Věcný popis pro BMČ se zaměřením na indexaci podle MeSH

Radana Kodetová, NLK

V průběhu historie bylo věcné téma v bibliografických záznamech BMČ zaznamenáváno nejprve v podobě znaků MDT. Použití MDT jako jediného prvku věcného pořádání lékařské tematiky se postupně ukázalo být nevyhovující. Jako výhodnější nástroj pro věcné pořádání lékařských informací se ve světě prosadil řízený slovník MeSH. Slovník byl přeložen do mnoha cizích jazyků. Od roku 1973 je v NLK překládán i do češtiny a od roku 1977 začíná být zkrácená česká verze MeSH využívána právě pro zpracování BMČ. MeSH byl tak zvolen jako hlavní prvek věcného pořádání (i když jeho prosazení v Československu nebylo zřejmě zcela jednoduché). [2]

Bibliografické záznamy jsou v BMČ zpracovávány na dvou úrovních – monografické, seriálové a na úrovni analytické.

V roce 2006 došlo z praktických důvodů k oddělení těchto dvou úrovní do dvou samostatných databází. Věcný popis monografií, seriálů se tak provádí v databázi Medvik 21, články jsou věcně popisovány v databázi Bibliomedica.[2] Indexace podle MeSH se u těchto dvou úrovní adekvátně liší.

Indexace podle MeSH

MeSH je řízený slovník určený pro zpracování, pořádání a vyhledávání biomedicínských informací. Indexace podle MeSH je potom vyjádření obsahu dokumentu (článku) pomocí prvků MeSH s cílem zpětného vyhledávání.

Originální MeSH vznikl v roce 1960 v americké Bethesdě. Jeho základním stavebním prvkem je deskriptor. První jeho vydání obsahovalo okolo 4.400 deskriptorů rozdělených do 4 kategorií. [1] Indexátoři v NLK aktuálně pracují s českou verzí MeSH 2017, která obsahuje 28 472 deskriptorů rozdělených do 16 kategorií. Pro práci využívají buď MeSH – CZ v pokročilém hledání v portálu Medvik nebo MeSH – CZ v systému DAWINCI, kde v příslušné databázi přímo vybírají a vkládají deskriptory a podhesla do příslušných polí (650, 651, 653, 655). Způsob jejich práce se liší adekvátně jejich potřebám a potřebám analyzovaných textů. Shoda je v tom, že u jednodušší indexace se vcelku dobře používá MeSH v systému DAWINCI. U složitějších témat (zejména u analytického popisu článků) indexátoři pracují spíše s MeSH v portálu Medvik z důvodu větší přehlednosti údajů k deskriptorům. U velmi obtížných témat není neobvyklé, že si indexátor načrtne indexaci na papír, teprve potom deskriptory vkládá do systému.

Metodika práce s MeSH a nastínění problematiky indexace

Zdálo by se, že při indexování není žádný problém. Je k dispozici řízený slovník MeSH s bohatým výrazivem v podobě deskriptorů, podhesel a SCRs. Musí být tedy naprosto jednoduché slovník používat pro jakýkoli dokument nebo článek. Praxe však ukazuje, že i indexátor s dlouholetou praxí si ne vždy musí vědět rady a vlastně neví, co pro vyjádření konkrétního obsahu textu zvolit. Jak např. popsat téma, pro který mu v MeSH chybí zásadní deskriptor?

