Tag Archives: zprávy

21. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2020

PhDr. Lucie FRIEDLAENDEROVÁ, Ph.D., NLK

21. konference AKM se konala 2. 12. 2020 – samozřejmě jakožto videokonference, kterou nás jako obvykle provedli PhDr. Vít Richter a Mgr. Tomáš Foltýn. A z důvodu covidového stavu se mnoho příspěvků zabývalo otázkou, jak dál fungovat, omezeně, či – tento rok velmi často – bez návštěvníků. Continue reading

MEDSOFT 2020

Mgr. Lenka MAIXNEROVÁ, NLK

Dvaatřicátý ročník  konference MEDSOFT se měl konat 17.-18. března 2020 v Roztokách u Prahy. Z důvodu vyhlášení nouzového stavu a přijatých hygienicko-epidemiologických opatření nemohla však být konference ve stanoveném termínu uskutečněna. Proběhla tedy v náhradním termínu až 16. června 2020, v prostorách Lékařského domu v Praze. Continue reading

Mezinárodní konference o kvalitativních a kvantitativních metodách v knihovnictví virtuálně

PhDr. Eva Lesenková, Ph.D., NLK

Dvanáctá mezinárodní konference QQML se měla konat v Barceloně od 26. do 30. května, ale vzhledem k celosvětové pandemii COVID-19 se výbor konference, ovlivněn pokyny WHO i žádostmi mnoha kolegů, rozhodl převést konferenci do virtuální podoby. Continue reading

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019

Ondřej Pleskot, Ondřej Šafařík, Přemysl Víška, NLK

Začátkem prosince se na pražském Chodovci uskutečnil jubilejní, v pořadí již 20. ročník konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019, který pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Tato konference se tradičně zabývá problematikou spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a ústavů památkové péče, které k tomuto účelu využívají informační a komunikační technologie. Continue reading

Konference Knihovny současnosti 2019

Bc. Klára MAŠKOVÁ, NLK

Letošní 27. ročník konference Knihovny současnosti 2019 probíhal v Olomouci od 10. do 12. září pod záštitou ministra kultury Lubomíra Zaorálka a hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka. Continue reading

EAHIL 2019: Bridge, Act, SharE, Learn

Mgr. Lenka MAIXNEROVÁ, NLK

Letošní konference European Association for Health and Libraries (EAHIL) se konala ve dnech 17.- 20. 6. 2019 v Basileji ve Švýcarsku v prostorách Universität Basel. Konference byla pořádána formou paralelních workshopů, na které bylo potřeba se předem přihlásit (počet míst byl vždy omezený). Společné bylo pouze zahájení, závěr a prezentace posterů. Continue reading

QQML 2019. Kvalitativní a kvantitativní metody v knihovnictví – jedenácté setkání

PhDr. Eva LESENKOVÁ, Ph.D., NLK

Konference Kvalitativní a kvantitativní metody v knihovnictví (Qualitattive and Qantitative Methods in Libraries – QQML 2019) se konala od 28. do 31. 5. 2019 v Evropském univerzitním institutu v italské Florencii – Fiesole. Konference se zúčastnilo kolem tří stovek delegátů z 62 zemí světa a jako každoročně neztratila konference nic ze svého poslání – sdružovat svým programem a diskusemi širokou tématiku knihovnictví a informační vědy.

Cílem kvalitativních a kvantitativních metod (QQM) je hodnocení a zlepšování služeb, měření funkční efektivity. Tyto metody jsou také prostředkem k rozhodování o alokaci fondů.

Program, této již jedenácté konference zaměřený na nové technologie a inovativní procesy v knihovnách a informačních službách, byl rozčleněn do 21 témat:

 1. Digitální humanitní vědy, veřejné humanitní vědy
 2. Synergie a společné služby organizací kulturního dědictví
 3. Aplikace inovativních myšlenek
 4. Nejlepší postupy
 5. Výroba informací a znalostí a vytváření sítí
 6. Umělá inteligence a strojové učení
 7. Velká data, dolování dat, vizualizace, věda o datech
 8. Učební analýza, sběr dat, 
 9. Otevřená věda, výzkumná komunikace
 10. Modely otevřeného přístupu a odborné komunikace (vývoj sběru OA, modely akvizic atd.)
 11. Knihovna jako vydavatel (post-peer review, predátorské časopisy)
 12. Testování použitelnosti
 13. Informační gramotnost
 14. Sociální dopad knihoven (falešné zprávy, sociální začleňování…)
 15.  Etika
 16.  Příprava knihovny pro zítřek: 21. dovednosti
 17.  Management a marketing
 18.  Knihovna a informační věda, vzdělávání a výzkum
 19.  Kvalitativní a kvantitativní metody v knihovnách, muzeích, archivech a informačních centrech
 20. Metriky ve výzkumu (Altmetrics, Bibliometrics, Cybermetrics, Scientometrics, Webometrics)
 21. Nástroje pro měření výkonnosti organizace

