Rešerše v Národní lékařské knihovně v letech 2022-2023 v porovnání s pandemickými roky 

Mgr. Adam Kolín, NLK

Rešeršní služba je jednou ze základních služeb Národní lékařské knihovny (dále jen NLK). Rešerše jsou zpracovávány v Oddělení informačních a speciálních služeb (dále ISS). Jako veřejná knihovna poskytuje NLK službu všem osobám starším 15 let. V současné době je možné si rešeršní službu objednat pouze přes webový formulář a výsledky rešerše se zasílají výhradně v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu. Výstup rešerše je obohacen o aktivní odkazy, které zajišťují rychlou kontrolu dostupnosti plných textů. Ke změně došlo v září 2023 společně s úpravou ceníku. Uživatel může přijít i osobně, ale zadání objednávky lze provést pouze přes počítač nebo chytrý telefon. Všechny objednávky tedy obsahují povinná pole a nejsou potíže s čitelností zadaných údajů.

Hlavním parametrem, sledovaným u jednorázových rešerší pro vyhodnocení statistik, je množství rešeršních dotazů, což vypovídá o náročnosti vypracování rešerše lépe, než počet objednávek. Tyto informace doplňují i údaje o využití elektronických informačních zdrojů, které jsou pro rešeršní služby základním nástrojem. Jsou zde ovšem analyzovány i další údaje z rešeršních objednávek, jako je účel rešerše, nebo požadavky na jazykové zaměření.

Článek navazuje na předchozí texty, které srovnávaly data o rešerších z let 2015-2018 a z let 2019-2021. V tomto článku je vysvětlen vývoj rešeršních služeb po pandemii Covid-19 a to, zda došlo ke změnám oproti předchozímu pozorovanému období. Pro potřeby dalšího srovnání je struktura textu stejná.

Rešeršní služby v NLK – statistiky

Mezi roky 2022 a 2023 došlo k poklesu ve většině sledovaných hodnot. Počet objednávek klesl ze 728 na 695 a počet rešeršních dotazů se snížil ze 4 070 na 3 870. Oproti předchozímu pandemickému období šlo v obou případech o nárůst, kdy zejména rok 2022 byl zatím ve 20. letech 21. století na objednávky rešerší nejbohatší. Významný meziroční pokles je patrný u počtu poskytnutých českých i zahraničních fulltextů, kdy v celkových číslech došlo ke snížení jejich počtu z 56 043 na 28 963. Toto je však způsobeno změnami v podmínkách poskytování rešeršních služeb od 1. září 2023, odkdy jsou výsledky rešerše zasílány pouze na e-mail a přístup k plným textům si uživatel zajišťuje sám, buď prostřednictvím odkazů ve výsledcích rešerše na primární dokument, přístupem k licencovaným elektronickým informačním zdrojům NLK (dále EIZ), nebo přes přístupy do jiných institucí. To také vedlo ke snížení počtu stažených fulltextů licencovaných EIZ, kde klesla hodnota z 26 311 na 17 272. Počet licencovaných databází a archivů zůstal stejný, tedy 5 databází a 3 archivy v obou letech.

Tabulka 1: Jednorázové rešerše v NLK v letech 2022-2023

Průběžné rešerše a další služby

Další druh rešeršních služeb, které NLK poskytuje, jsou průběžné rešerše, které stagnují. Nový zájem o tuto službu je nulový, neboť počet průběžných rešerší klesl mezi roky 2022- 2023 ze 46 na 41 a celkový počet profilů se snížil z 16 na 13. Zůstávají pouze profily, které jsou zde dlouhodobě sledovány, ale nové nepřibývají.

