Zpracování a zpřístupnění Sbírky výtvarného umění v NLK

Lenka MAIXNEROVÁ, Veronika LÖBLOVÁ a Michal ZÁVIŠKA, NLK

Národní lékařská knihovna se dlouhodobě zabývá zpracováním a digitalizací fondů a jejich zpřístupněním v portálu Medvik a v Digitální knihovně NLK. Pro zpracování NLK používá dva systémy:

 • knihovnický systém DAWINCI/Medvik s uživatelským rozhraním Medvik
 • muzejní systém Demus bez jakéhokoliv uživatelského rozhraní

Zpracování starších fondů probíhá formou převodu původních záznamů do elektronické podoby nebo se vytváří úplně nové záznamy (pokud žádné neexistovaly) s využitím všech dostupných informačních pramenů. Součástí NLK je i Zdravotnické muzeum, které spravuje kromě knižních sbírek i řadu předmětů muzejní povahy. Jsou to např. Akologický kabinet (CES), Sbírka novějších nástrojů a přístrojů, Sbírka mincí a medailí (CES), Sbírka diplomů (CES), Archiv, Fotoarchiv, Würtzova sbírka plastik a grafik (CES), Sbírka výtvarného umění, Farmaceutická sbírka a spousta dalších nezařazených předmětů.

Zpracování Sbírky výtvarného bylo zahájeno v letošním roce a pro zpracování byl vybrán systém DAWINCI/Medvik. Sbírka neprošla v minulosti nikdy řádným zpracováním, existovaly pouze dva inventární seznamy z roku 1953 a z roku 1973, kde bylo minimum údajů. Při zpracování bylo též využito Výstřižkové album z let 1928-1937, které obsahuje výstřižky obrázků některých muzejních předmětů, o nichž bylo publikováno ve Věstníku československých lékařů.

Karikatura některých členů Lékařské župy středočeské, u některých postav je i popisek se jménem. Autor Kos-Zahájský, nedatováno

Pro sbírku byl vybrán název Sbírka výtvarného umění a nahradil tak původní název Sbírka grafik. Důvodem změny názvu bylo zejména to, že součástí sbírky jsou nejenom grafiky, ale i malby, kresby atp. Do sbírky byly vybrány tyto typy dokumentů (originály i reprodukce):

 • malby
 • kresby
 • grafické listy
 • vybrané diagnostické, didaktické a terapeutické pomůcky
 • plakáty
 • pohlednice
 • kalendáře
 • ex libris
 • novoročenky
 • grafické listy
 • ilustrace
 • etikety
 • nálepky
 • výjimečně fotokopie výtvarných děl

V portálu Medvik byla vytvořena virtuální kolekce Výtvarné umění, do které bylo zařazeno i 570 záznamů z předchozích let, které však ještě musí projít revizí a doplněním. Byla vytvořena metodika zpracování, která se postupně upravuje podle typů dokumentů. Záznamy pro Sbírku výtvarného umění jsou vytvářeny podle katalogizačních pravidel RDA ve formátu MARC 21. Při zpracování máme maximální snahu o určení názvu (pokud vůbec existuje), obsahu díla, autorství a v případě portrétů i identifikace zobrazených osob. Zaznamenávají se i tyto údaje: použitá technika, materiál, původnost, údaje o vzniku díla (většinou pouze odhadnuté období), typ dokumentu, námět. Obsah díla je vyjádřen deskriptory MeSH, obory NLK, znakem Konspektu, publikačním typem a anotací. Zaznamenávají se též údaje o podpisu, vlastnictví, případně další provenienční údaje. Pokud u autorů (malířů, rytců, grafiků atd.) a zobrazených osob není k dispozici personální autorita a je možné ji vytvořit, tak je vytvořena a doplněna o jejich portrét prostřednictvím služby obalkyknih.cz. Stejně se postupuje i u korporací, zejména nemocnic a spolků.

Součástí zpracování je i digitalizace. U všech výtvarných předmětů se vždy pořizuje sken přední a zadní strany. Větší formáty se fotografují. Všechny skeny a fotografie nahráváme na obálkový server obalkyknih.cz v náhledové podobě s identifikátorem bibliografického záznamu NLK. Digitalizáty se provizorně ukládají na neveřejný server NLK. Cílem je zpřístupnit tyto digitalizáty v Digitální knihovně NLK v systému Kramerius, kde však chybí metadatový standard pro tento typ dokumentů.

