Seminář účastníků Souborného katalogu 2016

Lenka Ptáčková, Michal Záviška

Toto tradiční setkání pracovníků knihoven spolupracujících se Souborným katalogem České republiky se uskutečnilo 28. listopadu 2016 ve velkém sále Městské knihovny v Praze. Jako vždy přineslo informace o novinkách, které se objevily během uplynulého roku, a o tom, co se připravuje v tom budoucím.

Souhrnné statistické informace o počtech záznamů v SK ČR celkem i o nově zaslaných v roce 2016 a o testování vzniku duplicit byly prezentovány v úvodním příspěvku.

V roce 2016 proběhla aktualizace Centrálního adresáře knihoven a informačních institucí v ČR (CADR) sloučením báze ADR s Evidencí knihoven MK ČR a začalo jeho využívání v portálu Knihovny.cz. Dále se rozvíjela spolupráce s obálkovým serverem, kde také přibyla v roce 2016 řada nových funkcí, a v oblasti věcného zpracování. Pokud jde o stále aktuální téma přechodu respektive převodu záznamů na RDA, byly převedeny v SK ČR záznamy českých vycházejících časopisů a to automatickou konverzí, kterou zajistila NK ČR. Kontrola záznamů dále probíhá a o stavu záznamu informuje nové pole 591 s hodnotou „Zkontrolováno podle pravidel RDA“. A poslední novinka – od 1. 11. 2016 došlo k určitému zjednodušení při předávání záznamů do SK připisováním polí 910/911 u chybných záznamů dodaných do SK ČR.

Poslední příspěvek se týkal budoucnosti, přípravě novely knihovního zákona č. 257/2001 Sb. Byla vytvořena pracovní skupina, ve které je NLK zastoupená prostřednictvím ředitelky PhDr. Heleny Bouzkové. V prosinci 2016 by měl být zpracován první návrh.

Prezentace všech příspěvků naleznete na stránkách SK ČR http://www.caslin.cz/caslin/o-nas/prezentace-o-soubornem-katalogu-cr/rok-2013-1/seminar-ucastniku-sk-cr-28.11.2016 .

PTÁČKOVÁ, Lenka a Michal ZÁVIŠKA. Seminář účastníků souborného katalogu 2016. Lékařská knihovna [online]. 2016, roč. 21, č. 3-4 [cit. 08.02.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2016-21-3-4/seminar-ucastniku-souborneho-katalogu-2016/. ISSN 1804-2031.