Zahraniční zdroje na portálu Knihovny.cz

Iva Zadražilová, NLK

Portál Knihovny.cz je v provozu již více než jeden rok a za tu dobu prošel mnoha vývojovými vylepšeními. Za jednu ze zásadních novinek je možné označit zapojení zahraničních zdrojů. Do srpna 2017 bylo v rámci portálu možné vyhledávat pouze v lokálních zdrojích, tj. v dokumentech, které pokrývají fondy českých knihoven, v českých databázích a bibliografiích. Mezi nimi je možné nalézt i dokumenty zahraniční, pokud jsou v českých knihovnách dostupné. Velkou část těchto dokumentů lze fyzicky objednat. Nebylo ovšem možné vyhledávat v žádných zahraničních databázích, ani v těch, které měly zapojené knihovny předplacené. Tato situace se změnila a v rámci veřejného výběrového řízení, do kterého se přihlásily dva subjekty, byl vybrán dodavatel tzv. discovery indexu. Index byl poté do portálu Knihovny.cz plně implementován a vyhledávat v něm můžou všichni uživatelé. Jeho implementaci, stejně jako vývoj celého portálu, zajišťují odborníci z Moravské zemské knihovny.

Výběrové řízení na dodavatele vyhrála firma EBSCO se službou EDS (EBSCO Discovery Service). Databázi EDS mají ve svých systémech implementovou i další velké instituce, například Národní knihovna ČR, Masarykova univerzita nebo Knihovna Akademie věd ČR. Integrace indexu do portálu je realizována přes API – počítačové rozhraní, přes které portál s tímto indexem komunikuje.

Jedná se o rozsáhlou databázi milionů záznamů, která obsahuje metadata o dokumentech z nejrůznějších odborných zdrojů – z časopisů vydávaných předními světovými vydavateli vědecké literatury, oborových databází nebo volně dostupných informačních zdrojů. Většina dokumentů je přístupná elektronicky. Pro přístup k plnému textu je nutná registrace do jedné z knihoven, která si daný zdroj předplácí. Nicméně uživatelé se prostřednictvím portálu mohou dostat také k řadě volně dostupných zdrojů přístupných všem třeba prostřednictvím open access.

Dodavatelé EIZ prodávají převážně celé balíčky zdrojů (kolekce). Tyto kolekce dodavatelé nemají zaindexované všechny a v úplnosti, ale mají je seskupené do balíčků, které mívají často jiné složení. Nastavení dostupnosti relevantních zdrojů je možné provést tak, že se vypnou nebo zapnou celé tyto balíčky. Je proto potřeba počítat s tím, že jednotlivé zdroje se mohou vyskytovat ve více kolekcích a také s tím, že metadata téhož článku z různých kolekcí se mohou navzájem velmi lišit. Rozsah prohledávaných zdrojů je možné ovlivnit jen na úrovni celých balíčků (kolekcí). Ve spolupráci s firmou EBSCO se proto snažíme co nejlépe odfiltrovat dokumenty, které nemá žádná knihovna předplacené.

Nejobsáhlejší část zahraničních zdrojů jsou informace z významné abstraktové a citační databáze odborné recenzované literatury – Scopus. Mezi vydavateli pak najdeme mimo jiné i:

  • Wiley-Blackwell
  • Springer Science
  • Elsevier
  • Sage Publications
  • American Chemical Society
  • New York Times
  • Oxford University Press

Vyhledávání je možné omezit pouze na dokumenty s dostupným plným textem, dokumenty recenzované nebo přímo hledat v plných textech dokumentů. Tento index pochopitelně obsahuje i české články, nicméně devadesát procent dokumentů je dostupných v angličtině.Vyhledávání probíhá proto vždy odděleně v obou indexech a i výsledky vyhledávání v národních a zahraničních zdrojích jsou odděleně zobrazovány. Pro snazší orientaci v obou indexech bylo použito označení Národní zdroje/Zahraniční zdroje.

I přes fakt, že vyhledávání funguje v zahraničních zdrojích stejně jako v těch národních, je třeba brát v potaz fakt, že databáze zahraničních zdrojů obsahuje aktuálně více než 340 miliónů záznamů. Z tohoto důvodu je třeba správně volit vyhledávací dotaz a případně vhodně zvolit omezení pomocí filtrů. V zahraničních zdrojích navíc (na rozdíl od národních) nemají tvůrci portálu možnost ovlivnit kvalitu metadat ani jejich relevanci, proto je třeba věnovat vyhledání požadovaných dokumentů více času a úsilí. Pokud by nás zajímaly třeba články týkající se infarktu, po pouhém zadání klíčového slova heart attack nám portál vrátí více jak půl milionu zdrojů a těžko bude možné je pročítat všechny.

Základní operátory, které se mohou při vyhledávání využít, jsou Booleovské operátory AND, OR  a NOT. Dají se kombinovat i v rámci zadání dotazu do závorek a vyhledávání frází pomocí uvozovek. Existuje i možnost využití zástupných znaků typu ?, * nebo # a v neposlední řadě je podpořeno i proximitní vyhledávání, kde si může uživatel určit, jak daleko mají být od sebe v textu vzdálena jednotlivá slova. Je důležité upozornit na fakt, že zahraniční zdroje jsou indexovány třetí stranou, proto se některé vyhledávací operátory pro domácí a zahraniční zdroje liší.

Pro upřesnění vyhledávacího dotazu lze také využít filtry, které jsou umístěny v levém sloupci. Uživatel si zde může zaškrtnutím požadovaného pole určit, jaký typ dokumentu chce vyhledávat, jaké téma ho zajímá, může vyhledávat dle konkrétního vydavatele, roku vydání, jazyka apod.

Pro uživatele NLK jsou přes tyto zahraniční zdroje dostupné databáze, které má NLK předplacené, je jen potřeba se přihlásit svým účtem. Kromě toho se dostanou ke spoustě dalších materiálů, které by běžným vyhledáváním nenašli. I když to nebudou ve všech případech plné texty, na základě získaných bibliografických údajů je možné si prostřednictvím NLK požadovaný článek vyžádat.


Citace

ZADRAŽILOVÁ, Iva. Zahraniční zdroje na portálu Knihovny.cz. Lékařská knihovna [online]. 2017, roč. 22, č. 3-4 [cit. 22.06.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2017-22-3-4/zahranicni-zdroje-na-portalu-knihovny-cz/. ISSN 1804-2031.