Lékařská knihovna Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně má nové prostory

Jitka Löscherová, Lékařská knihovna FN u sv. Anny, Brno

Tak jsme se dočkali – máme novou knihovnu!

Naše lékařská knihovna je specializovanou knihovnou se specializovaným knihovním fondem, podle §13, resp. §12, zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných a informačních služeb (knihovní zákon). Je součástí systému knihoven ČR se stanovenou povinností spolupráce při zajišťování meziknihovních služeb, nedostupných dokumentů a se stanoveným postupem evidence, správy a ochrany knihovních fondů.

Podle základní obecné definice je knihovna institucí, která se tradičně zabývá shromažďováním, zpracováváním, uchováváním, ochranou a zpřístupňováním publikovaných dokumentů a dalších informačních zdrojů. Tuto definici naše knihovna naplňuje už od svého vzniku v roce 1961 – jako „Ústřední lékařská knihovna z potřeb organizovaného zázemí pro lékaře, odborné zdravotníky a sestry v oboru medicíny“. V roce 1991 se v rámci transformace ve zdravotnictví FN u sv. Anny v Brně stala samostatným právním subjektem a tím se osamostatnila i knihovna, která od té doby nese název „Lékařská knihovna“.

Proč nové prostory?

Prostorová situace knihovny byla již dlouhodobě nevyhovující a to vzhledem k naprostému nedostatku místa pro knihovní a časopisecký fond. Ten byl, a vlastně stále je, z velké části ukládán dle oborů na dílčích knihovnách příslušných specializovaných pracovišť. A to byl hlavní důvod, proč jsme usilovali o nové prostory.

Budova „L“ – zde od roku 1991 sídlila Lékařská knihovna

Bývalá studovna

Zde musím a hlavně chci zmínit jméno PhDr. Hany Kovalčukové, bývalé vedoucí Lékařské knihovny, která stála u zrodu této myšlenky a byla hlavním iniciátorem a hybatelem těchto změn. Za to jí chci, za nás za všechny, co jsme po ní převzali knihovnickou štafetu, poděkovat a popřát jí neutichající životní elán, kterým neustále oplývá.

PhDr. Hana Kovalčuková (uprostřed)

Nová knihovna

Knihovna byla od 1.10. do 14.10. 2016, právě z důvodu stěhování, uzavřena. Nyní se nachází v nové budově „O1“, 2. NP, vstupní dveře č. 2.092.

Vstup do nové Lékařské knihovny

Provoz v novém jsme zahájili 17. října 2016. A to jsme ještě nebyli pořádně zabydlení – čekali jsme na poslední dodávku regálů, knižní vozíky, kompletní připojení k síti a k tomu spousta menších drobností a dolaďování. Takže den „D“, kdy jsme chtěli nové prostory Lékařské knihovny všem představit, nastal až 10.11. 2016 a nazvali jsme ho:

Pozvánka na „Den otevřených dveří“

„Den otevřených dveří“ – těsně před zahájením

„Den otevřených dveří“ – těsně před zahájením

Všechny nás moc potěšila hojná účast i zájem o naše knihovnické služby. Pokusím se alespoň v kostce prostory nové knihovny představit.

Sklad knih a časopisů

Toto místo ve staré knihovně chybělo a je tedy alfou a omegou nové knihovny. Našim cílem je přestěhovat veškerý fond uložený v dílčích knihovnách právě sem.

Nový prostorný sklad

Nový prostorný sklad

Nový sklad

Nový sklad

Tím zajistíme jednotnost statutů půjčování (absenční, prezenční, dlouhodobé výpůjčky) a ochranu fondu. A co je neméně důležité – díky stažení fondu do centrální knihovny se na klinikách uvolní prostory pro vlastní potřebu pracovišť. S tímto přesunem bude také spojena aktualizace a profilace fondu. Za pomoci odborných posudků přednostů klinik se budeme snažit vyselektovat zastaralé a neaktuální publikace.

