QQML 2019. Kvalitativní a kvantitativní metody v knihovnictví – jedenácté setkání

PhDr. Eva LESENKOVÁ, Ph.D., NLK

Konference Kvalitativní a kvantitativní metody v knihovnictví (Qualitattive and Qantitative Methods in Libraries – QQML 2019) se konala od 28. do 31. 5. 2019 v Evropském univerzitním institutu v italské Florencii – Fiesole. Konference se zúčastnilo kolem tří stovek delegátů z 62 zemí světa a jako každoročně neztratila konference nic ze svého poslání – sdružovat svým programem a diskusemi širokou tématiku knihovnictví a informační vědy.

Cílem kvalitativních a kvantitativních metod (QQM) je hodnocení a zlepšování služeb, měření funkční efektivity. Tyto metody jsou také prostředkem k rozhodování o alokaci fondů.

Program, této již jedenácté konference zaměřený na nové technologie a inovativní procesy v knihovnách a informačních službách, byl rozčleněn do 21 témat:

 1. Digitální humanitní vědy, veřejné humanitní vědy
 2. Synergie a společné služby organizací kulturního dědictví
 3. Aplikace inovativních myšlenek
 4. Nejlepší postupy
 5. Výroba informací a znalostí a vytváření sítí
 6. Umělá inteligence a strojové učení
 7. Velká data, dolování dat, vizualizace, věda o datech
 8. Učební analýza, sběr dat, 
 9. Otevřená věda, výzkumná komunikace
 10. Modely otevřeného přístupu a odborné komunikace (vývoj sběru OA, modely akvizic atd.)
 11. Knihovna jako vydavatel (post-peer review, predátorské časopisy)
 12. Testování použitelnosti
 13. Informační gramotnost
 14. Sociální dopad knihoven (falešné zprávy, sociální začleňování…)
 15.  Etika
 16.  Příprava knihovny pro zítřek: 21. dovednosti
 17.  Management a marketing
 18.  Knihovna a informační věda, vzdělávání a výzkum
 19.  Kvalitativní a kvantitativní metody v knihovnách, muzeích, archivech a informačních centrech
 20. Metriky ve výzkumu (Altmetrics, Bibliometrics, Cybermetrics, Scientometrics, Webometrics)
 21. Nástroje pro měření výkonnosti organizace

Klíčová témata byla obsažena v příspěvcích plenárních zasedání, specializovaných sekcí, workshopech a posterech. Paralelně pobíhaly i specializované sekce ve čtyřech subtématech.

Přínosné byly nejen „oborové“ příspěvky, které se týkaly zdravotnických informačních služeb nebo partnerství a spolupráce k rozšíření přístupu ke zdravotnickým informacím („Ever Tried. Ever Failed…. – A Health Literacy Case Study and Evidence Review“, autorky Anne Madden), ale také ty věnované ontologiím a „strojovému a programovanému“ vyučování („Data Science, Machine Learning and Knowledge Organization“ autora Renato Rocha Souzy) spolu s přínosnými přehledovými přednáškami k mezinárodním trendům ve výzkumu a praxi v naší profesi od profesorky parmské univerzity Anny Marii  Tammaro „International Perspectives on Library and Information Science Research Methodology: Trends and Practices for the Profession“.

Příspěvek Anne Madden z knihovny Nemocnice sv. Vincenta v Dublinu byl povzbudivou, byť pravdivě interpretovanou, ukázkou spolupráce knihovníků a zdravotníků v oblasti zdravotní gramotnosti. Knihovna se v letech 2016 – 2018 úspěšně účastnila projektu „Health Education and Libraries“ (HEAL), projekt byl ale koncem roku zastaven. V prezentaci uvedla důvody „selhání“. Pracují však dále, zkoumají důkazy v literatuře, aby zjistili, jak se vyhnout neúspěchu, a hledají pro projekt HEAL správně orientovaný směr, vědomi si obtížnosti integrovaného tématu zdravotní gramotnosti. Zdravotničtí knihovníci nadále spolupracují s veřejnými knihovníky, zdravotnickými pracovníky a výzkumníky v oblasti zdraví. Cílem jejich snažení je podpořit zdravotní gramotnost v Irsku tím, že se široká veřejnost bude řídit spolehlivými online zdravotními informacemi, které schválí zdravotnický sektor.

Čtvrtý den konference Helena Bouzková předsedala, moderovala a přednesla příspěvek ve specializované sekci Health Information Services. Příspěvky italských, amerických, ruských a českých autorů přinesly odlišné pohledy a přístupy ke vzdělávací praxi v knihovnách.

