Knižní novinky

Mgr. Alexandra SURÁ, Ph.D., NLK

Přinášíme Vám novinky knihovnické literatury, které by Vás mohly zaujmout.

Managing the multigenerational librarian workforce.

Publikace se zabývá problematikou vedení zaměstnanců knihoven a zároveň se zaměřuje na profesní rozvoj a pracovní vztahy  knihovníků. Autoři si všímají určitých specifik, která jsou charakteristická pro jednotlivé věkové kategorie zaměstnanců knihoven a poskytují praktické rady, týkající se zefektivnění týmové spolupráce.

HOLDER, Sara a Amber LANNON. Managing the multigenerational librarian workforce. Cambridge, MA: Chandos Publishing, an imprint of Elsevier, [2018]. Chandos information professional series. ISBN 978-008-1020-722.

Easy graphic design for librarians: from color to kerning.

Autorka praktické příručky nejprve seznamuje čtenáře se základy a principy grafického designu. Poté se zaměřuje na vizuální působení knihoven. Poskytuje rady a konkrétní návody, které se týkají jak interiérového designu knihoven, tak vytváření propagačního materiálu, letáků, brožur, záložek a webových stránek knihovny.

WAKIMOTO, Diana Kiyo. Easy graphic design for librarians: from color to kerning. Chicago: ALA Editions, an imprint of the American Library Association, 2018. ISBN 978-0-8389-1593-6.

Get your community moving: physical literacy programs for all ages.

Co zahrnuje pojem pohybová gramotnost a jak souvisí se zdravotní gramotností? Jakým způsobem se mohou knihovny zapojit do zvyšování pohybové gramotnosti a tím pádem přispět k podpoře zdraví obyvatelstva? Odpovědi na tyto otázky, včetně námětů na různé pohybové a zdraví podporující aktivity v knihovnách, přináší právě tato publikace.

CARSON, Jenn. Get your community moving: physical literacy programs for all ages. 1. Chicago: ALA Editions, 2018. ISBN 978-0-8389-1725-1.

Searching the grey literature: a handbook for searching reports, working papers, and other unpublished research.

Příručku, která je věnovaná šedé literatuře, lze využít zejména při zhotovování rešerší, které se týkají zdravotnictví a sociálních věd. Publikace se zaměřuje na dokumenty, které náleží do šedé literatury. Také poskytuje odkazy na odborné databáze této „nepublikované literatury“, spolu s jejich krátkou charakteristikou.

BONATO, Sarah. Searching the grey literature: a handbook for finding annual reports, working papers, white papers, government documents, and more. Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, [2018]. ISBN 978-1-5381-0063-9.

Library technology planning for today and tomorrow.

Praktická příručka, která poskytuje návod, jak postupovat při výběru, zavádění a uplatňování moderních technologií používaných ve středních a menších knihovnách.  Soustřeďuje se na volbu knihovnického softwaru, informačních systémů a technických zařízení, s ohledem na zaměření knihovny, poskytované služby a potřeby uživatelů.

SILVEIRA, Diana. Library technology planning for today and tomorrow: a LITA guide. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, [2018]. ISBN 978-1538109328.

Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu.

Publikace se zabývá problematikou metodologie vědních metod a postupů vědeckého výzkumu. Nejprve se zaměřuje na metodologické problémy, poté na obecně vědní metody, včetně  jejich charakteristik a možnosti uplatnění. Podrobně analyzuje explanaci a naraci. Poslední část knihy je věnována hodnocení výsledků vědecké činnosti a jeho dopadu na financování věd.

OCHRANA, František. Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu. Praha: Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4200-0.

Informační gramotnost jako veřejný zájem, politika a norma: návod na tvorbu koncepčních dokumentů v oblasti informačního vzdělávání.

Tématem monografie je informační vzdělávání v České republice, v kontextu informační vědy, veřejné politiky a práva, na základě systémové teorie. Autorka formuluje teoretický předpoklad vln vývoje gramotností a navrhuje metodiku tvorby koncepcí pro oblast informačního vzdělávání na různých stupních, úrovních a institucích v České republice.

DOMBROVSKÁ, Michaela. Informační gramotnost jako veřejný zájem, politika a norma: návod na tvorbu koncepčních dokumentů v oblasti informačního vzdělávání. Praha: Karolinum 2018. ISBN 978-80-246-3969-7.


Citace

SURÁ, Alexandra. Knižní novinky. Lékařská knihovna [online]. 2019, roč. 24, č. 1-2 [cit. 03.06.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2019-24-1-2/knizni-novinky/. ISSN 1804-2031.