Využívanost discovery systému Summon v Národní lékařské knihovně – naše dvouleté zkušenosti s provozem služby

Adam Kolín, NLK

Anotace

Národní lékařská knihovna umožňuje přístup k medicínským plnotextovým a bibliografickým databázím, které ale nejsou optimálně využívány kvůli různorodosti uživatelských rozhraní jednotlivých vyhledávacích systémů.

Hlavním důvodem jsou vyhledávací služby společnosti Google, které výrazným způsobem ovlivnily informační chování uživatelů a jejich způsoby vyhledávání informací (jedno vyhledávací okno, jednoduché uživatelské rozhraní atd.). V roce 2011 byl proto v NLK zprovozněn metavyhledávací systém MedGate, využívající systém tzv. federativního vyhledávání 360Search od společnosti Serials Solutions, jeho využití se však pohybovalo pouze v řádu desítek přístupů měsíčně a jeho zavedení se nijak neodrazilo ve využívání koncových informačních zdrojů. NLK reagovala v roce 2013 změnou přístupu k vyhledávání informačních zdrojů posunem k tzv. discovery systému. Byl vybrán discovery systém Summon (Ex Libris a ProQuest Company), který pracuje na stejném principu jako vyhledávač Google. Rychlost a spolehlivost vyhledávání je zajištěna tzv. centrálním indexem, kam jsou stahována a zpracovávána data od producentů databází. Uživatel vyhledává pouze v jediném okně (s možností rozšířeného vyhledávání pro složitější dotazy) a v jednom uživatelském rozhraní. Pro zajištění viditelnosti této služby a zajištění rychlejšího přístupu k plnotextovým zdrojům je vyhledávací okno Summonu umístěno na úvodní stránce NLK. Příspěvek analyzuje využívanost discovery systému Summon od zavedení do provozu.

Klíčová slova

Informační služby, informační zdroje, discovery systémy

1. Úvod

Jednoduchost, rychlost a spolehlivost vyhledávání jsou hlavní atributy úspěchu společnosti Google a také přeneseně hlavní požadavky uživatelů na přístup k informačním zdrojům [1]. Jednotné vyhledávání prostřednictvím discovery systémů nad různými plnotextovými a bibliografickými databázemi je proto v dnešní době již standardně nabízenou službou. Uživatel má díky této službě snadný přístup k informacím a současně také možnost plnohodnotně využívat většinu elektronických zdrojů, za které knihovny vynakládají nemalé prostředky.

Snahy o sjednocení zdrojů pod jedno uživatelské rozhraní začaly na přelomu 20. a 21. století prostřednictvím federativního vyhledávání tzv. metavyhledávačů, které však vykazovalo řadu nevýhod, např. dlouhá odezva, velká chybovost při připojování zdrojů, obtížné odstraňování duplicit a omezená práce s výsledky a jejich relevancí [2].

2. Discovery systém Summon v NLK

Tímto procesem si prošla i Národní lékařská knihovna, která se přes metavyhledávací službu MedGate posunula v závěru roku 2013 k discovery systému Summon. Ten integruje většinu elektronických informačních zdrojů, které NLK předplácí s výjimkou bibliografické databáze EMBASE, databáze BMČ a katalogu NLK.

Pro zajištění viditelnosti této služby a zajištění rychlejšího přístupu k plnotextovým zdrojům byla vyhledávací lišta Summonu umístěna na hlavní stránku webu NLK. Tím je umožněn přístup každému uživateli. Plné texty jsou však určené pouze pro registrované uživatele. Přístup do Summonu pro neregistrované uživatele je spíše marketingovým nástrojem, jak získat nové uživatele, kteří mohou zjistit, jaké má knihovna elektronické zdroje k dispozici.

Summon jako vyhledávací nástroj slouží především uživatelům laikům pro zjištění dostupnosti plného textu k určité citaci, k orientačnímu vyhledání literatury pro kvalifikační práci nebo orientační rešerši napříč zdroji. Podrobnější rešerše je v tomto systému nevhodná, jelikož neumožňuje práci s klasifikačními systémy jednotlivých plnotextových a bibliografických databází. To je cena za centralizaci dat.

