Konference QQML 2023

PhDr. Eva Lesenková, Ph.D., NLK

Patnáctá mezinárodní konference Qualitative and Quantitative Methods in Libraries — Kvantitativní a kvalitativní metody v knihovnictví, probíhala v hybridní formě; bylo možné účastnit se jak na místě, tak virtuálně. Pořádání konference se tradičně ujala nezisková organizace International Society for the Advancement of Science and Technology (ISAST). Akce proběhla tentokráte v Řecku, na Krétě v Heraklionu, v termínu 30. 5. až 2. 6. 2023.

Řečníci v pestrém zeměpisném zastoupení představili výsledky výzkumné, projektové a odborné práce. Projevy probíhaly v plenárních zasedáních, specializovaných sekcích, workshopech, zastoupeny byly i posterové prezentace.

Svou prací přispěli delegáti až ze 46 zemí: Austrálie, Bangladéš, Brazílie, Bulharsko, Kanada, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Ghana, Řecko, Indie, Irsko, Izrael, Itálie, Japonsko, Kazachstán, Litva, Malajsie, Mexiko, Nigérie, Norsko, Čína, Pákistán, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Singapur, Slovensko, Slovinsko, Jihoafrická republika, Španělsko, Srí Lanka, Sultanát Omán, Švédsko, Turecko, Uganda, USA a také Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

Celkem se jednalo o 93 příspěvků, 5 plenárních přednášek, 3 workshopy a 10 posterů.

Z celkem deseti specializovaných sekcí uvádím vybraná témata a přednášky.

Hlavní téma konference – Knihovna jako propagátor demokracie a aktivního občanství otevřelo sdělení ve specializovaných sekcích: Libraries — the base of Democracy a Information Literacies.

Zaujaly příspěvky z Finska a USA, ve kterých se jejich autoři věnovali problematice, která se týká možností vlivu knihoven v podpoře rozvoje demokracie a boje proti dezinformacím.

Mika Mustikkamäki a Anu Ojaranta z finské administrativní agentury, prezentovali výsledky národního průzkumu věnovanému společenské roli knihoven.

Autoři dalšího příspěvku Markku A. Laitinen, Svetlana Kirichenko a Jouni H. Juntumaa zkoumali možnost hodnocení vlivu knihovny na informační gramotnost analýzou demografické studie metodou kompozitního indexu (Composite Index Methods) viz citace z obrázku.

Laitinen, M.A., Kirichenko, S. & Juntumaa, J.H. (2022): Library Performance Index (ILP): Multi-Factor Library Performance Evaluation. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML) 11,4: 619-634. Available from: https://www.qqml-journal.net/index.php/qqml/article/view/782/693

Veřejná knihovna se může stát promotérem aktivního občanství, demokracie a svobod projevu spíše u těch čtenářů, kteří jsou pravidelnými návštěvníky, a je jednou z priorit finského zákona (Library of Act 2017) podporovat v populaci aktivní čtenářství.

Program plenárních zasedání věnoval pozornost vztahu médií a informační gramotnosti, a dezinformacím v souvislosti s informačním chováním: jak se šíří dezinformace a jak informační chování toto šíření usnadňuje a může zpochybňovat pokusy bojovat proti dezinformacím. V příspěvcích byly zkoumány potenciální role informačních profesionálů při zmírňování dezinformací.

Jasmina Ninkov a Isidora Injac z bělehradské městské knihovny se v příspěvku zaměřily na možnosti vzdělávání ve veřejných knihovnách (online training course: News Literacy), které cílí na odhalování nepravdivých informací ve vztahu ke kritickému myšlení. Jak najdeme ty správné informace, na kterých můžeme založit svá rozhodnutí, když žijeme v post–pravdivé době, kde je mnoho dezinformací a falešných zpráv? Autorky prezentovaly mezinárodní projekt s účastí Slovinska a Litvy. Tématu „post–truth area“, objektivním faktům a odhalování nepravd, byla rovněž věnována konference v září 2022 v Srbsku.

