Krátká ilustrace úskalí při překladu tezauru MeSH

Alena Šímová, Alena Smutná, NLK

V Národní lékařské knihovně je tezaurus MeSH z angličtiny překládán již od roku 1977 a používá se zejména pro zpracování národní registrující bibliografie – Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ). Slovník je průběžně aktualizován. V důsledku toho přibývají výrazy, u jejichž správného překladu je třeba rady odborníka. V poslední době dochází k rychlému rozvoji klinické biochemie a spolu s tím i k nárůstu a změnám její terminologie.

Dochází k počešťování původně latinských výrazů, k mixování původní a moderní transkripce současně v jednom názvu a k nárůstu anglicismů (např. v lékařských textech i ve Velkém lékařském slovníku se vyskytuje tvar galaktosa-1-fosfáturidyltransferáza, ale pokud by měl být celý výraz počeštěn, tak by to správně mělo být galaktóza-1-fosfáturidyltransferáza) a navíc se někdy používá více různých podobně nesprávných názvů pro jednu látku.

Pro poučení, jak postupovat při překladu biochemických termínů, zašly překladatelky MeSH na katedru biochemie Přírodovědecké fakulty UK. Měly s sebou seznam názvů enzymů, které chtěly upravit na počeštělou verzi, a u kterých byl současně rozpor, jak by měl s koncovkou -áza vypadat zbytek hesla. Tedy např. zda psát „inositolkináza“ nebo „inozitolkináza“.

Společně s profesory Hodkem, Hudečkem a paní profesorkou Stiborovou z katedry bylo konzultováno názvosloví enzymů, resp. jejich správný pravopis. Na okraj je třeba uvést, že podle poradce z Ústavu pro jazyk český by měla platit zásada: když počeštělý termín, tak celý počeštělý. Problém je však v tom, že se v medicíně zatím nejvíce používá varianta, kde je tvar čistě latinský zakončený příponou -áza. Na katedře biochemie zase naopak drží latinskou verzi jako jedinou správnou.

Terminologie je pro chemiky daná, klasicky latinská (koncovky -asa, -osa, nikoli dlouhé á, ó, s nikoli z, th nikoli t apod.), moderní pravopis se užije v případech, kdy je to v běžném (neodborném) textu – etylén, nikoli ethylen apod. Takže závěr biochemiků je, že lékaři používají chemické názvy na úrovni “žargonu”. Bohužel to zatím vypadá na nedostatek dobré vůle z obou stran české biochemické vědy při domluvě a vytvoření zásad počeštělého chemického názvosloví.

Protože cílem překladatelek MeSH je mít chemické názvy uvedené v záhlaví tezauru jednotné a protože některé počeštělé názvy mají více českých variant a zatím neexistuje shoda v tom, která je ta správná, vyústil rozbor situace na základě konzultací do rozhodnutí, že pravopis hlavních deskriptorů v oddílu D (Chemikálie a léčiva) bude v překladu MeSH sjednocován podle původního latinského vzoru. Ve viz odkazech potom budou uvedeny všechny možné počeštělé varianty. Neboť cílem není uživatele/čtenáře vychovat a poučit, co je nejsprávnější, ale přiblížit se mu tak, aby mohl najít to, co chce, ať už to napíše, jak chce.


Citace

ŠÍMOVÁ, Alena a Alena SMUTNÁ. Krátká ilustrace úskalí při překladu tezauru MeSH. Lékařská knihovna [online]. 2017, roč. 22, č. 3-4 [cit. 03.12.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2017-22-3-4/kratka-ilustrace-uskali-pri-prekladu-tezauru-mesh/. ISSN 1804-2031.