Discovery systém Summon nabízí dva způsoby vyhledávání: jednoduché a pokročilé. Pokročilé vyhledávání umožňuje kombinaci více různých vyhledávacích polí (autor, název dokumentu, zdroj, identifikátory, předmětová hesla atd.) a zadávání různých omezení, jako jsou časové vymezení, typ obsahu nebo jazykové vymezení, která se nacházejí pod vyhledávacími poli [3].

Práci s výsledky vyhledávání, které jsou řazeny dle relevance, umožňují fasety umístěné vlevo (např. lze filtrovat záznamy pouze s plnými texty, dle jazykového a časového vymezení nebo dle témat). Vyhledávání je možné rozšířit využitím funkce „Rozšířit vyhledávání i mimo Vaši knihovnu“ o další výsledky ze zdrojů, které jsou obsaženy v centrálním indexu, ale knihovna si je nepředplácí. Uživatel tak získá informaci o existenci další literatury, která není dostupná v elektronické podobě, ale kterou může získat prostřednictví dalších služeb knihovny např. meziknihovních služeb.

Kromě toho Summon na základě položeného dotazu navrhuje k detailnějšímu prohledání konkrétní elektronický informační zdroj.

Mezi nejpodstatnější komponenty discovery systému patří linkovací služba 360 link pracující na bázi OpenURL. Tento linkovací nástroj umožňuje automatické propojování heterogenních informačních zdrojů a www služeb, např. propojení záznamu z bibliografické databáze na plný text článku na webu jiného vydavatele [3].

NLK po zavedení služby očekávala především zvýšení využívanosti jednotného vyhledávání, zjednodušení přístupu k e-zdrojům pro všechny uživatele a zvýšení využívanosti e-zdrojů.

3. Využívanost discovery systému Summon v NLK

Podíváme-li se na celková čísla za roky 2014 a 2015 je vidět nárůst jak návštěv, tak provedených vyhledávání., viz Tab. č. 1.

Tab. č. 1 – Návštěvnost rozhraní systému Summon v NLK 2014-2015
Rok Návštěvy Vyhledávání Průměr vyhledávání/návštěva
2014 3 957 18 022 4,71
2015 6 255 26 787 4,46

Nárůst návštěvnosti discovery systému Summonu je z Grafu č. 1 patrný. Mezi roky 2014 a 2015 došlo k celkovému nárůstu o 57,32 %, což je 2268 návštěv. Jen pro srovnání, předchozí služba metavyhledávače MedGate se pohybovala v návštěvnosti v rozmezí 100-120 návštěv za měsíc [5], zatímco průměr pro Summon během roku 2015 byl 519 návštěv.

Prezentovaná data návštěvnosti discovery systému Summon zobrazují zájem uživatelů i o naše služby obecně, jelikož k nárůstu návštěvnosti knihovny i vyhledávání dochází se začátkem letního i zimního semestru na vysokých školách a se začátkem školního roku na vyšších odborných školách (zadávání kvalifikačních prací, seminární práce).

V prvním roce po spuštění byl nejvytíženějším měsícem říjen s 426 návštěvami, které uskutečnily 1 881 dotazů. V 2015 se stal se 733 návštěvami a se 3 531 dotazy nejvytíženější měsíc listopad.

summon-nlk_graf_1

Zvýšení návštěvnosti Summonu vedlo i k nárůstu provedených vyhledání. Počet hledání, viz Graf č. 2, se oproti roku 2014 zvýšil o 8 765 vyhledávání. Rok 2015 tedy zaznamenal nárůst o 48,64%. U služby MedGate byl měsíční počet vyhledávání cca 80 vyhledávání [4], minulý rok to bylo průměrně 2 232 vyhledávání za měsíc.

summon-nlk_graf_2

Průměr vyhledávání na návštěvu se nijak výrazně nemění. Pro rok 2014 to bylo 4,7 vyhledávání na návštěvu. V roce 2015 klesl průměr vyhledávání na návštěvu na 4,45.

Domnívám se, že nárůst počtu uživatelů discovery systému Summonu je způsoben hlavně vzděláváním uživatelů při registraci. Uživatel je v rámci registrace seznámen s tímto vyhledávacím nástrojem, jeho obsahem a způsoby vyhledávání.