Heidi Julien z University Buffalo (USA) přednesla přednášku nazvanou Misinformation and Information Behavior: Challenges for Information Professionals, ve které se zaměřila na vztah dezinformací a informačního chování a také na potencionální možnosti role informačních profesionálů při zmírňování dezinformací.

Nikos Panagiotou a Anthi Baliou z Aristotle University of Thessaloniki (Řecko) vystoupili s příspěvkem Media and Information Literacy and the Right of Access to Information. Podle sdělení autorů se mediální a informační gramotnost (MIL) týká možností a práva přístupu k informacím a zkoumá, jak analyzovat informace, aby bylo možné určit, zda jsou pravdivé či nepravdivé.

Zastoupení České republiky reprezentovali v sekcích Library resources: Assesment and the Impact, příspěvky Anny Novotné, Kamila Matuly a Ivany Kyselové Koškové: Preferences of Students in use of Audiobooks a Adély Jarolímkové a Barbory Drobíkové: Data Sharing: an Integral Part of Research Practice?

Velký ohlas v diskusi přinesl příspěvek Michaely Dombrovské: Discovering Information Hygiene, ve kterém poukázala na souvislost „informační hygieny“ s informačním chováním, digitální gramotností a mentální hygienou. Jedním z klíčových aspektů informační hygieny je schopnost rozpoznávat a vyvarovat se nepravdivých nebo zavádějících informací.

V souvislosti s informační hygienou nelze opomenout renomovaný příspěvek ze Slovenska, nesoucí název Information Ethics as a Bacground for Shaping Value — Sensitive Information Services, který byl přednesený v sekci The Added Value of Library Services. Jela Steinerová v něm uvedla vybrané výsledky projektu SAV – VEGA, ve kterém se nově interpretuje etika tvorby informačních produktů v digitální revoluci v rámci informační etiky.

České zastoupení v sekci Heritage and Intagible resources: Organization and covergence doplnil Martin Lhoták příspěvkem Smart Digiline–Machine Learning for Digitalization of Printed Heritage.

Přednáška autorů NLK a 1. LF UK byla prezentována virtuálně v sekci Health Information Services, a nesla název Strengthening Health Literacy in Library Practice — Activities of the National Medical Library, Prague. Autoři Helena Bouzková, Eva Lesenková, Jitka Feberová, Filip Kříž a Vladimíra Procházková se v příspěvku na téma posilování zdravotní gramotnosti v praxi knihovny zaměřili na stručnou charakteristiku role veřejných knihoven jako vzdělávacích institucí, které mohou podpořit zdravotní gramotnost. Představili výsledky činností na tomto poli v NLK: budování a provoz portálu MedLike, spolupráci s Národním zdravotnickým informačním portálem ČR a také zveřejnili výsledky e – learningového kurzu „Zdravotní gramotnost 2022: Jak lépe posoudit pravdivost informací o zdraví“, který vznikl ve spolupráci Národní lékařské knihovny s 1. lékařskou fakultou UK, IPVZ a expertů SL.

BOUZKOVÁ, Helena, Jitka FEBEROVÁ, Eva LESENKOVÁ, Filip KŘÍŽ a Vladimíra PROCHÁZKOVÁ. Strengthening Health Literacy in Library Practice — Activities of the National Medical Library, Prague. In: Book of abstracts – Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. 2023, s. 103. ISBN 978-618-5180-02-7. Dostupné také z: http://qqml.org/wp-content/uploads/2017/09/BoA-QQML_2023.pdf

Veškeré příspěvky přednesené na konferenci QQML 23 lze nalézt v Book of Abstracts.


Citace

LESENKOVÁ, Eva. Konference QQML 2023. Lékařská knihovna [online]. 2023, roč. 28, č. 1-2 [cit. 03.12.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2023-28-1-2/konference-qqml-2023/. ISSN 1804-2031.