Zpráva o semináři MEDSOFT 2017

Jana Chlanová, NLK

Ve dnech 21. – 22. 3. 2017 se v prostorách hotelu Academic v Roztokách u Prahy konal již 29. ročník semináře MEDSOFT. Tato tradiční akce tvůrců a uživatelů softwaru pro zdravotnictví, distanční vzdělávání a telemedicínské aplikace umožňuje setkání pracovníků z oboru zdravotnické informatiky a biomedicínského inženýrství a prezentace řešených projektů.

Zahájení se ujal prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., který přivítal účastníky a zamyslel se nad vývojem a rozdílnými tématy biomedicínské informatiky roku 1988, kdy se konal první ročník MEDSOFTu, a současnosti. Uvedl, co je dnes pro biomedicínskou informatiku charakteristické, i představu jejího dalšího vývoje. (MEDSOFT 2017, str. 5-6)

Následujícím přednášejícím byl Ing. Martin Zeman, který představil Národní strategii elektronického zdravotnictví a seznámil účastníky semináře s tím, co se dosud podařilo, jaké jsou plány, priority, problémy, a klíčové projekty.

Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. ukázala výhody zapojení experta do tvorby znalostního obsahu systémů pro podporu rozhodování. (MEDSOFT 2017, str. 141-148).

RNDr. Martin Komenda, Ph.D. seznámil s interaktivními webovými portály z produkce Ústavu zdravotnických informací a statistiky (MEDSOFT 2017, str. 129-134) a Mgr. Michal Štýbnar představil projekt interaktivní elektronické učebnice kardiologie, který umožní inovaci výuky vybraných předmětů vyučovaných na Univerzitě Palackého v Olomouci (MEDSOFT 2017, str. 207-217).

Dopolední blok přednášek uzavřel Doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc., jenž přiblížil účastníkům výukovou pomůcku, která je ve výuce medicíny velmi účinná – simulační model, konkrétně model cirkulace. (MEDSOFT 2017, str. 117-128)

Po přestávce na oběd vystoupil RNDr. Jaromír Běláček, CSc. Tématem jeho přednášky byla desetiletá historie budování oddělení biomedicínské statistky 1. LF UK (BioStat) a jeho současný stav a plány do budoucna. (MEDSOFT 2017, str. 7-27).

RNDr. Jan Kalina, Ph.D. představil poté další důležitý telemedicínský nástroj, který pomáhá lékařům v rozhodování při stanovení diagnózy, terapie nebo prognózy pacientů – systém pro podporu diagnostického rozhodování. (MEDSOFT 2017, str. 44-49).

Vojtěch Skubanič předvedl systém IBM SPSS a ACREA zaměřený na zjišťování účinnosti lékařských metod a zejména jeho výhody, k nimž patří uživatelská přívětivost a možnost spolupráce s jinými aplikacemi.

Další přednášející, Ing. Miloš Uldrich se zamýšlel nad tím, zda tradiční přístupy k vyhodnocení dat obstojí v současné době stále rostoucího množství sbíraných dat a vývoje nových technologií a s tím související změně v přístupu k datům. Zabýval se současnými trendy v oblasti nástrojů pro zpracování dat. (MEDSOFT 2017, str. 218-223).

Tento blok uzavřel Ondřej Klempíř, který představil další pomůcku pro diagnostické rozhodování – interaktivní webovou aplikaci pro hodnocení biomedicínských dat NeuroEDA a upozornil i na další zajímavé zdroje a databáze. (MEDSOFT 2017, str. 50-56)

Po přestávce, v níž si účastníci mohli prohlédnout velmi zajímavé postery, následoval blok informací z lékařských knihoven. Prvním příspěvkem byla další z přehledových přednášek. Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. v ní informoval o informačních zdrojích vědeckotechnických informací, vědeckých lékařských informací a výukových materiálů pro oblast transferu znalostí. (MEDSOFT 2017, str. 34-43).

Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D

V tomto bloku vystoupili se svými příspěvky i pracovníci Národní lékařské knihovny. Mgr. Lenka Maixnerová při příležitosti letošního 70. výročí vytváření národní lékařské bibliografické databáze Bibliographia medica Čechoslovaca seznámila účastníky s historií jejího vzniku a vývoje. (MEDSOFT 2017, str. 149-163).

Po ní následoval opět Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., jenž poukázal roli lékařských knihoven ve zprostředkování přístupu k medicínským a farmaceutickým informacím, která obsahují databázová centra komerčního typu, jež jsou jinak běžným uživatelům hůře dostupná. (MEDSOFT 2017, str. 193-201).

