sítí veřejných knihoven ČR” hovořila o pilotních seminářích pro knihovníky, jejichž tématem byla podpora zdravotní gramotnosti občanů ČR. Mgr. Lenka Maixnerová z NLK ve druhém příspěvku představila odborné zdravotnické e-knihy, možnosti jejich využití v knihovnách a vykazování statistiky jejich využití podle metodiky Counter 5. Knihovnickou sekci doplnil zajímavým příspěvkem “Molární množství vody” Mgr. Marek Mateják, Ph.D., z 1. LF UK, kdy při modelování tělesných tekutin pomocí fyzikální chemie narazili na rozpor vycházející z mylného předpokladu, že molární množství vody ve vodném roztoku je molárním množstvím molekul H2O (hmotnost dělená hmotností jedné molekuly H2O).

Přestože se konference konala v jiném termínu, na jiném místě a pouze v rámci jednoho dne, domnívám se, že se velice povedla a měla navzdory všem okolnostem příjemnou atmosféru, zazněla spousta zajímavých příspěvků a i dost bouřlivých diskuzí.

Plné texty příspěvků jsou dostupné na stránkách Creative Connections s. r. o.: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2020.html a ve sborníku MEDSOFT 2020.


Citace

MAIXNEROVÁ, Lenka. MEDSOFT 2020. Lékařská knihovna [online]. 2020, roč. 25, č. 1-2 [cit. 22.06.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2020-25-1-2/medsoft-2020/. ISSN 1804-2031.