Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017-2020

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017-2020 navazuje na předchozí koncepci rozvoje knihoven ČR 2011-2015 a byla přijata Usnesením vlády České republiky ze dne 23. listopadu 2016 pod číslem 1032. Její plný text včetně implementace je k dispozici na ukr.knihovna.cz/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2017-2020/.

Hlavní prioritní oblasti koncepce jsou:

  1. Knihovny ve virtuálním prostředí.
  2. Knihovny jako otevřená vzdělávací, kulturní, komunitní a kreativní centra.
  3. Budování knihovních fondů a informačních zdrojů.
  4. Trvalé uchování tradičních knihovních dokumentů.
  5. Výstavba knihoven, podpora infrastruktury ICT v knihovnách.
  6. Systém hodnocení a marketing veřejných knihovnických a informačních služeb.
  7. Vzdělávání pracovníků knihoven.
  8. Knihovny jako vědecko-výzkumné instituce.

Koncepce se týká všech knihoven, které poskytují veřejné knihovnické a informační služby souladu se zákonem 257/2001 Sb.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2017-2020. Lékařská knihovna [online]. 2016, roč. 21, č. 3-4 [cit. 17.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2016-21-3-4/koncepce-rozvoje-knihoven-cr-na-leta-2017-2020/. ISSN 1804-2031.