Se svými příspěvky vystoupili i další pracovníci Národní lékařské knihovny. PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. představila nově vznikající webovou stránku NLK MedLike, která může významně přispět ke zvýšení zdravotní gramotnosti občanů. Jedná se soubor spolehlivých informačních zdrojů o zdraví a nemoci, jenž se může vyvinout v portál (MEDSOFT 2017, str. 135-140).

První den semináře uzavřela přednáška ředitelky NLK PhDr. Heleny Bouzkové. Ve svém příspěvku se zamýšlela nad důležitostí prohlubování a obnovování kvalifikace lékařského knihovníka nejen pro splnění požadavků daných Koncepcí rozvoje knihoven v České republice na léta 2017-2020, ale hlavně pro schopnost poskytovat uživatelům zdravotnických knihoven kvalifikované služby s ohledem na stálý nárůst informací a poznatků a vývoj informačních technologií a nástrojů. (MEDSOFT 2017, str. 28-33)

I druhý den konference začal přehledovou přednáškou. Byl jí příspěvek Doc. MUDr. Jiřího Kofránka, CSc., který ukazoval, jak propojení zdravotnických informačních systémů se základními registry veřejné správy umožňuje chránit i kontrolovaně sdílet citlivá osobní data. Popsal princip tohoto propojení, jehož základem je nahrazení rodného čísla jako klíče k citlivým datům sadou tzv. agendových identifikátorů fyzické osoby. (MEDSOFT 2017, str. 104-116)

Doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.

Další tři příspěvky spojovala témata E- Health a telemedicíny. Mgr. Jan Petřík se věnoval databázi tzv. electronic health record, tedy elektronických zdravotních záznamů. Vyslovil názor, že pouze nad takovými databázemi mohou vznikat účinná nadstavbová řešení, jako např. telemedicína, personalizovaná medicína nebo řízená zdravotní péče. (MEDSOFT 2017, str. 164-174).

Ing. Lukáš Roubík představil nadstavbový modul systému ZDAVEL, platformu Inspect Life, první rozsáhlý a certifikovaný systém telemedicínských služeb v ČR (MEDSOFT 2017, str. 175-182) a Ing. MUDr. Miroslav Přádka, Ph.D. se ve svém příspěvku na systém e-Health podíval z pohledu poskytovatele péče. (MEDSOFT 2017, str.183-185)

Závěrečný blok přednášek měla otevřít svým vystoupením Mgr. Ing. Michaela Stonová. Protože se nemohla na seminář MEDSOFT dostavit, ujal se přednesení tohoto příspěvku její kolega. Příspěvek se zaměřoval na rozdělení dat v Nemocničním informačním systému na strukturovaná a nestrukturovaná, optimalizaci metod pro jejich zpracování a nalezení nejvhodnějších postupů pro jejich analýzu, ať jsou to data v textové podobě či v různých multimediálních formátech. (MEDSOFT 2017, str. 202-206)

MUDr. Miroslav Zvolský se zabýval elektronizací a podporou klasifikací MKM a MKF a dotazníku WHODAS 2.0, realizaci podpory těchto klasifikací v ČR. Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) zajišťuje překlad a publikaci těchto překladů a vytváří českou verzi. (MEDSOFT 2017, str. 224-230).

Ing. Libor Seidl seznámil s řízenou klinickou terminologií SNOMED CT a se souvisejícími přístupy, postupy, principy a technologiemi. (MEDSOFT 2017, str. 186-192).

S posledním příspěvkem na závěr MEDSOFTu vystoupil Doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc. Popsal a vysvětlil bilanční pojetí acidobazické rovnováhy, které propojuje klasické pojetí dánské školy se Stewartovým pohledem na acidobazickou regulaci a umožňuje kauzálně vysvětlit patogenezi acidobazických poruch. (MEDSOFT 2017, str. 57-103).

Konferenci ukončil a se všemi účastníky se rozloučil Ing. Martin Zeman.

I letošní ročník semináře MEDSOFT přinesl mnoho zajímavých informací a témat a již teď se můžeme těšit na příští, 30. ročník.

FOTO: Action M Agency

Literatura:

Medsoft 2017: Sborník příspěvků. 21.-22. března 2017, Roztoky u Prahy [online]. Praha: Creative Connections, 2017, [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2017.html. ISSN 1803-8115. ISBN 978-80-86742-47-2.

Přednášky:

BĚLÁČEK, Jaromír. Aktuální trendy rozvoje biomedicínské statistiky v podmínkách lékařských fakult v ČR. In: Medsoft 2017: Sborník příspěvků. 21.-22. března 2017, Roztoky u Prahy [online]. Praha: Creative Connections, 2017, s. 7-27. [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2017.htmlISSN 1803-8115. ISBN 978-80-86742-47-2.

