Statistické ukazatele knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení ČR za rok 2016

Eva Lesenková, Eva Valdmanová, NLK

Národní lékařská knihovna se věnuje odborné, koordinační, informační, metodické, výzkumné, vzdělávací, analytické a poradenské činnosti. Provádí, vyhodnocuje a zpřístupňuje průzkumy a sbírá statistická data veřejných knihovnických a informačních služeb ve zdravotnictví.

V souvislé řadě od roku 1992, kdy byl tehdejší Ústav vědeckých lékařských informací přejmenován na Národní lékařskou knihovnu, jsou shromažďované statistické přehledy vydávány pod názvem „Statistické ukazatele knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení České republiky“.

Sběr statistických dat o činnostech zdravotnických knihoven patří ke každoročním dobrovolným úkonům, do kterých se vyplněním statistického výkazu o činnosti  zapojují zdravotnické knihovny, které jsou podchyceny v Adresáři knihoven a informačních středisek zdravotnických zařízení. Adresář je aktualizovaný podle údajů Ministerstva kultury ČR a podle ADR Národní knihovny – Centrálního adresáře knihoven a informačních institucí v ČR.

Počínaje rokem 2015 byl rozšířen počet sledovaných statistických ukazatelů z původních tradičních šestnácti na dvacet dva. K nově zařazeným ukazatelům patří počet studijních míst, plocha knihovny pro uživatele v m2, počet hodin pro veřejnost týdně, připojení WiFi, webová stránka a elektronický katalog.

Ke krátkému zamyšlení jsou uvedena porovnání vybraných ukazatelů za léta 2012 – 2016. V průběhu pěti posledních let se počet knihoven, které poskytly svá data, pohyboval v rozmezí 105 až 115, z nichž třetina působí v Praze a další třetina v Jihomoravském kraji. Tradiční parametr počtu výpůjček vykazuje za uvedené období téměř třetinový pokles, což si lze vysvětlovat tím, že narůstají elektronické služby (např. počet online návštěv webového rozhraní knihovny podle sledování v NLK v portálu Medvik dosáhl vloni 358 035 návštěv!). Tento parametr však nebyl dosud do sledovaní zařazen.

Počet odebíraných tištěných titulů periodik poklesl mezi rokem 2012 a 2016 o 24 %. V oblasti rešeršní služby došlo oproti roku 2012 k mírnému poklesu počtu zpracovaných požadavků (z  12 698 na 11 032). Klesající počet papírových kopií nahrazuje služba elektronického dodávání dokumentů. Její nárůst byl za 5 let více než stoprocentní. Ve výkaznictví se parametrem „vytvářené databáze“ rozumí především elektronické knihovní katalogy, vytvářené bibliografické databáze a institucionální repozitáře. Jejich hlášený počet se ustálil od roku 2015 na čísle 85. Bližším zjištěním lze konstatovat, že menší nemocniční knihovny nevedou ani elektronický katalog.

Souhrnné číslo pracovních úvazků se sice ustálilo na počtu 268, při bližším studiu ročenky podle pracovišť lze zjistit, že téměř 40 % zdravotnických knihoven nemá vyšší úvazek než 1,00.

Počty hodin vzdělávacích a výchovných akcí pro uživatele vykazují v roce 2016 se sedmi a půl tisíci odškolených hodin téměř poloviční pokles oproti roku 2014 s téměř dvanáct a půl tisíci hodinami. Vzdělávací potřeba v roce 2014 je odůvodnitelná spuštěním dosud trvajících  konsorcií. Počet studijních míst zůstává stejný.

Otvírací doba pro uživatele se navýšila za poslední sledované dva roky o 43 hodin, celkově jsou  zdravotnické knihovny otevřeny v objemu 2 389 hodin týdně ve 115 knihovnách, což pro lepší představu činí v průměru 4 hodiny týdně. Otevírací dobu lze však obtížně průměrovat vzhledem k mixu velikosti pracovišť i personálu.

Problémem statistik je, že bývají zkreslovány a vyhodnocovány sledováním určitého cíle, potřebou účelové interpretace. Jednoznačně však statistiky umožňují zajímavá porovnání s jinými statistikami, nebo i se sebou samými v průběhu času. Pomáhají zjišťovat uživatelské potřeby, analyzují trendy a tím umožňují vedle jiných šetřících průzkumů cennou zpětnou vazbu. Jistěže mají i nevýhody, přičemž tou největší je časová náročnost, a do jisté míry také nepřesnost a zkreslování. Často také dochází k porovnávání neporovnatelného.

Závěrem je potřeba vyjádřit poděkování kolegyním a kolegům ze zdravotnických knihoven za kolegialitu, kterou každoročně projevují zasláním vyplněných formulářů. Na začátku roku 2018 se opět ozveme s prosbou o vyplnění statistických dat. Do té doby přemýšlejme o změnách v naší práci i o změnách ve sledovaných parametrech.


Citace

LESENKOVÁ, Eva a Eva VALDMANOVÁ. Statistické ukazatele knihoven a informačních středisek zdravotnických a vzdělávacích zařízení ČR za rok 2016. Lékařská knihovna [online]. 2017, roč. 22, č. 1-2 [cit. 22.06.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2017-22-1-2/statisticke-ukazatele-knihoven-a-informacnich-stredisek-zdravotnickych-a-vzdelavacich-zarizeni-cr-za-rok-2016/. ISSN 1804-2031.