Tabulka 2: Průběžné rešerše v letech 2022-2023

Návštěvnost studovny nepatrně vzrostla z 574 návštěv v roce 2022 na 578 v roce 2023. Počet prezenčních rešerší se výrazně zvýšil z 27 na 46. Rovněž počet předem objednaných uživatelů k osobní konzultaci vzrostl z 27 v roce 2022 na 95 v roce 2023, což představuje značný nárůst. Nejvýraznější změna nastala u individuálních školení, kde počet vzrostl ze 13 v roce 2022 na 92 v roce 2023. Celkově tabulka ukazuje výrazné zvýšení zájmu o většinu poskytovaných služeb v rešeršní studovně. Nejspíše se jedná o trend spojený se změnou rešeršního výstupu. To ale potvrdí až další srovnání dat.

Tabulka 3: Rešeršní služby v přímém kontaktu s uživatelem v letech 2022-2023

Rešerše trochu jinak – MedLike

Tabulka č. 4 představuje počet nově přidaných typů zdrojů v rámci portálu MedLike v letech 2022 a 2023. V roce 2023 došlo k nárůstu ve většině kategorií, hlavně u audio a video záznamů. Počet článků – textů vzrostl v roce 2022 o 129 a v roce 2023 o 169. Počet nově přidaných záznamů knih v roce 2022 činil 92. Oproti tomu v roce 2023 ubylo v portálu MedLike 24 knižních záznamů. Počet klinických studií zaznamenal za oba roky mizivý nárůst. Počet nově přidaných webových stránek se mírně navýšil o 30 záznamů v roce 2022 a o 25 v roce 2023. Celkový počet všech záznamů vzrostl o 565 v roce 2022 a o 695 v roce 2023, což značí celkový růst v objemu poskytovaného obsahu prostřednictvím portálu MedLike.

Tabulka 4: MedLike – celkový počet nově zařazených zdrojů do portálu v letech 2022-2023

Pracovní vytížení rešeršérů

Mezi léty 2022 a 2023 došlo k mírnému poklesu počtu zpracovaných rešeršních dotazů, což vedlo ke snížení dalších hodnot. Absolutní počet plných textů zpřístupněných uživatelům nelze dále meziročně srovnávat, jelikož v roce 2023 se tento údaj sledoval pouze do konce srpna, viz výše. Stejně jako další hodnoty, které se k plným textům v této části vztahují. Tyto údaje jsou označeny v tabulce č. 5 hvězdičkou. Počet úvazků v oddělení ISS zůstal stejný na hodnotě 5,25 jako v předchozích letech. Počet dotazů na úvazek se mírně meziročně snížil ze 775 na 737. Počet reálně odpracovaných dní vzrostl z 214 na 223, jelikož rok 2022 byl zatížen vyšší nemocností. Počet dotazů na úvazek a den klesl z 3,62 na 3,31.

Tabulka 5: Roční vytížení rešeršérů z oddělení ISS

Vývoj počtu přijatých objednávek a rešeršních dotazů

Do dalších zkoumaných parametrů bude zahrnuto i předchozí zkoumané období 2019-2021, aby byl patrný vývoj rešeršních služeb v posledních pěti letech.

Graf č. 1 zobrazuje měsíční počet objednávek rešeršních služeb ve sledovaných letech. V roce 2022 došlo k výraznému nárůstu objednávek v říjnu, kdy počet dosáhl vrcholu 174, což je druhá nejvyšší hodnota za posledních pět let. Rok 2022 také vykazoval zvýšenou aktivitu v březnu a listopadu se 71, respektive 97 objednávkami v porovnání s předchozími roky. V roce 2023 bylo objednáno nejvíce rešerší opět v měsíci říjnu se 125 objednávkami, což je čtvrtý nejvyšší počet v rámci let 2019-2023. Například rok 2020 vykazoval stabilnější čísla bez výrazných špiček, s maximem 78 objednávek v říjnu, což bylo způsobeno pandemií Covid-19. Ostatní roky totiž potvrzují to, že nejvíce objednávek přichází během podzimu, hlavně v měsících říjen a listopad, s výjimkou roku 2023, kdy se jednalo o měsíce září a říjen, i když byly hodnoty nižší než v roce 2022. Naopak nejslabší měsíce na objednávky jsou květen až srpen. Na začátku roku a na jaře je pak, co se počtu objednávek týče, nejsilnější měsíc tradičně únor, kromě března 2022 se 71 objednávkami.