Klíčová témata byla obsažena v příspěvcích plenárních zasedání, specializovaných sekcí, workshopech a posterech. Paralelně pobíhaly i specializované sekce ve čtyřech subtématech.

Přínosné byly nejen „oborové“ příspěvky, které se týkaly zdravotnických informačních služeb nebo partnerství a spolupráce k rozšíření přístupu ke zdravotnickým informacím („Ever Tried. Ever Failed…. – A Health Literacy Case Study and Evidence Review“, autorky Anne Madden), ale také ty věnované ontologiím a „strojovému a programovanému“ vyučování („Data Science, Machine Learning and Knowledge Organization“ autora Renato Rocha Souzy) spolu s přínosnými přehledovými přednáškami k mezinárodním trendům ve výzkumu a praxi v naší profesi od profesorky parmské univerzity Anny Marii  Tammaro „International Perspectives on Library and Information Science Research Methodology: Trends and Practices for the Profession“.

Příspěvek Anne Madden z knihovny Nemocnice sv. Vincenta v Dublinu byl povzbudivou, byť pravdivě interpretovanou, ukázkou spolupráce knihovníků a zdravotníků v oblasti zdravotní gramotnosti. Knihovna se v letech 2016 – 2018 úspěšně účastnila projektu „Health Education and Libraries“ (HEAL), projekt byl ale koncem roku zastaven. V prezentaci uvedla důvody „selhání“. Pracují však dále, zkoumají důkazy v literatuře, aby zjistili, jak se vyhnout neúspěchu, a hledají pro projekt HEAL správně orientovaný směr, vědomi si obtížnosti integrovaného tématu zdravotní gramotnosti. Zdravotničtí knihovníci nadále spolupracují s veřejnými knihovníky, zdravotnickými pracovníky a výzkumníky v oblasti zdraví. Cílem jejich snažení je podpořit zdravotní gramotnost v Irsku tím, že se široká veřejnost bude řídit spolehlivými online zdravotními informacemi, které schválí zdravotnický sektor.

Čtvrtý den konference Helena Bouzková předsedala, moderovala a přednesla příspěvek ve specializované sekci Health Information Services. Příspěvky italských, amerických, ruských a českých autorů přinesly odlišné pohledy a přístupy ke vzdělávací praxi v knihovnách.

Autoři Giuse Ardita, Franco Toni z Istituto Superiore di Sanità – Knowledge Service – Library v Římě příspěvkem „Zdravotničtí knihovníci v procesu různorodných aktivit pro podporu výzkumu“ (Health Librarians on the Move: A Multifaceted Initiative to Guide Researchers Out of the Maze) přinesli informaci o možných formách informační podpory bibliografů a knihovníků k publikačním aktivitám vědců. Mischo H. William, Mary C. Schlembach a Elisandro Cabada z Carle Illinois College of Medicine, USA, předvedli příspěvkem „Vizualizace vlivu vědy na výzkum medicínského vzdělávání“ (Visualizing the Scholarly Impact of Medical Education Researchers) nové grafické možnosti webových informací o výsledcích publikační činnosti instituce.

Margaret Foster, T. Derek Halling, Texas A&M University Libraries USA a Helena Bouzková, NLK, Praha FOTO: NLK

Autoři T. Derek Halling, Margaret Foster, Susan Goodwin z Texas A&M University Libraries  USA v zajímavém sdělení „Nejrychlejší cesta, jak podpořit přípravu a tvorbu systematických přehledů“ (Systematic Reviews: Fast Track to Service Delivery), upozornili na jedinečnou metodiku výuky, kterou dělají prostřednictvím praktických, reálných zkušeností výzkumníků, jež pracují v tandemu s knihovníkem, jehož roli nazývají Systematic Review Librarian Medical Library.