BOUZKOVÁ, HELENA. Knihovny ve virtuálním prostředí – prohlubování a obnovování kvalifikace lékařského knihovníka. In: Medsoft 2017: Sborník příspěvků. 21.-22. března 2017, Roztoky u Prahy [online]. Praha: Creative Connections, 2017, s. 28-33. [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2017.html. ISSN 1803-8115. ISBN 978-80-86742-47-2.

FEBEROVÁ, Jitka, POLÁŠEK, Jan, PAVLÍK, Jiří, PAPÍK, Richard. Informační zdroje vědeckotechnických informací, vědeckých lékařských informací a výukových materiálů pro oblast transferu znalostí. In: Medsoft 2017: Sborník příspěvků. 21.-22. března 2017, Roztoky u Prahy [online]. Praha: Creative Connections, 2017, s. 34-43. [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2017.htm. ISSN 1803-8115. ISBN 978-80-86742-47-2.

KALINA, Jan, ZVÁROVÁ, Jana. Výběr relevantních pravidel pro podporu klinického rozhodování. In: Medsoft 2017: Sborník příspěvků. 21.-22. března 2017, Roztoky u Prahy [online]. Praha: Creative Connections, 2017, s. 44-49. [cit. 2017-06-12]. ISSN 1803-8115. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2017.html. ISBN 978-80-86742-47-2.

KLEMPÍŘ, Ondřej, SHALA, Laura, KRUPIČKA, Radim. NEUROEDA – interaktivní webová aplikace pro hodnocení neurologických dat. In: Medsoft 2017: Sborník příspěvků. 21.-22. března 2017, Roztoky u Prahy [online]. Praha: Creative Connections, 2017, s. 50-56. [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2017.html. ISSN 1803-8115. ISBN 978-80-86742-47-2.

KOFRÁNEK, Jiří. Bilanční pojetí acidobazické rovnováhy. In: Medsoft 2017: Sborník příspěvků. 21.-22. března 2017, Roztoky u Prahy [online]. Praha: Creative Connections, 2017, s. 57-103. [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2017.html. ISSN 1803-8115. ISBN 978-80-86742-47-2.

KOFRÁNEK, Jiří, FELIX, Ondřej, POLÁK, Jiří, BOREJ, Jiří. Napojení zdravotnických systémů na základní registry veřejné správy: ochrana a kontrolované sdílení dat. In: Medsoft 2017: Sborník příspěvků. 21.-22. března 2017, Roztoky u Prahy [online]. Praha: Creative Connections, 2017, s. 104-116. [cit. 2017-06-12]. ISSN 1803-8115. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2017.html. ISBN 978-80-86742-47-2.

KOFRÁNEK, Jiří, TRIBULA, Martin, PRIVITZER, Pavol. Model cirkulace jako výuková pomůcka. In: Medsoft 2017: Sborník příspěvků. 21.-22. března 2017, Roztoky u Prahy [online]. Praha: Creative Connections, 2017, s. 117-128. [cit. 2017-06-12]. ISSN 1803-8115. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2017.html. ISBN 978-80-86742-47-2.

KOMENDA, Martin, KAROLYI, Matěj, ŠNÁBL, Iva. Interaktivní webové portály z produkce ÚZIS ČR. In: Medsoft 2017: Sborník příspěvků. 21.-22. března 2017, Roztoky u Prahy [online]. Praha: Creative Connections, 2017, s. 129-134. [cit. 2017-06-12]. ISSN 1803-8115. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2017.html. ISBN 978-80-86742-47-2.

LESENKOVÁ, Eva, BOUZKOVÁ, Helena, JAROLÍMKOVÁ, Adéla, KŘÍŽ, Filip, MAŠKOVÁ, Klára, MAIXNEROVÁ, Lenka. MEDLIKE – spolehlivé informace o zdraví a nemoci pro občana v Národní lékařské knihovně. In: Medsoft 2017: Sborník příspěvků. 21.-22. března 2017, Roztoky u Prahy [online]. Praha: Creative Connections, 2017, s. 135-140. [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2017.html. ISSN 1803-8115. ISBN 978-80-86742-47-2.

LHOTSKÁ, Lenka, KRAJČA, Vladimír, SCHAABOVá, Hana, MACOŠ, Martin, PIORECKÁ, Václava, GERLA, Václav. Role experta pří tvorbě systémů pro podporu rozhodování.  In: Medsoft 2017: Sborník příspěvků. 21.-22. března 2017, Roztoky u Prahy [online]. Praha: Creative Connections, 2017, s. 141-148. [cit. 2017-06-12]. ISSN 1803-8115. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2017.html. ISBN 978-80-86742-47-2.

