Trendy v poskytování meziknihovních služeb v ČR

Jitka KUTMON, Národní knihovna ČR

Ve středu 15. 6. 2022 se v Národní knihovně ČR konal seminář na téma Trendy v poskytování meziknihovních služeb v ČR. Cílem semináře bylo dozvědět se, s jakými problémy se potýkají různé typy knihoven a navázat s nimi užší spolupráci při řešení praktických otázek domácích i zahraničních meziknihovních služeb. Potřeba tohoto setkání vyplynula z přípravy aktualizace metodických pokynů pro meziknihovní služby.

Na seminář byli pozváni pracovníci aktivně vykonávající meziknihovní služby z krajských knihoven, univerzitních knihoven, knihoven účastnících se mezinárodní meziknihovní služby, městských a obecních knihoven, které v minulém roce vykázaly nejvyšší počty přijatých či odeslaných žádanek na meziknihovní služby.

Programem semináře bylo připomenutí aktuálního ukotvení meziknihovních služeb dle platné legislativy, metodických pokynů NK ČR, směrnic IFLA, dále prezentace výsledků především posledního průzkumu o meziknihovních službách v souvislosti se službou ZÍSKEJ (Meziknihovní výpůjční služby (MVS) v České republice a služba ZÍSKEJ v roce 2021). Následně byly představeny a podrobeny diskuzi již implementované změny v metodických pokynech (např. zrušení principu okružnosti, zrušení jednotné žádanky, aktualizace komunikačních kanálů, zkrácení lhůty pro vyřízení požadavku). Závěrem semináře byla debata nad otázkami, které při aktualizaci doposud vyvstaly, např. placení balného a poštovného za meziknihovní výpůjčky v ČR i v regionech, četnost fakturace, přednostní využívání DNNT, úloha krajských center MS, postupování žádanek, lhůty na zpracování žádanek, druhy dokumentů zahrnuté do MS, perspektivy ZÍSKEJ a dodávání dokumentů.


Citace

KUTMON, Jitka. Trendy v poskytování meziknihovních služeb v ČR. Lékařská knihovna [online]. 2022, roč. 27, č. 1-2 [cit. 22.05.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2022-27-1-2/trendy-v-poskytovani-meziknihovnich-sluzeb-v-cr/. ISSN 1804-2031.