V kontextu s těmito trendy je také třeba zmínit statistiku celkového počtu stažených plných textů, viz Grafu č. 3. Od roku 2014, kdy byl discovery systém Summon zaveden, jde o značný nárůst. Summon tedy splnil očekávání, když přispěl ke zlepšení přístupu uživatelů k plným textům.

summon-nlk_graf_3

Zajímavá je změna v tom, jak uživatelé vstupují do Summonu. V roce 2014 většina (64%) návštěv přicházela z úvodní stránky NLK (http://www.nlk.cz), kde je umístěna vyhledávací lišta, a Summon používalo přímo 27 % uživatelů. Naproti tomu v roce 2015 se situace změnila, když přímý přístup do Summonu využívá 77 % uživatelů, zatímco z hlavní stránky přistupuje pouze 19 % uživatelů. Tuto změnu nemůžeme nijak vyhodnotit a bude zajímavé sledovat v delším časovém horizontu, abychom zjistili, zda jde o trend nebo statistickou anomálii.

4. Závěr

Národní lékařská knihovna bude nadále pokračovat v prezentaci možnosti vyhledávat v discovery systému Summon v rámci vzdělávání uživatelů při registraci, tak speciálních školení s tématikou vyhledávání ve zdrojích NLK. Tyto aktivity by měly vést k dalšímu zlepšení využívání elektronických zdrojů, které NLK nabízí. Do budoucna by mělo dojít k propojení vyhledávání v českých a zahraničních zdrojích. Jak portál pro české zdroje MEDVIK, tak Summon pro zahraniční zdroje nutí uživatele vyhledávat jedno téma dvakrát, a to není uživatelsky přívětivé.

Pro přesnější vyhodnocení trendů bude třeba doplnit zveřejněná data o dotazníkové šetření, které by zpřesnilo uživatelské chování při využívání tohoto vyhledávacího nástroje a změřilo by spokojenost uživatelů se Summonem.

Očekávání Národní lékařské knihovny tedy byla naplněna. Je však důležité sledovat dopad zavedení discovery systému Summon i v dalších letech a rozvíjet vzdělávací podporu uživatelů při zvýšení využívání tohoto vyhledávacího nástroje.

Literatura

1. HOEPPNER, Athena. The ins and outs of evaluating web-scale discovery services. Computers in Libraries. 2012, 32(3). Dostupné z: http://www.infotoday.com/cilmag/apr12/Hoeppner-Web-Scale-Discovery-Services.shtml

2. KAREN, Vladimír. Objevte discovery!. Knižnica [online]. 2013, 14(4), s. 3-8. ISSN 1335-7026. Dostupné také z: http://www.snk.sk/sk/14-o-kniznici/660-archiv-kniznica-2013.html

3. VAUGHAN, Jason. Chapter 3: Serials Solutions Summon. Library Technology Reports [online]. 2011, 47(1), 22–29. ISSN 0024-2586. Dostupný z: https://journals.ala.org/ltr/article/view/4386/5077

4. JAROLÍMKOVÁ, Adéla, Eva, LESENKOVÁ, Filip, KŘÍŽ a Vladimíra SOLOVÁ. Služba „typu Google“ v Národní lékařské knihovně: discovery služba Summon v Národné lékařské knihovně. In: MEDSOFT 2014 [online]. 2014, s. 75-81. ISSN 1803-8115. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2014/Medsoft_2014_Jarolimkova.pdf

5. Kučerová, Helena. Metavyhledávání a  jeho typy: příspěvek k  terminologické diskusi. Knihovna plus [online]. 2011, č. 2 [cit. 2014-02-20]. ISSN 1801-5948. Dostupný z: http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus112/kucer.htm


Citace

KOLÍN, Adam. Využívanost discovery systému Summon v Národní lékařské knihovně – naše dvouleté zkušenosti s provozem služby. Lékařská knihovna[online]. 2016, roč. 21, č. 1-2 [cit. 13.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2016-21-1-2/vyuzivanost-discovery-systemu-summon-v-nlk/. ISSN 1804-2031.