MedLike – spolehlivé informace o zdraví a nemocech

Ondřej Burský, NLK

„Tvým největším bohatstvím je to, co víš. To, co nevíš, je tvé největší riziko.“   Robert Kiyosaki

7. duben

Když se člověk trochu ohlédne do historie (https://cs.wikipedia.org/wiki/7._duben), podiví se, co všechno významného se událo 7. dubna. Zdaleka to není jen jedno z možných dat úmrtí Ježíše Krista (30), byzantský císař Justinián I. vydává Codex Iustinianus (529), Karel IV. zakládá v Praze první univerzitu ve střední Evropě (1948), Albrecht z Valdštejna je jmenován vrchním velitelem německých vojsk (1621), Vesuv devastuje Neapol (1906), uskutečňuje se první veřejné dálkové televizní vysílání z Washingtonu do New Yorku (1927), umírá Henry Ford (1947), vzniká Světová zdravotnická organizace (1948), je vyhlášen Světový den zdraví (1950), umírá Václav Vydra starší (1953), rodí se Russel Crowe a zároveň umírá Jaroslav Durych (1962), astronauté Musgrav a Peterson vyráží z raketoplánu na první vesmírnou procházku (1983), startuje sonda Mars Odyssey (2001), Národní lékařská knihovna v Praze spouští portál MedLike (2018)… Toliko (a pouze namátkou) z historie. Rád bych se nyní pozastavil u poslední jmenované události.

Ecce MedLike

7. dubna 2018, s návazností na Světový den zdraví a Den vzdělanosti, objevuje se v hlubokých i mělkých, ale často nepřehledných, vodách internetu nový webový portál na podporu zdravotní gramotnosti MedLike. Jedná se o portál vytvářený Národní lékařskou knihovnou pro potřeby široké veřejnosti, jehož hlavním cílem je soustředit odkazy na spolehlivé informace o zdraví a nemocech pro pacienty i jejich blízké. Zde je třeba zdůraznit, že současnou ambicí portálu není vytvářet a zveřejňovat obsah „vlastní“, jako je tomu například u amerického MedlinePlus, ale pouze odkazovat na kvalitní informační zdroje.

První úvahy o novém portálu se v Národní lékařské knihovně objevily již v roce 2014 v souvislosti s vyhlášením třetího víceletého programu činnosti EU v oblasti zdraví na období 2014–2020. Více se o programu můžete dočíst přímo na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR: https://www.mzcr.cz/obsah/zakladni-informace_3056_8.html Samotná tvorba portálu byla zahájena na sklonku roku 2016. Testovací provoz probíhal na přelomu let 2017/2018.

Kam MedLike odkazuje?

Z hlediska typologie dokumentů se portál zaměřuje na následující typy dokumentů: kniha, článek, klinická studie, stránka, audio, video. Více zde: https://nlk.cz/zdroje/medlike/typy-dokumentu/

Výběr zdrojů probíhá dle vlastní metodiky hodnocení kvality, která byla sestavena na základě již existujících a dostupných metodik s přihlédnutím ke specifikům elektronických a tištěných zdrojů medicínských informací. Vlastní výběr lze rozdělit do dvou fází. Nejprve jsou identifikovány vhodné zdroje na úrovni „domén“ (veřejnoprávní média, webové portály odborných společností apod.), z nich jsou posléze získávány odkazy na konkrétní dokumenty, které jsou opět hodnoceny podle stanovených kritérií a zařazeny do databáze. V podstatě se jedná o dvojí síto (2x aplikovaná metodika hodnocení kvality: doména → konkrétní obsah), jehož úkolem je vybrat z nepřeberného množství informací, informace podstatné, prověřené a důvěryhodné.

V portálu naleznete odkazy na informace o vybraných zdravotních tématech, která jsou vnímána jako podstatná z hlediska nemocnosti a celkové úmrtnosti v České republice (např. podle Zprávy o zdraví obyvatel české republiky vydané Ministerstvem zdravotnictví v roce 2014), a která jsou také předmětem národních i mezinárodních šetření, jako je např. Evropské výběrové šetření o zdraví (EHIS 2014). Vybírat témata je možné z rozbalovací nabídky nebo navigací prostřednictvím orgánových soustav.

Součástí portálu je také vyhledávací pole “Prohledejte další důvěryhodné stránky”, které umožňuje širší vyhledání v předvybraných (důvěryhodných) webových stránkách se zdravotnickou tématikou. V tomto případě však byla metodika hodnocení kvality aplikována pouze jednou (na doménu). Podrobnější informace k vyhledávání: https://nlk.cz/zdroje/medlike/jak-vyhledavat/

Tento text si neklade za cíl přinést vyčerpávající popis portálu MedLike, nejúčinnějším způsobem jak se s ním seznámit, je ho navštívit [medlike.cz]. Pokud tedy na portál z tohoto popudu zavítáte, doporučíte ho známým, nebo nám zašlete Vaše dotazy, připomínky, či případné náměty na jeho další rozvoj, budeme jedině rádi.

medlike@nlk.cz


Citace

BURSKÝ, Ondřej. MedLike – spolehlivé informace o zdraví a nemocech. Lékařská knihovna [online]. 2018, roč. 23, č. 1-2 [cit. 18.05.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2018-23-1-2/medlike-spolehlive-informace-o-zdravi-a-nemocech/. ISSN 1804-2031.