Graf 1: Měsíční počet objednávek jednorázových rešerší v letech 2019-2023

Ke zpracování rešeršní objednávky je potřeba zadat minimálně jeden či více rešeršní dotazů, které lépe reprezentují náročnost zpracování objednávky. V roce 2022 zaznamenáváme výrazný nárůst rešeršních dotazů, přičemž vrcholy se objevují v září s 331 dotazy, říjnu s 577 dotazy a listopadu s 640 dotazy, což ukazuje na prudký sezónní růst ve druhé polovině roku. Naopak začátek roku 2022 byl méně dynamický oproti roku 2023, s relativně nižšími hodnotami v lednu a únoru, kde bylo 312 a 339 rešeršních dotazů. Rok 2023 vykazuje ještě výraznější nárůst v prvních měsících, zejména v únoru a březnu s 470 a 339 dotazy, přičemž nejvyšší hodnota za celé sledované období byla dosažena v říjnu 2023 se 731 dotazy. Následně dochází k poklesu v listopadu a prosinci, kdy bylo zaznamenáno 467 a 185 dotazů. Oproti předchozím rokům, jako například 2019, který měl vrchol v březnu s 585 rešeršními dotazy, a 2020, s vrcholem v listopadu s 355 rešeršními dotazy, je vidět posun v sezónních trendech a celkově vyšší počet rešeršních dotazů v letech 2022 i 2023.

Graf 2: Měsíční počet rešeršních dotazů v letech 2019–2023

Analýza jednorázových rešeršních objednávek

V letech 2022 a 2023 byly v objednávkových formulářích zadávány jako účel rešerše především bakalářské a diplomové práce. V roce 2022 bylo nejvíce rešerší pro potřeby bakalářských prací (celkem 470), což bylo nejvyšší číslo za celé sledované období. Tento počet mírně poklesl v roce 2023 na 457. U diplomových prací došlo také k poklesu ze 143 objednaných rešerší v roce 2022 na 112 v roce 2023. Další meziroční snížení pozorované hodnoty bylo v kategorii ostatní o 15 objednávek. Rešerše pro potřeby výzkumu se naopak zvýšily ze 48 v roce 2022 na 59 v roce 2023. Počet rešerší zaměřených na praxi a atestace byl v obou letech relativně stabilní, stejně tak zůstala konstantní hodnota rešerší na dizertační práce. Celkově lze pozorovat, že zatímco zájem o rešerše k bakalářské práci a atestaci mírně klesl, zájem o rešerše k výzkumu v roce 2023 vzrostl.

Graf 3: Účely rešerší – srovnání let 2019-2023

Procentní zastoupení jednotlivých účelů rešerše v předchozím období 2019-2021 bylo přibližně stejné. Rozdíly v celkových datech pro roky 2022-2023 oproti předchozímu období činily vždy maximálně 1 % u každé položky s výjimkou účelu rešerše bakalářská práce.

Graf 4: Účely rešerší – celkové rozdělní v letech 2022-2023

Nejvyšší počet objednávek rešeršních služeb pocházel od klientů, kteří neuvedli své nejvyšší dosažené vzdělání, s počty 613 v roce 2022 a 590 v roce 2023. V obou letech bylo výrazně více objednávek bez uvedeného vzdělání než v předchozích letech, kdy například v roce 2019 bylo 417 těchto případů. Objednávky od bakalářů (Bc.) se snížily ze 43 v roce 2022 na 18 v roce 2023, což je výrazný pokles oproti roku 2019, kdy bylo zaznamenáno 78 takových objednávek. U klientů s titulem MUDr. se počet objednávek v letech 2022 a 2023 stabilizoval na 34, což je opět výrazný pokles oproti 220 v roce 2019. Rok 2019 byl však ovlivněn mnoha objednávkami jednoho jediného uživatele s tímto titulem. U ostatních titulů (DiS., PhDr., PhD. nebo Mgr.) došlo k mírným výkyvům. Kategorie ostatní zůstala relativně stabilní s lehkým poklesem z 10 v roce 2022 na 8 v roce 2023. Celkově je patrné, že většina objednávek v letech 2022 a 2023 pocházela od klientů s neuvedeným vzděláním.

