Poděkování kolegyni PhDr. Elišce Štaudové – dvacet let pro onkologii

Eva Lesenková, NLK

Koncem roku 2016 nám PhDr. Eliška Štaudová, dlouholetá knihovnice specializované odborné knihovny Masarykova onkologického ústavu v Brně (dále MOÚ), sdělila, že po téměř 20 letech práce v tomto ústavu odchází do důchodu.

Doktorka Štaudová vystudovala knihovnictví, muzikologii a teorii umělecké kritiky. Pracovala nejdříve krátce v oborové knihovně Jihomoravských plynáren. Po mateřské dovolené nastoupila v roce 1986 do Státní vědecké knihovny (SVK) v Brně, kde se brzy stala vedoucí hudebního oddělení, které spravuje největší fond hudebnin na Moravě. Byla to doba prvních počítačů, které se začaly šířit nejdříve na univerzitách a v knihovnách. Protože se Eliška Štaudová vždy zajímala o organizaci knihovních fondů a katalogů, stalo se její oddělení prvním automatizovaným úsekem Státní vědecké knihovny (místo psaní lístků jmenného a věcného katalogu probíhala nově katalogizace i vyhledávání v počítačovém programu Smartlib). Protože k povinnému výtisku hudebnin přibyly i audiovizuální nosiče, rozšířila hudební oddělení i o posluchárnu. V 80. a 90. letech působila i jako hudební a divadelní kritička v denním a odborném tisku a její články většinou vycházely v moravských mutacích celostátních deníků.

V roce 1997 odešla z Moravské zemské knihovny (současný název SVK) do Odborné knihovny Masarykova onkologického ústavu v Brně. Zde navázala na činnost v předchozím pracovišti a se svou kolegyní B. Farkašovou, později H. Karpíškovou, zkatalogizovala knihovní fond a automatizovala knihovní agendu v programu KP-sys (nyní Verbis). Knihovnu s obsáhlým a specializovaným knižním fondem však bylo třeba obohatit o elektronické dokumenty. Proto využila možnosti a spolu s dalšími odborníky z MOÚ získala pro dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj (MŠMT) – „Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven“. V letech 2013 – 2015 pak probíhal projekt RELICEO (Regional Library of Clinical and Experimental Oncology), díky němuž knihovna získala 7 licencovaných elektronických databází a kolekcí, obsahujících 1823 fulltextových časopisů a 384 elektronických knih. Kromě toho byla knihovna nově zrekonstruována a vybavena moderní elektronikou.

Doktorka Štaudová se zapojovala i do profesní spolupráce v síti lékařských knihoven. Mezi lékařskými knihovnami je tradičně udržována vynikající spolupráce založená na dobrovolném principu sdílení zkušeností a dobré praxe. Jsou udržovány i neformální přátelské vztahy, víme o sobě a pokud se setkáme s nějakým obtížnějším požadavkem, pak funguje rychlá vzájemná pomoc. Pracoviště doktorky Štaudové na Žlutém kopci patřilo k těm, na které bylo vždy spolehnutí.

Informace o svých pracovištích publikovala v časopisech Lékařská knihovna, Duha a Klinická onkologie.

Paní doktorka patřila k našim dlouholetým oblíbeným spolupracovníkům s řadou vynikajících pracovních výsledků. Pro knihovníky reprezentovala celý onkologický obor. Její mnohaleté působení na Žlutém kopci zanechává dobrou stopu i pro ty, kteří budou v její práci pokračovat. Podařilo se jí vybudovat moderní knihovnicko-informační pracoviště, s dostupností oborových unikátních informačních zdrojů,  jak se ostatně lze dozvědět i z jejích krátkých písemných sdělení.

Chceme jménem všech kolegů z knihovnické branže milé kolegyni poděkovat za její vklad do naší profese a popřát jí v nové životní etapě další šťastné roky ve zdraví a radosti z toho, co ji těší.

ŠTAUDOVÁ, Eliška. Odborná knihovna Masarykova onkologického ústavu. Lékařská knihovna, 2000, Roč. 5, č. 4, s. 10. ISSN: 1211-3255.

ŠTAUDOVÁ, Eliška. Úvaha nad informační prací v odborných ústavech. Lékařská knihovna, 2004, Roč. 9, č. 4, s. 15-16. ISSN: 1211-3255.

ŠTAUDOVÁ, Eliška. Projekt regionální onkologické knihovny. Lékařská knihovna, 2014, roč. 19, č. 1-2. ISSN: 1211-3255.

LESENKOVÁ, Eva. Poděkování kolegyni PhDr. Elišce Štaudové – dvacet let pro onkologii. Lékařská knihovna [online]. 2016, roč. 21, č. 3-4 [cit. 25.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2016-21-3-4/podekovani-kolegyni-phdr-elisce-staudove/. ISSN 1804-2031.