Týden s EIZ – nový způsob propagace v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci

Veronika KOPEČNÁ, Knihovna Lékařské fakulty UP

V týdnu od 19. 2. – 23. 2. 2018 se v rámci Akademického týdne Knihovna Lékařské fakulty UP i s ostatními pobočkami Knihovny UP zúčastnila akce s názvem I love e-zdroje aneb přijďte se také zamilovat… Akademický týden probíhá každý rok na začátku letního semestru jako připomínka obnovení Univerzity Palackého v roce 1946. S akcí I love e-zdroje jsme se tedy nově připojili k událostem, jako jsou Reprezentační ples UP nebo Daruj krev s rektorem apod.

Akci vymyslelo a zaštítilo Oddělení bibliograficko-informačních služeb sídlící v budově Tereziánské zbrojnice, kde se nachází i největší pobočka Knihovny UP – Zbrojnice. K hlavní náplni činnosti tohoto oddělení patří především poradenská a konzultační služba, rešerše, MVS a MMVS pro celou knihovnu kromě Lékařské fakulty, kde si MVS a MMVS jako jediná fakultní pobočka děláme sami. Dále potom kolegyně sledují EIZ, informují o novinkách z této oblasti, zajišťují realizaci projektů, CzechElib a starají se spolu s fakultními pobočkami o informační vzdělávání studentů a zaměstnanců. Nedílnou součástí práce BIS je i propagace EIZ. K propagaci jsou klasicky využívány webové stránky knihovny, zasílání e-novinek, e-maily rozesílané v rámci fakult, případně plakáty na fakultách a v knihovnách, dále potom informace prostřednictvím portálu E-zdroje a v neposlední řadě Facebook či Instagram. Chtělo to však nějakou inovaci, něco nového. Kolegyně z BIS tedy přišly s nápadem uspořádat akci I love e-zdroje. Jedná se o úplně nový způsob propagace, jehož úkolem bylo především upozornit studenty i akademiky UP na existenci e-zdrojů jinou cestou a také představit celou řadu možností a služeb s nimi spojených.

Prvotní myšlenkou bylo akci uspořádat v rámci svátku sv. Valentýna. Nakonec se ovšem rozhodlo, že lepší bude využít Akademického týdne UP. S přípravou začaly kolegyně z BIS původně pouze v Ústřední knihovně na Zbrojnici. Tento nápad se ovšem zdál natolik zajímavý, že se nakonec zapojily i pobočky na Přírodovědecké fakultě, Lékařské fakultě, Fakultě zdravotnických věd, Cyrilometodějské fakultě a Fakultě tělesné kultury. Akce musela být řádně zpropagována. A to jak na webu, tak i sociálních sítích, i přes jiné kanály, např. univerzitní e-mail.

V rámci propagace bylo vytvořeno také logo, plakáty, placky a pro všechny zapojené knihovníky byla vyrobena trička. Trička měla takový úspěch, že se do budoucna uvažuje i o prodeji mezi studenty. Logo akce, které bylo vytvořeno s grafičkou Mgr. Michaelou Cyprovou

Nejintenzivněji probíhala akce na Zbrojnici, kde měly kolegyně připravený speciální prostor pro studenty. Zde se mohli studenti i zaměstnanci denně od desáté do patnácté hodiny zastavit a informovat se např. o e-zdrojích na UP, citování a citačních manažerech, možnostech vyhledávání nebo o multivyhledávači Ebsco Discovery, o službách, které knihovna nabízí jako rešerše, MVS, MMVS. Kolegyně používaly k názorným ukázkám tablet. Studenti měli také možnost se rovnou přihlásit na další semináře informačního vzdělávání, na kterých se mohou dozvědět ještě více praktických informací o EIZ.

Infopult v přízemí Zbrojnice. Foto: Hana Pechová

Na fakultách, které se Týdne s EIZ účastnily, akce probíhala obdobně. Každá fakultní knihovna si ji přizpůsobila svým podmínkám a prostorám. U nás v Knihovně LF a v Knihovně FZV byly připraveny tematické nástěnky, studenti či zaměstnanci se mohli zastavit na konzultace, případně si odnést různé propagační materiály. Během Týdne s EIZ byly také uspořádány dva semináře, které byly předtím zpropagovány a probíhaly v PC učebně na Lékařské fakultě. Akce zaujala nejen studenty, ale i zaměstnance a akademiky.

Tematická nástěnka v Knihovně LF a FZV. Foto: Veronika Kopečná

Knihovna LF – máme trička! Foto: Veronika Kopečná

Akce I love EIZ aneb přijďte se také zamilovat…vzbudila nečekaný ohlas. Celkem o ni projevilo zájem asi 350 osob, což považujeme za veliký úspěch. Do budoucna jistě bude probíhat znovu, opět v rámci oslav Akademického týdne UP. Předpokládáme, že bude mít podobný ráz a již teď máme spoustu nápadů a tipů, jak ji ještě zlepšit a posunout zase o něco dále. O akci vyšel také článek v univerzitním časopise Žurnál UP, což pomohlo i následné propagaci pro příští ročníky.

Použité zdroje:

APPLOVÁ, Romana. Týden s elektronickými informačními zdroji – nový způsob propagace. In: INFORUM 2018: 24. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha 29.-30. května 2018 [online]. Praha: Albertina icome Praha, 2018 [cit. 2018-06-14]. ISSN 1801–2213. Dostupné z: https://www.inforum.cz/cs/sbornik/

Knihovna rozšiřuje elektronické informační zdroje a zve na „Týden s EIZ“ [online]. 2018, [cit. 2018-06-14]. Dostupné z: https://www.zurnal.upol.cz/nc/pl/zprava/clanek/knihovna-rozsiruje-elektronicke-informacni-zdroje-a-zve-na-tyden-s-eiz/


Citace

KOPEČNÁ, Veronika. Týden s EIZ – nový způsob propagace v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci. Lékařská knihovna [online]. 2018, roč. 23, č. 1-2 [cit. 13.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2018-23-1-2/tyden-s-eiz-novy-zpusob-propagace-v-knihovne-univerzity-palackeho-v-olomouci/. ISSN 1804-2031.