Graf 5: Uvedené vzdělání – srovnání let 2019-2023

Oproti předchozímu pozorovanému období 2019-2021 došlo téměř k 10% nárůstu neuvádění titulů do objednávky. Celkově tedy za roky 2022 a 2023 neuvedlo titul 85 % uživatelů, přestože okolo 40 % objednávek je zaměřeno na účel rešerše, který titul uživatele předpokládá.

Graf 6: Uvedené vzdělání – celkové rozdělení v letech 2022-2023

Graf č. 7 zobrazuje počet rešerší podle jazykového zaměření v letech 2019 až 2023 pro angličtinu (AJ), češtinu (ČJ), slovenštinu (SJ), němčinu (NJ) a ostatní jazyky. Rešerše jsou často zadány ve více jazycích. Angličtina je nejvíce zastoupeným jazykem ve všech letech, přičemž v roce 2019 dosáhla svého vrcholu s 696 rešeršemi, stejně jako v roce 2022. Čeština zaznamenala nejvyšší počet rešerší v roce 2022 s 715, zatímco v roce 2019 měla 566 rešerší. Slovenština se držela na stabilní úrovni 32 objednávek pro oba roky. Němčina vykazuje postupný pokles z 67 rešerší v roce 2019 na 16 v roce 2022, ale v roce 2023 se mírně zvýšila na 22 rešerší. Ostatní jazyky měly minimální zastoupení. Jde převážně o ukrajinštinu, francouzštinu nebo ruštinu. Celkově lze pozorovat, že angličtina a čeština v jazykovém zaměření rešerší dominují, zatímco ostatní jazyky mají výrazně nižší zastoupení.

Graf 7: Jazykové vymezení rešerší v letech 2019-2023

Podíl uživatelů NLK

Mezi léty 2022 a 2023 došlo jak k mírnému nárůstu rešerší objednaných registrovanými uživateli, tak celkového počtu uživatelů knihovny. V roce 2022 bylo registrováno 158 objednávek rešerší od registrovaných uživatelů z celkových 3 273 uživatelů knihovny, což představuje 5 %. V roce 2023 se počet registrovaných uživatelů, kteří si objednali rešerši, zvýšil na 187 z celkových 3 311 uživatelů knihovny, což odpovídá 6 %. Tento růst naznačuje mírně zvýšený zájem o rešeršní služby mezi registrovanými uživateli knihovny. Je možné, že do budoucna bude tento trend sílit vzhledem k úpravě podmínek poskytování rešeršních služeb od 1. září 2023.

Tabulka 6: Uživatelé rešeršních služeb v NLK

Výrazný rozdíl mezi počtem registrovaných a neregistrovaných uživatelů využívajících rešeršní služby je patrný u všech předchozích let v tabulce č. 7. V roce 2022 bylo 573 neregistrovaných uživatelů, což představovalo nejvyšší počet vporovnání s předchozími roky, zatímco registrovaných uživatelů bylo pouze 158. V roce 2023 došlo k poklesu neregistrovaných uživatelů na 490, zatímco počet registrovaných uživatelů se zvýšil na 187. Pro srovnání, v roce 2019 bylo 478 neregistrovaných a 266 registrovaných uživatelů. Celkově lze pozorovat, že neregistrovaní uživatelé objednávající si rešerši tvořili ve všech letech většinu, avšak v roce 2023 byl zaznamenán nárůst podílu registrovaných uživatelů oproti roku 2022.