V NLK se indexátoři při používání MeSH řídí převážně metodikou MeSH/MEDLINE, která se zrcadlí v jednotlivých záznamech deskriptorů a podhesel. Tyto záznamy obsahují veškeré důležité informace pro správné použití deskriptorů/podhesel. Jsou to např. definice, anotace, koncepty, synonyma, související termíny, povolená podhesla k deskriptorům, zatřídění do hierarchické stromové struktury apod. V rámci zmíněné metodiky indexátor respektuje celou řadu dalších pravidel, jako např. uvádění deskriptorů – check tagů (některé z nich je třeba užívat téměř rutinně, např. LIDÉ, ZVÍŘATA), deskriptorů – publikačních typů či deskriptorů pro zeměpisné názvy. Metodika MeSH/MEDLINE dává i příklady způsobů kombinování deskriptorů s deskriptory či deskriptorů s podhesly s cílem zajistit maximální shodu indexace s obsahem analyzovaného textu. Dále dbá na rozlišování hlavního tématu od vedlejších témat a poukazuje na hierarchickou stromovou strukturu a využívání nadřazených a podřazených deskriptorů adekvátně tématům. Pro práci s podhesly upozorňuje na pravidlo použití maximálně 3 podhesel (výjimky potvrzují pravidlo) a v souvislosti s ním i na podhesla nadřazená, která umožňují v případě potřeby sdružovat více podhesel pod jedno. Neexistuje-li pro požadovaný termín deskriptor MeSH, využívá indexátor doplňkovou databází SCRs, která obsahuje množství chemikálií, léčivých látek, některé vzácné nemoci a terapeutické protokoly, a u každého termínu je návod, jakým způsobem ho indexovat. Pokud indexátor není úspěšný ani zde, snaží se k hledanému termínu najít nejvíce výstižný deskriptor a přidělit klíčové slovo (pole 653). A pokud si už vůbec neví rady, jde pro inspiraci do databáze MEDLINE, v níž vyhledává již oindexované články s podobnou tematikou. Není toho vůbec málo, co je třeba při přidělení deskriptoru brát v úvahu. Navíc u některých deskriptorů jsou údaje k jejich použití méně jasné a srozumitelné. Např. u deskriptoru EXPERIMENTY NA ZVÍŘATECH je zvláštní, že deskriptor je zařazen ve stromu E05 výzkumné techniky. Pokud se ale podíváme do anotace deskriptoru, zjistíme informaci, že tento deskriptor se má použít pro morální, právní, etické, sociální a náboženské aspekty experimentů na zvířatech, a nikoli rutinně přidávat u specifických výzkumných studií týkajících se zvířat. Pro českého indexátora tento deskriptor však na první „poslech“ může mít trochu jiný význam a je zmaten, pokud se podívá na zařazení deskriptoru ve stromu a k tomu si přečte informace ve zmíněné anotaci deskriptoru. Takových případů se v běžné praxi s MeSH nabízí více. V jiných případech zase indexátor není schopen automaticky přidělit zásadní deskriptor z důvodu, že v MeSH je řada deskriptorů zaměřených čistě na americký systém zdravotnictví. Např. existuje deskriptor MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ USA, ale pro Ministerstvo zdravotnictví ČR mají indexátoři NLK interní domluvu, že indexují pomocí deskriptoru ŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ. Obdobně např. tematiku úhrady služeb ve zdravotnictví indexujeme pomocí deskriptoru POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE a nikoli deskriptorem ÚHRADA SLUŽEB MEDICARE. V souvislosti s nejasnostmi a různostmi v chápání poznámek k deskriptorům v MeSH je třeba si také uvědomit, že slovník MeSH se sice překládá, ale není (a dlouho nebude) přeložen kompletně se všemi definicemi a poznámkami, takže nesprávné pochopení definice deskriptoru může vzniknout již v důsledku jiného pochopení anglické definice indexátorem. I to je reálné.