Toto specializované „omlazování“ jsme již započali na stávajícím fondu uloženém v Lékařské knihovně. Jak se blížil čas stěhování, zároveň vrcholila naše knihovnická práce: retrokonverze starých knih a časopisů, přesignování knih, vyvazování ročníků časopisů a samozřejmě vyřazování starých knih. Díky tomuto zpracování mohou mít naši uživatelé, prostřednictvím našeho online katalogu Verbis Portaro, přehled o tom, co všechno je v naší knihovně (v rámci tištěných knih a časopisů) k dispozici. Úplně stejným způsobem chceme zpracovat fond z dílčích knihoven. Jedná se zhruba o 16 000 knihovních jednotek a 115 titulů časopisů (české a zahraniční).

Studovna – místo ticha a klidu

Dalším novým prostorem je studovna. Je vybavená 6 počítači a počítá i s možností připojení vlastního zařízení. Jsou zde v příjemném prostředí vystavená aktuální čísla všech odebíraných tištěných časopisů a vzniká zde i koutek pro samostudium.

Studovna

Studovna

Multimediální místnost

Ta byla v naší koncepci navržena tak, aby byla „multivariabilní“. Kapacita obsazení je až do 35 míst. Je možné sestavit stávající vybavení tak, aby vyhovoval komornějšímu jednání nebo ho přestavět tak, aby splňoval potřeby přednášky. V nejbližší době bude v místnosti nainstalován dataprojektor s projekčním plátnem a počítač pro možnosti prezentací.

Multimediální místnost

Multimediální místnost

Snoubení starého a nového

Toto motto jsme nevybrali jen díky našemu retrokoutku, ale proto, že také vystihuje koncepci naší Lékařské knihovny.

Retrokoutek

Retrokoutek

Naše knihovna cíleně vytváří kombinovaný knihovnický systém tím, že na jedné straně plně využívá klasický knihovnický přístup (již výše zmiňovaný nový sklad tištěných publikací a jeho maximální využívání) a na straně druhé do svých služeb implementuje výhody moderních informačních a komunikačních technologií (moderní ICT vybavení, elektronické dokumenty, elektronické databáze, e-booky, skenování atd.) nyní podpořených i novými moderními prostory, které se nachází v epicentru dění – mezi klinikami a výzkumnými pracovišti.

Nový výpůjční pult

Nový výpůjční pult

I nadále zůstává hlavním cílem nás všech v knihovně zajistit spokojenost uživatelů nabídkou kvalitních a relevantních knihovnicko-informačních služeb a pružně reagovat na jejich měnící se informační potřeby.

Zaměstnanci FNUSA na „Dni otevřených dveří“

Zaměstnanci FNUSA na „Dni otevřených dveří“

Další nedílnou součástí naší práce se stalo zpracování a evidence publikační činnosti našich zaměstnanců a vykazování výsledků vědy a výzkumu do RIV (Rejstřík informací o výsledcích) a od 17. října tohoto roku se stala Lékařská knihovna garantem Národní agentury ČR pro udělování ISBN.

Závěrem mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří přispěli a nadále se podílejí na rozvoji a činnosti naší knihovny – ať se jedná o vedení nemocnice, knihovníky, zaměstnance IT či spolupracující knihovny – a umožňují nám, abychom mohli plnit potřeby a přání našich uživatelů.

… a naše „snoubení“ s bývalými kolegyněmi

a naše „snoubení“ s bývalými kolegyněmi

Chcete zmoudřet – můj ty světe – otevřete knížky – a čtěte!! (Jiří Žáček)


Citace

LÖSCHEROVÁ, Jitka. Lékařská knihovna Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně má nové prostory. Lékařská knihovna [online]. 2016, roč. 21, č. 3-4 [cit. 18.05.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2016-21-3-4/lekarska-knihovna-fakultni-nemocnice-u-sv-anny-v-brne-ma-nove-prostory/. ISSN 1804-2031.