KlasifiKon 2018

David BAREŠ, NLK

V úterý 6. listopadu 2018 se v konferenčním centru Nemocnice Na Homolce uskutečnil III. ročník konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech a jejich použití v českém zdravotnictví KlasifiKon.

Úvodního příspěvku je ujal Dr. Robert Jakob ze Světové zdravotnické organizace (World Health Organization). Dr. Jakob je ve WHO vedoucím týmu klasifikací, terminologií a standardů. Ve své řeči se zaměřil na představení vize, přínosů a motivace k zavedení nové Mezinárodní klasifikace nemocí 11 (MKN-11).

Druhým zahraničním řečníkem byla Angelika Haendel, M. A., z organizace IFHIMA (International Federation of Health Information Management Associations). Přednesla zajímavý příspěvek, prezentující vztah IFHIMY a zahraničních zkušeností s kódováním zdravotní péče.

Třetím zahraničním řečníkem byl Dr. Huib Ten Napel z Nizozemí, který prezentoval příspěvek „Aktivity v oblasti implementace ICD-11“.

Po přestávce na kávu jsme se přenesli do českého prostředí, předsedajícími byli Ing. Martin Zeman z Ministerstva zdravotnictví ČR a Ing. Milan Blaha, Ph.D. z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR). Téma tohoto druhého dopoledního bloku bylo MKN-10 a MKN-11 v souvislostech, implementace v ČR. Zazněly příspěvky „Návrh implementačního rámce, souvislosti, překlad, potřebné kroky k zavedení MKN-11 v ČR“ a „Pohled plátců zdravotní péče na implementaci MKN-11 v ČR“. Dopolední program byl poté uzavřen diskusním panelem.

Po obědě následoval 3. blok se zaměřením „MKN-11 – kvalitativní změna popisu zdravotní péče“ (předsedajícími byli doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc. z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová z ÚZISu). MUDr. Miroslav Zvolský se ve svém příspěvku soustředil na představení hlavních obsahových změn mezi MKN-10 a MKN-11. Neméně zajímavý příspěvek na téma Kódování vzácných onemocnění v MKN-11 přednesl prof. MUDr. Milan Macek., DrSc. Z hlediska humanitních věd se na problematiku podíval Mgr. Aleš Beran, Ph.D., který prezentoval téma Terminologický a ontologický rozměr MKN-11 a překladatelské strategie. Poslední příspěvek 3. bloku prezentovala prim. MUDr. Patricie Kotalíková, která se na základě své lékařské praxe zabývala dopady změn a zpřesněním MKN-11 na vybraná klinická témata.

Nejdelším blokem konference byl poslední, čtvrtý, s hlavičkou „Co se děje v ostatních klinických klasifikacích a terminologiích“. Předsedajícími byla prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D. z Kliniky rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze a prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. z Ústavu patologie 3. lékařské fakulty UK a FNKV Praha. V první části zazněl příspěvek Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví a její použití v ČR v současnosti a budoucnosti od prof. MUDr. Olgy Švestkové, Ph.D. Následně se slova ujal Mgr. Dalibor Slovák se svojí prezentací na téma Aktualizace Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví pro rok 2019. Ing. Libor Seidl se věnoval klinické terminologii SNOMED CT. Příspěvek před přestávkou na kávu na téma International Classification of Health Interventions prezentovala MUDr. Irena Rubešová. V posledním bloku konference jsme mohli ještě slyšet příspěvek Stav vývoje Klasifikace hospitalizačních procedur, který byl kolektivním dílem kolegů z Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Ing. Martin Mayer, Ph.D. navázal ve svém vystoupení s tématem Přístrojová komise Ministerstva zdravotnictví ČR, aneb příklad praktického využití Kategorizace zdravotnických prostředků. Bezpochyby zajímavým tématem byla rovněž Aktualizace Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3) od prof. MUDr. Václava Mandyse, CSc. Posledním příspěvkem konference byly Oborové klasifikace a škály – co nového přinesl rok 2018 a co přinese rok 2019 od MUDr. Miroslava Zvolského, doc. PhDr. Andrey Pokorné, Ph.D. a Ing. Dany Krejčové. Tím se uzavřel informačně velmi nabitý den, naplněný tematikou klasifikačních systémů a terminologií ve zdravotnictví a prezentující především velmi aktuální téma implementace MKN-11 v České republice.


Citace

BAREŠ, David. KlasifiKon 2018. Lékařská knihovna [online]. 2018, roč. 23, č. 3-4 [cit. 21.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2018-23-3-4/klasifikon-2018/. ISSN 1804-2031.