Rozdíly v indexaci monografií a článků

Jak bylo uvedeno na začátku, indexace monografií a článků je odlišná. Zásadní rozdíl spočívá v hloubce indexace. Zjednodušeně lze říci, že indexace monografií v MeSH vyžaduje zejména deskriptory pro obory a méně specifické termíny (pokud možno bez podhesel). Indexace článků naopak potřebuje i velmi specifické deskriptory často kombinované s podhesly a deskriptory pro obory používá jen v omezeném počtu případů. Dalším výrazným rozdílem je, že při indexaci monografií se nepoužívají deskriptory check tagy ŽENSKÉ/MUŽSKÉ POHLAVÍ, zatímco při indexaci článků se bez těchto deskriptorů v souladu s pravidly MeSH/MEDLINE a požadavky rešerší nelze obejít (např. v případě kazuistik, klinických studií, problematiky těhotenství, mužských a ženských nemocí). Při analytickém popisu článků je velký prostor pro vzájemné slaďování deskriptorů s podhesly a deskriptorů navzájem pro účely vyjádření prakticky jakéhokoli tématu článku. Rovněž počet přidělených deskriptorů je proti monografické úrovni zpravidla vyšší. U obou úrovní ale indexace zahrnuje přidělování deskriptorů – publikačních typů, deskriptorů zeměpisných názvů a v případě potřeby uvedení klíčových slov. Značná část v textu uvedených problematických okruhů se týká indexace článků, ale i u monografií se indexátor setkává např. s nedostatečným pokrytím deskriptory MeSH zejm. v oblasti sociologie, všeobecné legislativy, ekonomiky, managementu a řízení. Dlouhá léta chybí např. velmi potřebný deskriptor adiktologie či by se při indexaci grantů hodil specifický deskriptor diagnostický algoritmus apod. – oba termíny byly navrženy na deskriptor a rýsuje se možnost, že se objeví v MeSH 2018. Na úrovni monografií se naopak velmi dobře indexuje např. tematika psychologie a molekulární biologie.

Interní pravidla indexace NLK a snaha o jednotnost při indexaci

Lze říci, že souběžně s používanou metodikou MeSH/MEDLINE se v NLK v průběhu let úměrně praktickým potřebám utvářejí interní pravidla NLK pro práci s MeSH se snahou docílit určitého stupně jednotnosti při indexaci. V případě stále se zvyšujícího počtu deskriptorů s každou aktualizací MeSH je to běh na dlouhou trať. Ale za pokus to stojí. Začátečník indexátor zaměřený na analytický popis článků se tak např. dozví, že v NLK se indexují odborné články z periodik (plus biografie, nekrology, rozhovory), články ze sborníků, referáty z konferencí uveřejněné ve sbornících nebo časopisech, vybrané kapitoly z knih apod. Naopak se neindexují např. úvodníky (pokud nejsou zároveň úvodním odborným článkem), krátké zprávy, zápisy ze schůzí lékařských společností a komor, které řeší organizační problémy, dále pak abstrakta, komentáře, recenze apod. Tato pravidla vyplývají z praktických potřeb NLK a jsou dána mj. charakterem odebíraných časopisů. Další inspirací pro jednotnou indexaci je Indexační zpravodaj, který vychází na webu NLK. V něm jsou obsaženy rubriky jako např. Jak indexovat téma? (obsahuje základní vzory pro obtížně řešitelná praktická témata), Rozlišovat deskriptory (s cílem zamezit zavádějící indexaci), Deskriptory, které se hodí (vypíchnutí některých deskriptorů použitelných pro konkrétní témata) a jiné. Problematické okruhy témat, jejichž některé příklady byly uvedeny výše v textu, řeší indexátoři i na společných schůzkách. Vedou se i další diskuze s překladatelkami MeSH a rešeršéry. Podávají se návrhy na nové deskriptory, příp. na hierarchické změny MeSH do Bethesdy. V řadě případů je zaznamenán úspěch a indexátoři jsou potěšeni, když se potřebné deskriptory objeví v nové verzi MeSH. V roce 2016 byl např. velmi diskutován pojem „celulitida“. MeSH nabízel řešení pro tento pojem TUKOVÁ TKÁŇ /podheslo patologie + OBEZITA. Tento způsob se příliš nepotkával s odezvou i s ohledem na rešerše (kdo by celulitidu hledal pod uvedenými deskriptory?). Indexátoři tuto problematiku řešili různě, záznamy v BMČ byly indexovány i pomocí deskriptoru CELULITIS. Na první poslech je tento deskriptor pojmu celulitida blízký, ale znamená zcela něco jiného, takže indexace byla v těchto případech zavádějící. Bylo dohodnuto indexovat dle metodiky MeSH/MEDLINE a použít výše uvedené 2 deskriptory spolu s klíčovým slovem „celulitida“ a nepoužívat deskriptor CELULITIS. Zároveň byl podán návrh na nový deskriptor CELULITIDA, který se skutečně jako deskriptor objevil ve verzi MeSH 2017. Za připomínku stojí i to, že nemalý podíl na přispívání k jednotnosti indexace má i kvalitní překlad MeSH a snahy překladatelek o jeho revizi.

