Lenka Maixnerová – tři desetiletí v NLK

PhDr. Eva VALDMANOVÁ a Bc. Michal ZÁVIŠKA s přispěním zaměstnanců NLK

Lenku Maixnerovou zná široká knihovnická i zdravotnická veřejnost jako multidimenzionální knihovnickou osobnost. Ohlížíme se za její stopou, kterou zanechala v činnosti Národní lékařské knihovny (NLK).

Pro knihovnictví se Lenka, rodačka z Ústí nad Orlicí, nadchla v místní městské knihovně, kde strávila spoustu času během celé své školní docházky. Za trest také vypomáhala ve školní knihovně na gymnáziu.

Její působení v NLK začalo před téměř třiceti lety, kdy v předposledním ročníku studia v Ústavu informačních studií a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze nastoupila na částečný úvazek do Oddělení bibliografie a katalogizace. Pomáhala se zpracováním supplement zahraničních časopisů, byla u počátků indexace monografií pomocí tezauru MeSH. NLK byla i předmětem její diplomové práce: Analýza Národní lékařské knihovny.

Na plný úvazek začala v NLK pracovat po promoci v roce 1995. Po deseti letech převzala Oddělení bibliografie a katalogizace od Marie Votípkové a vedla jej dalších sedm. V roce 2012 byla jmenována náměstkyní Odboru doplňování, zpracování a správy fondů.

Zasloužila se o překlad tezauru MeSH do češtiny a o integraci českého překladu do Unified Medical Language System (UMLS). Po ukončení provozu webové aplikace MTMS (MeSH Translation. Maintenance System, NLM Bethesda) určené pro překlad MeSH spolupracovala s Filipem Křížem na vývoji nové překladové aplikace MTW (MeSH Translation Workflow). Byla u převádění lístkového katalogu NLK do knihovního systému a všech konverzí z ISISu do Alephu a posléze do systému DaWinci, z UNIMARCu do MARC 21.

Na začátku nového tisíciletí stála u zrodu databáze českých národních jmenných autorit z oboru lékařství a zdravotnictví. Byla spoluřešitelkou grantu „Zpřístupnění českých národních autorit z lékařství a zdravotnictví prostřednictvím Internetu a CD-ROM“ a řešila převedení lístkové kartotéky autorů do knihovního systému.

Zajistila postupný přepis knižně vydané národní registrující bibliografie pro odvětví lékařství a zdravotnictví (Bibliographia Medica Čechoslovaca – BMČ) do databáze a po ukončení rozvinula interní projekt retrospektivní katalogizace BMČ od počátků vydávání prvních českých lékařských časopisů.

Vedla projekty reformátování bohemikálních časopisů a monografií z historického fondu NLK a byla hlavní řešitelkou projektů z programů VISK MK ČR.

Rozjela interní projekt přebírání plných textů a metadat současných časopisů z oblasti lékařství a zdravotnictví. Spolupracovala na tvorbě a rozvoji portálů Medvik a Medlike.

Významně se podílela na projektu IGA Ministerstva zdravotnictví „Archivace a online zpřístupnění plných textů vědeckých publikací pro podporu rozvoje vědy a vzdělávání lékařských a nelékařských oborů“.

Od roku 2009 byla přispěvatelkou do online časopisu Lékařská knihovna a v letech 2011 a 2012 působila jako externí pedagog na Fakultě biomedicínského inženýrství na ČVUT pro předmět Zdravotnické informační zdroje.

Je členkou řady společností a sdružení: od roku 2002 Evropské asociace lékařských knihoven, od roku 2007 České společnosti zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP a od téhož roku Sdružení knihovníků a informačních pracovníků, jehož pražskému  regionálnímu výboru od roku 2015 předsedá.

Již šest let pracuje v expertním týmu Centrálního portálu knihoven (CPK), od roku 2016 zasedá v odborné radě CzechElib,  od roku 2017 je členkou pracovní skupiny Trvalé uchování tradičních knihovních dokumentů. Průběžně během své práce v NLK byla členkou mnoha odborných pracovních skupin.

Za dvacet sedm let svého působení v NLK zanechala ve zdravotnickém knihovnictví hlubokou stopu. Od 1. května letošního roku odešla čelit novým profesním výzvám do Národní knihovny ČR.

Hodně štěstí.


Citace

VALDMANOVÁ, Eva a Michal ZÁVIŠKA. Lenka Maixnerová – tři desetiletí v NLK. Lékařská knihovna [online]. 2021, roč. 26, č. 1-2 [cit. 18.06.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2021-26-1-2/lenka-maixnerova-tri-desetileti-v-nlk/. ISSN 1804-2031.