Autoři Giuse Ardita, Franco Toni z Istituto Superiore di Sanità – Knowledge Service – Library v Římě příspěvkem „Zdravotničtí knihovníci v procesu různorodných aktivit pro podporu výzkumu“ (Health Librarians on the Move: A Multifaceted Initiative to Guide Researchers Out of the Maze) přinesli informaci o možných formách informační podpory bibliografů a knihovníků k publikačním aktivitám vědců. Mischo H. William, Mary C. Schlembach a Elisandro Cabada z Carle Illinois College of Medicine, USA, předvedli příspěvkem „Vizualizace vlivu vědy na výzkum medicínského vzdělávání“ (Visualizing the Scholarly Impact of Medical Education Researchers) nové grafické možnosti webových informací o výsledcích publikační činnosti instituce.

Margaret Foster, T. Derek Halling, Texas A&M University Libraries USA a Helena Bouzková, NLK, Praha FOTO: NLK

Autoři T. Derek Halling, Margaret Foster, Susan Goodwin z Texas A&M University Libraries  USA v zajímavém sdělení „Nejrychlejší cesta, jak podpořit přípravu a tvorbu systematických přehledů“ (Systematic Reviews: Fast Track to Service Delivery), upozornili na jedinečnou metodiku výuky, kterou dělají prostřednictvím praktických, reálných zkušeností výzkumníků, jež pracují v tandemu s knihovníkem, jehož roli nazývají Systematic Review Librarian Medical Library.

Sdělení čínských kolegů, kteří studují na univerzitě Severní Karoliny a Kentské státní univerzitě Yao Zhang, Shan Qiao, Xiaoming Li, Zhiyong Shen, Weigui Guo, pod názvem „Využití inteligentních telefonů k posílení prevence proti HIV. Znalost pro vesnické lékaře v rozvojových zemích: Studie v Guangxi, Čína“ (Using Smart Phones to Enhance HIV Prevention Knowledge among Village Doctors in Developing Regions: A Study in Guangxi, China) bylo přijato s velkým ohlasem. Yao Zhang prezentovala výsledky studie z oblasti zdravotní gramotnosti zachycující možnosti použití inteligentních telefonů do informačních služeb pro vesnické lékaře, kteří pracují v méně rozvinutých oblastech. Ze studie vyplývá, že i knihovny by měly být připraveny naplnit potenciální potřebu poskytování vzdělávacích programů pro vesnické lékaře s cílem zvýšit jejich povědomí o online zdrojích, posílit jejich schopnost vyhledávání.

Prezentace českých autorů Heleny Bouzkové, Evy Lesenkové a Kateřiny Žďárské z Národní lékařské knihovny a Richarda Papíka z Opavské univerzity „Celoživotní vzdělávání zdravotnických knihovníků v České republice“ (Lifelong Learning of the Profession of Librarian and Information Professional in Health Care in the Czech Republic) byla zaměřena na interpretaci výsledků šetření, které bylo v letech 2016 – 2018 zaměřeno na zjištění potřeb celoživotního vzdělávání knihovníků. Výzkum potvrdil, že vzdělání zdravotnických knihovníků musí být celoživotně doplňováno o specializaci nejen z medicínských oborů, ale také o znalosti užívaných informačních technologií, základů ekonomiky, pedagogiky, legislativy, komunikace, statistiky a dalších. Na základě interpretace výsledků výzkumu byl stanoven koncept celoživotního vzdělávání zdravotnických knihovníků. Autoři studie byli požádáni o publikování příspěvku v elektronickém časopisu QQML e-journal (ISSN 2241-1925), což je mezinárodní recenzovaný vědecký časopis oboru knihovnictví a informační vědy. V současné době probíhá recenzní řízení.

Posledním příspěvkem specializované sekce byla přednáška ruských autorek Tatyana V. Kaigorodova, Dilyara A. Synyakova, Irina A. Kryukova, Ekaterina I. Zimina „Analýza citace materiálů Světové zdravotnické organizace v ruských lékařských časopisech“ (Analysis of Citation of World Health Organization Materials in the Russian Medical Journals). Přednáška přinesla zajímavé informace o analýze materiálů WHO v letech 2009 – 2018, která zjišťovala využití materiálů WHO ruskými odborníky prostřednictvím citační analýzy.

Příspěvky jsou dostupné v Book of Abstracts.

Prostředí Badie Fiesolany, což je starý klášter umístěný ve městě Fiesole (ve čtvrti San Domenico), severovýchodně od Florencie, bylo okouzlující. K celkovému dojmu středomořské krajiny přispívala vysoká vlhkost vzduchu (88 %), která je typická pro zdejší klima. Kvůli této vlhkosti a vyšší nadmořské výšce (okolo 500 m a výše) jsou pravidlem ranní inverzní mlhy a opary, které v protisvětle vytváří nezapomenutelné obrazy.


Citace

LESENKOVÁ, EVA. QQML 2019. Kvalitativní a kvantitativní metody v knihovnictví – jedenácté setkání. Lékařská knihovna [online]. 2019, roč. 24, č. 1-2 [cit. 22.06.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2019-24-1-2/qqml-2019-kvalitativni-a-kvantitativni-metody-v-knihovnictvi-jedenacte-setkani/. ISSN 1804-2031.