Sdělení čínských kolegů, kteří studují na univerzitě Severní Karoliny a Kentské státní univerzitě Yao Zhang, Shan Qiao, Xiaoming Li, Zhiyong Shen, Weigui Guo, pod názvem „Využití inteligentních telefonů k posílení prevence proti HIV. Znalost pro vesnické lékaře v rozvojových zemích: Studie v Guangxi, Čína“ (Using Smart Phones to Enhance HIV Prevention Knowledge among Village Doctors in Developing Regions: A Study in Guangxi, China) bylo přijato s velkým ohlasem. Yao Zhang prezentovala výsledky studie z oblasti zdravotní gramotnosti zachycující možnosti použití inteligentních telefonů do informačních služeb pro vesnické lékaře, kteří pracují v méně rozvinutých oblastech. Ze studie vyplývá, že i knihovny by měly být připraveny naplnit potenciální potřebu poskytování vzdělávacích programů pro vesnické lékaře s cílem zvýšit jejich povědomí o online zdrojích, posílit jejich schopnost vyhledávání.

Prezentace českých autorů Heleny Bouzkové, Evy Lesenkové a Kateřiny Žďárské z Národní lékařské knihovny a Richarda Papíka z Opavské univerzity „Celoživotní vzdělávání zdravotnických knihovníků v České republice“ (Lifelong Learning of the Profession of Librarian and Information Professional in Health Care in the Czech Republic) byla zaměřena na interpretaci výsledků šetření, které bylo v letech 2016 – 2018 zaměřeno na zjištění potřeb celoživotního vzdělávání knihovníků. Výzkum potvrdil, že vzdělání zdravotnických knihovníků musí být celoživotně doplňováno o specializaci nejen z medicínských oborů, ale také o znalosti užívaných informačních technologií, základů ekonomiky, pedagogiky, legislativy, komunikace, statistiky a dalších. Na základě interpretace výsledků výzkumu byl stanoven koncept celoživotního vzdělávání zdravotnických knihovníků. Autoři studie byli požádáni o publikování příspěvku v elektronickém časopisu QQML e-journal (ISSN 2241-1925), což je mezinárodní recenzovaný vědecký časopis oboru knihovnictví a informační vědy. V současné době probíhá recenzní řízení.

Posledním příspěvkem specializované sekce byla přednáška ruských autorek Tatyana V. Kaigorodova, Dilyara A. Synyakova, Irina A. Kryukova, Ekaterina I. Zimina „Analýza citace materiálů Světové zdravotnické organizace v ruských lékařských časopisech“ (Analysis of Citation of World Health Organization Materials in the Russian Medical Journals). Přednáška přinesla zajímavé informace o analýze materiálů WHO v letech 2009 – 2018, která zjišťovala využití materiálů WHO ruskými odborníky prostřednictvím citační analýzy.

Příspěvky jsou dostupné v Book of Abstracts.

Prostředí Badie Fiesolany, což je starý klášter umístěný ve městě Fiesole (ve čtvrti San Domenico), severovýchodně od Florencie, bylo okouzlující. K celkovému dojmu středomořské krajiny přispívala vysoká vlhkost vzduchu (88 %), která je typická pro zdejší klima. Kvůli této vlhkosti a vyšší nadmořské výšce (okolo 500 m a výše) jsou pravidlem ranní inverzní mlhy a opary, které v protisvětle vytváří nezapomenutelné obrazy.


Citace

LESENKOVÁ, EVA. QQML 2019. Kvalitativní a kvantitativní metody v knihovnictví – jedenácté setkání. Lékařská knihovna [online]. 2019, roč. 24, č. 1-2 [cit. 21.09.2021]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/kategorie/zpravy/. ISSN 1804-2031.

Zpráva z kurzu Sebeobrany pro knihovny

PhDr. Radana KODETOVÁ, NLK

Na kurz Sebeobrany pro knihovníky, pořádaný v polovině dubna Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně, přijely knihovnice z Prahy i z menších mimopražských knihoven, které všechny dohromady vytvořily hezky spolupracující zhruba desetičlennou skupinu. Continue reading

Má mozek ještě šanci?