MAIXNEROVÁ, Lenka, ZÁVIŠKA, Michal, BOUZKOVÁ, Helena. Bibliographia Medica Čechoslovaka sedmdesátiletá.  In: Medsoft 2017: Sborník příspěvků. 21.-22. března 2017, Roztoky u Prahy [online]. Praha: Creative Connections, 2017, s. 149-163. [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2017.html. ISSN 1803-8115. ISBN 978-80-86742-47-2.

PETŘÍK, Jan. Elektronický zdravotní záznam jako základní stavební kámen E-health řešení – pohled praktický i legislativní.  In: Medsoft 2017: Sborník příspěvků. 21.-22. března 2017, Roztoky u Prahy [online]. Praha: Creative Connections, 2017, s. 164-174. [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2017.html. ISSN 1803-8115. ISBN 978-80-86742-47-2.

PATŮČEK, Jiří, ROUBÍK, Lukáš. INSPECTLIFE jako nadstavbový modul platformy ZDRAVEL zaměřený na telemedicínu.  In: Medsoft 2017: Sborník příspěvků. 21.-22. března 2017, Roztoky u Prahy [online]. Praha: Creative Connections, 2017, s. 175-182. [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2017.html. ISSN 1803-8115. ISBN 978-80-86742-47-2.

PŘÁDKA, Miroslav. Reflexe strategických dokumentů E-Health (z pohledu poskytovatele péče).  In: Medsoft 2017: Sborník příspěvků. 21.-22. března 2017, Roztoky u Prahy [online]. Praha: Creative Connections, 2017, s. 183-185. [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2017.html. ISSN 1803-8115. ISBN 978-80-86742-47-2.

SEIDL, Libor. Stručné představení SNOMED CT.  In: Medsoft 2017: Sborník příspěvků. 21.-22. března 2017, Roztoky u Prahy [online]. Praha: Creative Connections, 2017, s. 186-192. [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2017.html. ISSN 1803-8115. ISBN 978-80-86742-47-2.

SKÁLOVÁ, Hana, FEBEROVÁ, Jitka, HORVÁTH, David, PAPÍK, Richard. Databázová centra komerčního typu s přístupem k medicínským a farmaceutickým informacím a zprostředkovatelská role lékařských knihoven.  In: Medsoft 2017: Sborník příspěvků. 21.-22. března 2017, Roztoky u Prah [online]y. Praha: Creative Connections, 2017, s. 193-201. [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2017.html. ISSN 1803-8115. ISBN 978-80-86742-47-2.

STONOVÁ, Michaela. Strukturovaná a nestrukturovaná lékařská dokumentace.  In: Medsoft 2017: Sborník příspěvků. 21.-22. března 2017, Roztoky u Prahy [online]. Praha: Creative Connections, 2017, s. 202-206. [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2017.html. ISSN 1803-8115. ISBN 978-80-86742-47-2.

TÁBORSKÝ, Miloš, ŠTÝBNAR, Michal. Výukový portál – interaktivní kardiologie.  In: Medsoft 2017: Sborník příspěvků. 21.-22. března 2017, Roztoky u Prahy [online]. Praha: Creative Connections, 2017, s. 207-2017. [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2017.html. ISSN 1803-8115. ISBN 978-80-86742-47-2.

ULDRICH, Miloš, JURCZYK, Tomáš. Software statistica aneb co se vyžaduje od moderních statistických programů. In: Medsoft 2017: Sborník příspěvků. 21.-22. března 2017, Roztoky u Prahy [online]. Praha: Creative Connections, 2017, s. 2018-223. [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2017.html. ISSN 1803-8115. ISBN 978-80-86742-47-2.

ZVOLSKÝ, Miroslav, SLOVÁK, Dalibor, VAŠKOVÁ, Jitka,  SLÁDKOVÁ, Petra. Elektronizace a podpora klasifikací MKN a MKF a dotazníku WHODAS 2.0.  In: Medsoft 2017: Sborník příspěvků. 21.-22. března 2017, Roztoky u Prahy [online]. Praha: Creative Connections, 2017, s. 224-230. [cit. 2017-06-12]. Dostupné z: http://www.creativeconnections.cz/medsoft/2017.html. ISSN 1803-8115. ISBN 978-80-86742-47-2.

CHLANOVÁ, Jana. Zpráva o semináři MEDSOFT 2017. Lékařská knihovna [online]. 2017, roč. 22, č. 1-2 [cit. 03.06.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/zprava-o-seminari-medsoft-2017/. ISSN 1804-2031.