Statistická data knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení České republiky za rok 2020

PhDr. Eva VALDMANOVÁ a Mgr. Klára BOHUTÍNSKÁ, NLK

Národní lékařská knihovna (NLK) v souladu se Zřizovací listinou provádí, vyhodnocuje a zpřístupňuje průzkumy a sbírá statistická data veřejných knihovnických a informačních služeb ve zdravotnictví.

Shromažďování statistických dat provádí nepřetržitě od roku 1992. Na tomto základě pak vytváří statistické přehledy vydávané pod názvem „Statistické ukazatele knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení České republiky“.

Sběr statistických dat o činnostech zdravotnických knihoven patří ke každoročním dobrovolným úkonům, do kterých se vyplněním statistického výkazu o činnosti zapojují zdravotnické knihovny. Přehled zdravotnických knihoven včetně kontaktů na ně lze nalézt v Adresáři knihoven a informačních středisek zdravotnických zařízení, který NLK každoročně vydává.

Činnost knihoven zasáhla v roce 2020 naplno koronavirová pandemie, která omezila provoz či zcela na určitou dobu uzavřela knihovny pro uživatele.

Za loňský rok statistická data vyplnilo 108 lékařských a zdravotnických knihoven, tedy o 5 méně než v roce 2019.

Protože se každým rokem mění počet knihoven, které statistiky vyplní, rozhodli jsme se letos porovnat jen vzorek knihoven tří typů, jejichž data máme za celých posledních pět let.

Pro tento účel jsme vybrali 3 typy knihoven – v nemocnicích, u lékařských fakult a ostatních zařízení.

Za nemocnice jsme zařadili:

 • Krajskou nemocnici T. Bati Zlín
 • Krajskou zdravotní a. s. v Ústí nad Labem
 • Nemocnici Písek a. s.
 • Oblastní nemocnici Příbram a. s.
 • Institut klinické a experimentální medicíny Praha

Knihovny lékařských fakult zastupuje:

 • LF UK Praha
 • LF UP v Olomouci
 • LF UK v Hradci Králové
 • LF UK v Plzni

Z ostatních zařízení jsme vybrali:

 • Národní lékařskou knihovnu
 • Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Státní zdravotní ústav
 • Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Zaměřili jsme se na 6 vybraných parametrů a to:

 • stav knihovního fondu,
 • počet titulů periodik
 • počet výpůjček
 • počet licencovaných elektronických zdrojů
 • počet uživatelů
 • počet stažených digitálních kopií
 • počet licencovaných elektronických zdrojů

Nemocnice – knihovny a střediska vědeckých informací               

Porovnáme-li fond vybraných lékařských knihoven z nemocnic zjistíme, že se počet uváděných knihovních jednotek v těchto institucích se za sledované období kontinuálně zvyšoval, a to o téměř o 21 tisíc svazků. Naopak trend počtu titulů periodik je v těchto knihovnách kolísavý.  Po počátečním poklesu a vzrůstu uprostřed pětiletého období vzrostlo oproti roku 2019 v roce 2020 množství odebíraných titulů. Počet licencovaných zdrojů se během pěti let snížil o jeden.

Data o počtu uživatelů vykazují pokles od roku 2017, avšak v loňském roce počet  uživatelů stoupl o 3 %.

Data o využívanosti fondu – počet výpůjček a stažených digitálních kopií, pak vykazují odlišný trend. Zatímco data o počtu výpůjček ukazovala od roku 2016 pozvolný pokles průměrně o 5 %, během pandemie byl oproti předchozímu roku pokles o 37,5 %. Naopak trend počtu stažených digitálních kopií je za pětileté období kolísavý. V roce 2020 byl však rozdíl nejvýraznější. Oproti předchozímu roku se množství stažených kopií zvýšilo o 32 %.

Lékařské fakulty – lékařské knihovny a střediska vědeckých informací

Ve statistikách knihoven a středisek vědeckých informací chybí údaje o počtu uživatelů a stažených digitálních kopií.

Jednotlivá data týkající se stavu fondu knihoven lékařských fakult ukazují, že k jednorázovému nárůstu počtu licencovaných zdrojů došlo v roce 2017 a od té doby nedošlo k žádné výrazné změně. Počet knihovních jednotek se pak v roce 2017 oproti předešlému roku snížil o 11 %, v roce 2019 se zvýšil, aby v loňském roce došlo opět k poklesu o 1,25 %. Počet nakupovaných tištěných titulů periodik se v roce 2020 po čtyřletém poklesu zvýšil.

U knihoven lékařských fakult lze k využívanosti fondu vztáhnout pouze jediný parametr – počet výpůjček. V porovnání s předešlým rokem v roce 2020 počet výpůjček poklesl o 25 %. V předchozích čtyřech letech se počet výpůjček prakticky nezměnil.

Ostatní zařízení

Oproti předešlým rokům nedošlo v roce 2020 u parametrů popisující knihovní fond k výrazným změnám. Stav knihovního fondu vykázal v polovině sledovaného období pokles, od roku 2018 opět stoupal. Počet tištěných periodik za posledních let neustále klesal. Celkem měly v roce 2020 knihovny oproti roku 2016 o 121 titulů méně. Od roku 2017 v těchto knihovnách klesá také počet licencovaných elektronických zdrojů.

Registrovaných uživatelů v knihovnách těchto institucí neustále ubývá. Za sledované pětileté období ubyla téměř pětina uživatelů. V roce 2020 je tento trend poněkud výraznější, oproti předešlému roku měly tyto knihovny o 10 % méně uživatelů.

Dle dat vykazujících využívanost fondu se opatření zavedená kvůli koronaviru dotkla nejvíce právě těchto knihoven. Pozvolný pokles výpůjček od roku 2016 akcelerovala pandemie. Za uplynulý rok byl jejich propad o téměř 32 % oproti předešlému roku. Naopak digitálních dokumentů se za časů pandemie stáhlo o 14 % více než předešlý rok, což zvrátilo čtyřletý předchozí trend, kdy počet stažených digitálních kopií každoročně klesal.

Porovnáme-li navzájem jednotlivé typy knihoven zjistíme, že u parametrů týkajících se využívání fondu došlo v roce 2020 k výraznějším změnám u všech typů porovnávaných knihoven. Data z knihoven v nemocnicích a z knihoven ostatních institucí naznačují, že v roce 2020 došlo k poklesu počtu výpůjček, a naopak k nárůstu počtu stažených digitálních kopií. Zajímavé je, že oproti ostatním typům knihoven došlo u knihoven v nemocnicích k nárůstu počtu uživatelů.

Problémem statistik je, že bývají zkreslovány sledováním určitého cíle, potřebou účelové interpretace. Jednoznačně však statistiky umožňují zajímavá porovnání s jinými statistikami, nebo i se sebou samými v průběhu času. Pomáhají zjišťovat uživatelské potřeby, analyzují trendy a tím umožňují cennou zpětnou vazbu.

Závěrem bychom chtěli poděkovat kolegyním a kolegům ze zdravotnických knihoven za kolegialitu, kterou každoročně projevují zasláním vyplněných formulářů.


Citace

Valdmanová, Eva a Klára Bohutínská. Statistická data knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení České republiky za rok 2020. Lékařská knihovna [online]. 2021, roč. 26, č. 1-2 [cit. 18.05.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2021-26-1-2/statisticka-data-knihoven-a-informacnich-stredisek-zdravotnickych-a-vzdelavacich-zarizeni-ceske-republiky-za-rok-2020/. ISSN 1804-2031.