Nejrozsáhlejší částí sbírky jsou portréty, většinou reprezentativní podobizny významných českých a zahraničních lékařů. Jsou to malby, kresby, grafiky. Celkem bylo zpracováno 385 portrétů, z nichž asi 240 je ze souboru Galerie hervorragender Ärzte und Naturforscher, který vycházel jako příloha k časopisu Münchener medizinische Wochenschrift (vydáno jich bylo 751). U portrétů, které neměly žádný popisek, jsme se snažili o jejich identifikaci pomocí Google obrázků, katalogů výtvarných umělců a katalogu signetů. Ve většině případů se zobrazené osoby podařilo identifikovat. Mezi originály jsou např. malba (olej na plátně) od Heleny Šrámková s portrétem Anny Honzákové, první české lékařky, malba (olej na plátně) od Františka Ženíška s portrétem profesora Josefa Hamerníka. Významným souborem je též album kreslených portrétů V upomínku 20 letého jubilea od Josefa Kitzlera, které obsahuje portrét profesora Františka Šambergera a dalších zaměstnanců dermatovenerologické kliniky.

Portrét šlechtice a lékaře Juliuse Vincenta Krombholtze. Litografie z roku 1830.

Významnou součástí sbírky je např. soubor 24 litografií od Jiřího Jilovského (1884-1958) s portréty pracovníků C. a k. karanténní nemocnice v Praze, a to jak lékařského, tak vojenského personálu. Všichni lékaři byli identifikováni, nelékaři na podrobnější identifikaci stále čekají.

Barevná litografie s portrétem MUDr. Antonína Morávka ve vojenské uniformě s jeho podpisem. Autor Jiří Jilovský (1884-1958), rok vzniku 1916.

Další významnou částí sbírky jsou karikatury, těch se zpracovalo přibližně 68. Některé byly publikovány ve Věstníku československých lékařů jako doprovodný materiál k fejetonům. Tématem karikatur jsou i portréty lékařů a portréty skupin lékařů. U karikatur bylo nejobtížnější určení autorství, autoři (lékaři, studenti medicíny) většinou používali pseudonymy, jako např. Kos-Zahajský, Ivan Hrozný, Simon, draz (MUDr. Alexej Záhoř), atd.

Barevná karikatura (akvarel) znázorňující ošetření raněných vojenskými lékaři během 1. světové války. Autorem je Karel Nejedlý (1873-1927), vznik mezi 1914-1918.

Dalším tématem ve sbírce jsou veduty, a to zejména lázně a špitály.

Barevný lept s vyobrazením Karlových Varů. Ansicht des Sprudels un der neuen Hygea-Quelle in Carlsbad / gest. von Rothe; nach dem Originalgemälde des Z. Gottfr. Jentsch in Dresden, 1815.

Součástí sbírky jsou i práce starých mistrů, jedná se o reprodukce, které vycházely jako grafické listy zejména v 19. století. Je to např. soubor Bildersammlung aus der Geschichte der Medizin, který vycházel jako příloha k časopisu Deutsche Medizinische Wochenschrift nebo soubor Kunstbeilage zum Riedel-Archiv.

Litografie od Franze Hanfstaengla z Mnichova, na které je obraz vlámského malíře Davida Tenierse mladšího z roku 1680. Obraz zobrazuje sedícího alchymistu (autoportét – Davida Tenierse mladšího) s knihou, v ruce drží brýle a baňku s močí. Litografie vyšla tiskem v roce 1913.

Dalším typem dokumentu ve sbírce jsou plakáty, většinou zaměřené na zdravotní výchovu.

Nyní je ve sbírce cca 811 záznamů. Zpracování sbírky bude pokračovat i v roce 2019. Dalším zpracovávaným typem bude grafická část z Würtzovi sbírky, ex libris, nálepky atd.

1 CES znamená Centrálně evidovaná sbírka na MK ČR


Citace

MAIXNEROVÁ, Lenka, Veronika LÖBLOVÁ a Michal ZÁVIŠKA. Zpracování a zpřístupnění Sbírky výtvarného umění v NLK. Lékařská knihovna [online]. 2018, roč. 23, č. 3-4 [cit. 18.05.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2018-23-3-4/zpracovani-a-zpristupneni-sbirky-vytvarneho-umeni-v-nlk/. ISSN 1804-2031.