Nové přírůstky hesel v tezauru MeSH pro rok 2024 – výběr

Mgr. Alena Smutná, NLK

Za roky své existence je tezaurus už hodně naplněný ve svých základních oblastech jako jsou Anatomie a Nemoci, proto není divu, že přibyl jen jeden anatomický deskriptor – tibiofemorální kloub.

U nemocí tomu tak bohužel není, stále se děje něco nového, ale i tak oproti minulosti těchto deskriptorů není tolik: hypertenzní krize, cytopenie, angiogeneze, plicní hemosideróza, maligní melanom, kompulzivní choroba sexuálního chování, chladová urtikarie (kopřivka), narcistická porucha osobnosti, skrytá ztráta sluchu, chronický kašel, rinosinusitida, poruchy imprintingu, porucha narušování kůže, otrava aflatoxiny.

S nemocemi souvisí i jejich terapie. V této oblasti jsou nové různé úkony: geriatrická anestezie, dětská anestezie, neuroanestezie, potlačení puberty, perkutánní indukce kolagenu, intrakamerální injekce, terapie pomocí larev, obecnější deskriptor je akutní chirurgická péče, dále deskriptory popisující spíše farmakoterapii: nikotinová substituční terapie, terapie fluoridy, inhibitory puberty, a obecnější pojmy s terapií související: přerušení léčby, oddálení léčby, zanedbávání lékařské péče (myšleno ze strany pacienta), nedostatečná léčba, asynchronie mezi pacientem a ventilátorem, patologická kompletní odpověď (remise).

Ve skupině Organismy přibyly deskriptory u zvířat: jedovatí hadi s mnoha konkrétními druhy afrických a amerických hadů, a ještě deskriptor jedovaté žáby, dále ohniví mravenci a několik druhů můr a také několik exotických rostlin.

Hodně přibývají termíny z oblasti genetiky a chemie, různé konkrétní enzymy, kinázy a proteiny, které nebudu konkrétně vypisovat. Ale patří sem i léčivé látky a léky, jako např. cefalosporiny druhé generace a cefalosporiny třetí generace, beta-laktamová antibiotika, glyfosát (Roundup), bakteriální lyzáty, mikroproteiny, mikropeptidy, nanovakcíny, leguminy.

Pravidelně jsou doplňované termíny týkající se DNA, letos např. excizní oprava, tolerance poškození DNA, poruchy imprintingu, koheziny.

I když je tezaurus MeSH „pouze“ takový slovník, odráží se v jeho nových heslech i společenský a politický vývoj, letos jsou to např. genderově nekonformní osoby, péče potvrzující pohlaví.

Souvisejí s tím i hesla z oblasti veřejného zdraví: otevřené spalování odpadu, masová střelba, připravenost na pandemii, infrastruktura veřejného zdravotnictví, domácí vzdělávání, odliv mozků, hlasování, nemoci přenášené komáry, mediální expozice (souvisí s komunikačními médii).

Užitečné deskriptory přibyly v oblasti spojené s očkováním: povinné očkování, neočkované osoby, nanovakcíny, podjednotkové vakcíny, připravenost na pandemii, nemoci přenášené komáry, virus chřipky typu D, snad by se daly přiřadit i vyčerpání imunitního systému.

Obory lidské činnosti a skupiny lidí – překvapil mě nový deskriptor psychiatři, u kterého bych nečekala, že v tezauru ještě není, ale ukázalo se, že tam byl a teď se z konceptu u deskriptoru psychiatrie stal samostatným heslem. Dále přibyli řidiči kamionů a operátoři jaderné elektrárny, jako obor je tu nově kardio-onkologie a ošetřovatelství katastrof.

Psychologie, pedagogika, sociologie zahrnují celkem široké oblasti pojmů, někdy se i významem prolínají, pro příští rok např. psychické bezpečí, digitální zdraví, jistota zaměstnání, emoční vyčerpání, psychologický růst, subjektivní stres, domácí mediální expozice, konflikt rolí, vzdělávání, brainwashing, časový tlak, způsoby zvládání zátěžových situací, uvěznění, zločiny ze cti, diskriminace handicapovaných osob.

Nově přibylo více deskriptorů spojených s potravou: dietní vzorce, rostlinná strava, náhražky masa, umělé maso, jedlé mořské řasy, ztráty potravin a plýtvání s nimi.

Další deskriptory užitečné pro práci indexátorů a katalogizátorů, které se nevešly do předešlých kolonek, uvedu nyní ve „směsi“: funkce střevní bariéry, Lékaři bez hranic, komiks, avatar, superenhancery, červené světlo, zelené světlo, modré světlo, regenerace po cvičení, jarovizace.

Doufám, že i tento malý výběr z nových deskriptorů pro rok 2024 bude inspirační pomůckou nejen pro indexátory a katalogizátory NLK.


Citace

SMUTNÁ, Alena. Nové přírůstky hesel v tezauru MeSH pro rok 2024 – výběr. Lékařská knihovna [online]. 2023, roč. 28, č. 3-4 [cit. 22.05.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/2023-28-3-4/nove-prirustky-hesel-v-tezauru-mesh-pro-rok-2024-vyber/. ISSN 1804-2031.