Doc. PhDr. Richard PAPÍK, Ph.D., IPVZ

Umělá inteligence (AI) je dnes jedním z hlavních témat, které vyvolává řadu očekávání i obav. Hlavní diskuse se vedou o využívání umělé inteligence v oblastech, kde bude podporovat či nahrazovat rozhodování člověka. Je s tím spojeno mnoho otázek technologických, byznysových, legislativních ale i ryze lidských. Continue reading

KlasifiKon 2018

David BAREŠ, NLK

V úterý 6. listopadu 2018 se v konferenčním centru Nemocnice Na Homolce uskutečnil III. ročník konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech a jejich použití v českém zdravotnictví KlasifiKon. Continue reading

Seminář účastníků Souborného katalogu 2018

Lenka PTÁČKOVÁ a Michal ZÁVIŠKA, NLK

Tradiční setkání pracovníků knihoven spolupracujících se Souborným katalogem České republiky se uskutečnilo 26. listopadu 2018 opět ve velkém sále Městské knihovny v Praze a podobně jako minulé roky se ho zúčastnilo okolo 300 knihovníků. Continue reading

Konference EAHIL 2018

Radana KODETOVÁ a Lenka MAIXNEROVÁ, NLK

Letošní již 16. konference European Association for Health Information and Libraries (EAHIL) se konala v Cardiffu ve Walesu ve dnech 9.-13. 7. 2018 v prostorách Royal Welsh College of Music and Drama. Hlavním tématem konference bylo Inspiring health information professionals to engage with our communities across Europe. Continue reading

Knihovny současnosti 2018

Klára MAŠKOVÁ, Veronika LÖBLOVÁ, Radana KODETOVÁ a Ludmila ŠTĚPÁNKOVÁ, NLK

Letošní 26. ročník konference Knihovny současnosti se konal 11. – 13. září 2018 v Olomouci opět pod záštitou ministra kultury doc. Mgr. Antonína Staňka, PhD. a hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Oklešťka.

Continue reading

Knihovnická konference Lib Con 2018

Jana CHLANOVÁ, OVI NLK

V pátek 2. listopadu 2018 se v Hostivici opět sešli knihovníci, informační pracovníci i představitelé dalších profesí zabývající se tématikou práce s informacemi. Již popáté se zde setkali, aby se podělili o nové trendy v oboru i o své zkušenosti a nové poznatky. Stejně jako v minulých ročnících konference i na tomto zaznělo mnoho zajímavých přednášek a již tradičně byl zvolen menší počet přednášejících, jimž byl dán delší časový prostor na jejich příspěvky. Continue reading

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2018

Ondřej PLESKOT, Ondřej ŠAFAŘÍK a Přemysl VÍŠKA, NLK

Koncem listopadu se na pražském Chodovci uskutečnil v pořadí již 19. ročník konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2018, pořádaný Svazem knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Tato akce bývá tradičně věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče nejen v oblasti digitalizace. Continue reading

11. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích

Lucie FRIEDLAENDEROVÁ, NLK

11. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích se konal 24. 10. 2018 v Národní technické knihovně.  Prvního příspěvku se ujal, jako v posledních letech obvykle, pan Dobrica Savić z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA). Tentokrát se věnoval vlivu případného dopadu umělé inteligence na oblast šedé literatury a rovněž ukázal příklady využití systémů UI v tomto okruhu. Continue reading

INFORUM 2018

Adam KOLÍN, NLK

Poslední 24. ročník tradiční konference Inforum se konal v areálu Vysoké školy ekonomické ve 29. až 30. května 2018. Zahájení konference obstarali organizátoři v krátkém vystoupení, které se neslo v duchu knihovnického blues. Continue reading

Výzkumné metody v knihovnictví – konference o kvalitativních a kvantitativních metodách

Eva LESENKOVÁ, NLK

Desátá mezinárodní konference o kvalitativních a kvantitativních metodách v knihovnictví  – Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (dále QQML) probíhala ve dnech 22. – 25. 5. v řecké Chanii. Při zahájení konference zmínila její předsedající, paní Anthi Katsirikou z University v řeckém přístavu Pireus, že pro tuto konferenci je charakteristická pestrost mezinárodního zastoupení. V letošním roce přijeli účastníci z 58 zemí a 5 kontinentů. Continue reading