Graf 8: Registrovaní a neregistrovaní objednavatelé rešerší v letech 2019-2023

Graf č. 9 ukazuje způsoby objednání rešeršních služeb v letech 2019 až 2023 rozdělené na objednávky provedené osobně, telefonicky nebo e-mailem a prostřednictvím elektronického formuláře. V roce 2022 došlo k výraznému nárůstu objednávek pomocí elektronického formuláře, kdy počet takových objednávek dosáhl 618, zatímco objednávky provedené osobně, telefonicky nebo e-mailem se zvýšily oproti předchozímu roku na 113. Tento trend pokračoval i v roce 2023, kdy objednávky přes elektronický formulář mírně klesly na 609, ale objednávky osobně, telefonicky nebo e-mailem klesly výrazně na 68. Ve srovnání s předchozími roky je patrný přechod uživatelů k preferenci elektronického formuláře, který postupně narůstal od roku 2019, kdy bylo zaznamenáno 380 objednávek elektronicky oproti 364 osobně, telefonicky nebo e-mailem. Na základě toho došlo v průběhu roku 2023 k přechodu na objednání pouze přes webový formulář, ale při zachování možnosti konzultovat osobně zadání objednávky v rešeršní studovně.

Graf 9: Způsoby objednání rešerší v letech 2019-2023

Závěr

Na základě analýzy rešeršních služeb NLK v letech 2019-2023 je zřejmé, že došlo k několika významným změnám v trendech způsobeným úpravami formy poskytování služeb. Přestože celkový počet objednávek i rešeršních dotazů v roce 2023 poklesl oproti předchozímu roku, zaznamenali jsme v roce 2022 nejvyšší hodnoty za sledované období. Pokles v roce 2023 může být přičítán změně podmínek poskytování služeb, kdy výsledky rešerší jsou zasílány pouze e-mailem a uživatelé si musí přístup k plným textům zajistit sami.

Významným faktorem byla také preference elektronických formulářů pro objednávání rešerší, což potvrzuje rostoucí digitalizaci a snahu o zrychlení celého procesu objednávky.

Průběžné rešerše nadále stagnují a nový zájem o tuto službu je minimální, což naznačuje možnou potřebu přehodnotit nebo inovovat tuto oblast služeb. Zájem o jiné formy služeb, jako jsou prezenční rešerše a individuální školení, výrazně vzrostl. Tato změna naznačuje možný posun v potřebách a preferencích uživatelů NLK.

Rešerše pro bakalářské a diplomové práce zůstávají dominantní, i když jejich počet mírně klesl. Naopak, zájem o rešerše pro výzkumné účely se zvýšil. Analýza také poukazuje na sezónní výkyvy v počtech rešeršních dotazů, kdy největší nárůst byl zaznamenán v druhé polovině roku. Specificky, vrcholy rešeršních dotazů byly převážně v říjnu a listopadu, což značí zvýšení zájmu o rešeršní službu v podzimním období.

Celkově lze konstatovat, že rešeršní služby NLK se i nadále adaptují na měnící se podmínky a potřeby uživatelů, přičemž digitalizace a zjednodušení přístupu k informacím jsou klíčovými faktory pro budoucí vývoj této oblasti.

Související články:

KOLÍN, Adam. Rešerše v Národní lékařské knihovně v letech 2015 – 2018. Lékařská knihovna. 2019, 24(3-4). ISSN 1211-3255. Dostupné také z: https://casopis.nlk.cz/2019-24-3-4/reserse-v-narodni-lekarske-knihovne-v-letech-2015-2018/

KOLÍN, Adam. Rešerše v Národní lékařské knihovně v letech 2019-2021. Lékařská knihovna. 2022, 27(3-4). ISSN 1211-3255. Dostupné také z: https://casopis.nlk.cz/2022-27-3-4/reserse-v-narodni-lekarske-knihovne-v-letech-2019-2021/


Citace

KOLÍN, Adam. Rešerše v Národní lékařské knihovně v letech 2022-2023 v porovnání s pandemickými roky . Lékařská knihovna [online]. 2024, roč. 29, č. 1-2 [cit. 13.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/2024-29-1-2/reserse-v-narodni-lekarske-knihovne-v-letech-2022-2023-v-porovnanim-s-pandemickymi-roky/. ISSN 1804-2031.