Lekce informační gramotnosti zaměřená i do problematiky vědeckých lékařských informací

Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D, Oddělení vědeckých informací IPVZ

Informační gramotnost zaměřená mimo jiné do oblasti vědeckých lékařských informací může být realizována již pro středoškolské studenty, a to velice účelně a pro studenty motivačně a zajímavě. Kateřina Hájková a Richard Papík (oba z oddělení vědeckých informací Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, IPVZ) uspořádali dvě akce orientované na oblast informační gramotnosti.

Jedna skupina mladších studentů (tercie) pražského Gymnázia nad Alejí navštívila IPVZ zejména za účelem předvedení interaktivního anatomického stolu (blíže o zařízení na adrese https://www.ipvz.cz/o-ipvz/kontakty/ostatni-pracoviste/oddeleni-vedeckych-informaci/anatomicky-stul) a byly jí také prezentovány základy práce s ověřitelnými a kvalitními informačními zdroji v podobě zejména elektronických informačních zdrojů dostupných přes knihovny v České republice.

Druhá akce se konala pro septimány přímo v prostorách Gymnázia nad Alejí a byla orientována do oblasti práce s informacemi již odbornými až vědeckými, a to pod názvem Práce s kvalitními a ověřitelnými odbornými informacemi – vklad do života studijního, pracovního a osobního. Na problematice vědeckých lékařských informací se velmi dobře učí témata informační gramotnosti, neboť systémy jsou velice kvalitní, propracované pro analytické i intuitivní využívání ze strany uživatelů, a to ve světovém i českém kontextu. Navíc studium medicíny, farmacie, zdravotnických, a také biologických oborů je pro značnou část studentů atraktivní.

Takže přes obecné pojetí témat a s příklady z oblasti exaktních i společensko-vědních témat se ujala právě témata směřovaná do medicínské a zdravotnické oblasti. Zde mohla být mezi dalšími knihovnami představena i Národní lékařská knihovna České republiky a její informační zdroje, které jsou dostupné i vzdáleně odkudkoli, pokud je uživatel do knihovny registrován. Představeny byly výběrově i další knihovny – Národní knihovna ČR, knihovny Univerzity Karlovy, Ústřední knihovna ČVUT, Knihovna Akademie věd ČR, Národní technická knihovna nebo Městská knihovna v Praze.  Dále byly s komentáři a vysvětleními ukázány systémy jako jsou Centrální portál knihoven, Souborný katalog ČR, portál a katalog Medvik a popularizační portál zdravotnických témat Medlike, Wikiskripta.eu, databáze PubMed / Medline nebo Google Scholar; také sociální sítě využitelné v akademické oblasti (příkladem může být ResearchGate).

Dala se připomenout dimenze „sociální“ (komunitní funkce knihoven) i role knihoven pro „konkurenceschopnost“. Byl také prostor se věnovat ukázkám informačních zdrojů a databází odborných informací v jednotlivých knihovnách (za všechny lze uvést Bookport, ProQuestEbook Central, EBSCO Books), také šedé literatuře (upozorněno bylo například na digitální archív NUŠL), věnovat se citování, antiplagiátorským platformám, došlo také na informační cyklus a rozebrání jeho fází.

Protože se studenti ptali i na konkrétní záležitosti vlastních informačních potřeb, otevřel se prostor pro menší diskuzi. Studenti mají nejen rezervy v oblasti využívání kvalitních informačních zdrojů, ale zároveň i zájem se v dané oblasti vzdělávat. V podstatě mohly být realizovány nejen záležitosti informační gramotnosti, ale i prvků gramotnosti výzkumné (research literacy). Opět se ukázalo, že by tato témata informační gramotnosti měli studenti potkávat již na střední škole, ne až na vysoké, na kterou se zmiňovaní septimáni za rok budou chystat. Rady jim proto byly dány i směrem k přípravě na příjímací zkoušky, jak si připravit například seznam prostudované literatury.

Foto: K. Hájková

Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D / Foto: K. Hájková


Citace

PAPÍK, Richard. Lekce informační gramotnosti zaměřená i do problematiky vědeckých lékařských informací. Lékařská knihovna [online]. 2022, roč. 27, č. 3-4 [cit. 21.06.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2022-27-3-4/lekce-informacni-gramotnosti-zamerena-i-do-problematiky-vedeckych-lekarskych-informaci/. ISSN 1804-2031.