Výroční Medsoft 2018

Alžběta VOLÁKOVÁ ELHOTOVÁ a David BAREŠ, NLK

V Roztokách u Prahy proběhl ve dnech 20. – 21. 3. 2018 třicátý jubilejní seminář Medsoft 2018  – setkání odborníků z oblasti zdravotnické informatiky a biomedicínského inženýrství, pořádaný Českou vědeckotechnickou společností pro aplikovanou kybernetiku a informatiku – pobočkou při 1. LF UK, Českou společností pro kybernetiku a informatiku, v odborné spolupráci s Českou společností zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP. Organizaci průběhu semináře zajišťovala Agentura Action M Agency. Continue reading

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2017

Ondřej Pleskot, Ondřej Šafařík, Přemysl Víška, NLK

Na konci listopadu se v konferenčním sále Národního archivu v Praze uskutečnila v pořadí již 18. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2017, kterou pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. Tato konference se již tradičně zabývá problematikou spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií. Continue reading

Knihovnická konference Lib Con 2017

Jana Chlanová, NLK

V pátek 3. listopadu 2017 se Hostivice opět staly místem setkání knihovníků a dalších informačních pracovníků. Již po čtvrté se zde sešli, aby se podělili o nové trendy v oboru i o své zkušenosti a nové poznatky. Tak, jako v minulých ročnících konference, i na tomto zaznělo mnoho zajímavých přednášek.  Pořadatelé letos pozvali menší počet přednášejících, jimž byl dán delší časový prostor na jejich příspěvky. Continue reading

KLASIFIKON 2017 – zpráva z konference

 Jitka Šrajerová, Radana Kodetová za přispění Aleny Smutné a Aleny Šímové, NLK

Ve dnech 7. – 8. 11. 2017 proběhla v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech KlasifiKon 2017. Jednalo se o druhý ročník. Oba dva ročníky byly koncipovány s důrazem na sdílení mezinárodních zkušeností. Continue reading

Knihovny současnosti 2017

Michal Záviška, NLK

Tak jako vždy se i letošní ročník konference „Knihovny současnosti“ konal v Olomouci v areálu Univerzity Palackého. Hlavními tématy byly nové trendy v oboru knihovnictví. Organizace a řízení konference se ujala Městská knihovna v Praze pod vedením svého ředitele a předsedy SDRUKu RNDr. Tomáše Řeháka. Continue reading

Výroční 10. seminář účastníků souborného katalogu 2017

Lenka Ptáčková, NLK

Letošní setkání pracovníků knihoven spolupracujících se Souborným katalogem (SK) Národní knihovny České republiky (NK ČR) se uskutečnilo 27. 11. 2017 opět ve velkém sále Městské knihovny v Praze a přineslo řadu velmi zajímavých příspěvků a nových informací. Kromě toho se postupně představili noví mladí pracovníci oddělení souborných katalogů. Continue reading

INFORUM 2017

Adam Kolín, NLK

Již 23. ročník tradiční konference Inforum se konal v areálu Vysoké školy ekonomické v posledních dvou květnových dnech. Humorné zahájení konference obstarali organizátoři v krátkém vystoupení, věnovaném pracovním písním v knihovnách a jejich významu v knihovnickém workflow. Continue reading

Zpráva o semináři MEDSOFT 2017

Jana Chlanová, NLK

Ve dnech 21. – 22. 3. 2017 se v prostorách hotelu Academic v Roztokách u Prahy konal již 29. ročník semináře MEDSOFT. Tato tradiční akce tvůrců a uživatelů softwaru pro zdravotnictví, distanční vzdělávání a telemedicínské aplikace umožňuje setkání pracovníků z oboru zdravotnické informatiky a biomedicínského inženýrství a prezentace řešených projektů. Continue reading

Biblioterapie

Radka Kodetová, Kateřina Šafářová, NLK

Dne 28. 4. 2017 proběhl v Národní knihovně seminář na téma Biblioterapie. Seminář měl velký úspěch a byl obsazen do posledního místa. Continue reading

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2016

Jan Pícha, Ondřej Pleskot, Ondřej Šafařík, NLK

Na přelomu listopadu a prosince, konkrétně 30. 11. a 1. 12. 2016, proběhl v Národním archivu v Praze na Chodovci již 17. ročník konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě.  Konference, pořádaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků, se dlouhodobě věnuje problematice ochrany kulturního dědictví za pomoci informačních a komunikačních technologií. Letos se dvoudenního programu zúčastnilo přes 300 účastníků. Moderátorem byl PhDr. Vít Richter, kterému sekundoval Mgr. Tomáš Foltýn. Continue reading