Prolínání metodiky MeSH s interními pravidly indexace NLK

Indexátoři NLK se drží převážně uvedené originální metodiky MeSH, ale praxe s sebou nese řadu případů, kdy metodiku striktně dodržovat nelze. Např. deskriptory – publikační typy VÝUKOVÉ TESTY a TABULKY by se dle údajů u těchto deskriptorů v analytickém popisu neměly používat. V českých lékařských časopisech se však poměrně často výukové testy objevují. Zrovna tak  časopis Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie obsahuje články, jejichž informace jsou převážně v podobě číselných údajů a jsou uvedeny převážně jako tabulky. Takže se tyto a další deskriptory v NLK běžně používají.

Co dodat na závěr?

Nezasvěceným může připadat, že indexace podle MeSH je nudná a bez významu, nicméně je možné oponovat. Je to mnohdy dobrodružná až detektivní práce. Na jednu stranu „omezovaná“ pravidly, na druhou stranu je to velmi tvůrčí proces vyžadující zejména vzdělání, intuici, cit pro jazyk a text, jazykovou vybavenost (zejména angličtinou), výdrž, pečlivost a schopnost spolupráce. Navíc, indexátoři jsou tvorové i velmi soutěživí. Dále je to pak práce velmi významná, zejména pro naše oddělení rešerší, pro které jsou deskriptory MeSH jedním (ale důležitým) z vyhledávacích nástrojů pro tvorbu kvalitních rešerší. A také má nesmírný sociální přesah. Všichni jsme omylní, každý máme svůj názor na věc a všichni se musíme domluvit. Ano, indexace podle MeSH není pro každého. Ale výsledek stojí za to.

Vysvětlivky

BMČ – Bibliographia medica Čechoslovaca, MDT – Mezinárodní desetinné třídění, MeSH – Medical Subject Headings, MeSH – CZ – česká verze MeSH, SCRs. – Supplementary Concept Records, MEDLINE – přední americká bibliografická databáze obsahující více než 23 milionů odkazů na časopisecké články zaměřené převážně na biomedicínu.

Literatura

[1] MAIXNEROVÁ, Lenka — BOUZKOVÁ, Helena — KŘÍŽ, Filip. Český překlad tezauru Medical Subject Headings a možnosti jeho využití. In: MEDSOFT …: sborník příspěvků. Praha : Dům techniky ČSVTS, 1989-. 2015, s. 126-139. ISSN: cnb001577313.

[2] MAIXNEROVÁ, Lenka — ZÁVIŠKA, Michal — BOUZKOVÁ, Helena. Bibliographia medica Čechoslovaca sedmdesátiletá. In: MEDSOFT …: sborník příspěvků. Praha : Dům techniky ČSVTS, 1989-. 2017, s. 149-163. ISSN: cnb001577313.


Citace

KODETOVÁ, Radana. Věcný popis pro BMČ se zaměřením na indexaci podle MeSH. Lékařská knihovna [online]. 2017, roč. 22, č. 1-2 [cit. 18.06.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2017-22-1-2/vecny-popis-pro-bmc-se-zamerenim-na-indexaci-podle-mesh/. ISSN 1804-2031.