Týden s Českou literární bibliografií

Radana Kodetová, Michal Záviška, NLK

V rámci Týdne s Českou literární bibliografií jsme se 19. října 2016 účastnili semináře českých oborových bibliografií. Bylo velmi zajímavé vnímat postavení databáze Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ) v souvislosti s ostatními bibliografiemi. Continue reading

Seminář účastníků Souborného katalogu 2016

Lenka Ptáčková, Michal Záviška

Toto tradiční setkání pracovníků knihoven spolupracujících se Souborným katalogem České republiky se uskutečnilo 28. listopadu 2016 ve velkém sále Městské knihovny v Praze. Jako vždy přineslo informace o novinkách, které se objevily během uplynulého roku, a o tom, co se připravuje v tom budoucím. Continue reading

1. Krajská konference informačních zdrojů a knihovnictví v Ústí nad Labem

Alena Štiborová, NLK

1, Krajskou konferenci informačních zdrojů a knihovnictví pořádal 3. listopadu 2016 Vzdělávací institut Krajské zdravotní, a. s. pod záštitou 1. náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka. Konala se v příjemném prostředí přednáškových prostor Vzdělávacího institutu v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Měla jsem možnost se jí zúčastnit.  Continue reading

Postřehy z IKI Scholaris

Jarmila Truksová, Veronika Löblová, Pavla Kratochvílová, NLK

Konference IKI v jinonickém Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (dále ÚISK) se v pátek 21. října 2016 konala po roční pauze. Zúčastnilo se jí i šest knihovníků z naší knihovny, převážně z oddělení zpracování fondů. Zazněly na ní mimořádně zajímavé příspěvky s následnými živými diskuzemi. K nim přispěla četnými věcnými dotazy a komentáři také naše kolegyně Gabriela Vinklátová. Diskuze pokračovaly neformálně i o přestávkách. Continue reading

Konference ECIL

Iva Zadražilová, NLK

Konference ECIL (European Conference on Information Literacy), největší mezinárodní konference informační gramotnosti, se v letošním říjnu konala již počtvrté. Jako místo konání organizátoři zvolili po Istanbulu, Dubrovníku a Tallinu v tomto roce Prahu. Hlavním spolu-organizátorem se tak stala Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ), s podporou Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK, Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU a Českého vysokého učení technického. Konference také získala záštitu UNESCO, České komise pro UNESCO a MŠMT ČR. Continue reading

NASIV 2016 – VI. ročník Národního semináře informačního vzdělávání

Iva Zadražilová, NLK

Na začátku letošního června proběhl už šestý ročník konference Národní seminář informačního vzdělávání, kterou pořádal Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU. Tato akce již má svou tradici a i v letošním roce na ni zavítalo přibližně 150 účastníků. Oproti minulým rokům se letos pořadatelé rozhodli uspořádat konferenci v nových prostorách FF MU v Brně, čímž trochu ztratila na neformálnosti, ale zase získala z hlediska profesionality. Díky tomu, že konference byla hrazena z Visegradských fondů, byli mezi účastníky hosté z Maďarska, Polska a Slovenska.

Continue reading

„…knihovny šetří náklady na zdravotní péči…“ – EAHIL 2016

Eva Lesenková, NLK

Patnácté pracovní setkání evropských lékařských knihovníků se tentokrát konalo ve španělské Seville od 6. do 11. června. Sborník s anotacemi příspěvků je dostupný v tištěné verzi ve fondu NLK, elektronická verze bude dostupná z webu konference http://www.bvsspa.es/eahil2016/programme-at-a-glance/.

eahil2016-sevilla

Continue reading

MEDSOFT 2016

Klára Mašková, NLK

medsoft2016-introLetos v dubnu se konal již 28. semináře Medsoft s tématy spadajícími do oborů zdravotní informatiky a biomedicínského inženýrství. Dvoudenní seminář už po sedmé hostil hotel Academic v Roztokách u Prahy, kde se sešly přibližně čtyři desítky účastníků.

Continue reading

INFORUM 2016

Lenka Ptáčková, NLK

22. ročník konference INFORUM se konal 24. -25. května 2016  v areálu Vysoké školy ekonomické, ve Vencovského aule a v posluchárně D.

inforum2016-logo

Continue reading