CzechElib

Lenka MAIXNEROVÁ, NLK

CzechElib představuje národní centrum pro elektronické informační zdroje. Cílem centra je centrální nákup elektronických informačních zdrojů (EIZ). Centrum je součástí Národní technické knihovny, která je řešitelem projektu Národní centrum pro elektronické informační zdroje – CzechElib. Projekt je řešen v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Na projekt je celkem alokováno 1 296 971 000 Kč, přičemž 90 % je určeno na nákup EIZ pro roky 2018-2020. Realizace projektu probíhá od 1. 1. 2017, ukončení je plánováno k 31. 12. 2022. Nákup EIZ pro roky 2021-2022 bude podpořen ze státního rozpočtu.

Centrum zajišťuje výběr EIZ, kterým bude poskytnuta centrální finanční podpora, provádí výběrová řízení na dodavatele EIZ, sjednává licenční smlouvy a vlastní nákup. Členství v projektu CzechElib je dobrovolné, členy jsou vysoké školy, výzkumné ústavy, knihovny, nemocnice, muzea apod.

Nejvyšším orgánem CzechElib je Řídící výbor, který je složený ze zástupců MŠMT, NTK, RVŠ a AV ČR. Nad projektem dohlíží Projektový dohled (MŠMT). Projekt má též Odbornou rada projektu (zástupci z členských institucí), která řeší výběr zdrojů, připravuje metodiky, navrhuje postupy atp.

Během roku 2017 byly centrem CzechElib vytvořeny 2 metodiky:

  1. Metodika pro stanovení práva členské instituce čerpat podporu v rámci CzechElib,
  2. Metodika pro výběr EIZ (aktualizována ve 2018).

Podle těchto metodik může finanční podporu na nákup EIZ získat pouze instituce, která je vědeckou organizací (VO). Organizační složky státu, které nemají status VO, mají podporu pouze na nákup citačních databází. VO jsou vysoké školy, ústavy AV ČR, případně jiné veřejné výzkumné organizace. Ostatní organizace musely zažádat MŠMT o zapsání do Seznamu výzkumných organizací MŠMT. V žádosti o zapsání musely organizace prokázat naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí stanovených předpisy Evropské unie včetně prokázání zapisovaných údajů. Instituce, které nebyly zapsány na seznam (většina veřejných knihoven), mohou být členy CzechElibu a jeho prostřednictvím nakupovat EIZ, ale nemají nárok na finanční podporu.

Podíl finanční podpory CzechElib je u citačních a metrických EIZ 70 %, u ostatních 50 %.

Během roku 2017 proběhl výběr EIZ, které bude CzechElib poptávat a nakupovat. Podmínkou bylo, aby o konkrétní EIZ měly zájem minimálně 3 členské instituce. Vzhledem k tomu, že CzechElib nakupuje EIZ přes výběrová řízení, bylo nutné stanovit rozumnou hranici, aby administrativní činnosti související s nákupem EIZ byly smysluplné. EIZ, které jsou stále dostupné z předchozích konsorcií (zejména kolekce Nature), budou zajištěny až na další roky.

Centrální nákup EIZ však neznamená centrální přístup. Přístup k EIZ je vždy ošetřen licenčními smlouvami, některé zdroje mohou využívat pouze zaměstnanci instituce, akademická obec, studenti nebo všichni registrovaní uživatelé, vždy by měla být možnost tzv. walk-in users na místě samém.

Z přibližně 130 členských institucí je 34 zaměřeno na oblast lékařských věd. Jsou to:

  • 9 nemocnic (Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Ostrava, Fakultní nemocnice Plzeň, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice v Motole, Nemocnice Na Bulovce, Nemocnice Na Homolce, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze),
  • 11 výzkumných ústavů (Biofyzikální ústav AV ČR, Biotechnologický ústav AV ČR, Fyziologický ústav AV ČR, Institut klinické a experimentální medicíny, Masarykův onkologický ústav, Národní ústav duševního zdraví, Psychologický ústav AV ČR, Státní zdravotní ústav, Ústav experimentální medicíny AV ČR, Ústav hematologie a krevní transfuze, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR),
  • 13 univerzit (České vysoké učení technické v Praze, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Ostravská univerzita, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Karlova, Univerzita obrany, Univerzita Palackého v Olomouci, Univerzita Pardubice, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Západočeská univerzita v Plzni),
  • 1 knihovna (Národní lékařská knihovna).

Prostřednictvím CzechElib bylo pro rok 2018 zajištěno přibližně 100 EIZ. Celkem 13 všeobecných EIZ (včetně citačních a metrických) a 17 zaměřených na medicínu. Z rozdělení na všeobecné a medicínské zdroje nevyplývá, že medicínské zdroje jsou pro lékařské vědy důležitější, jsou pouze úžeji zaměřené. Některé ze všeobecných EIZ patří k nejdůležitějším medicínským zdrojům, jedná se zejména o Wiley Online Library Journals – Full, ScienceDirect Freedom Collection a SpringerLink Journals.

Instituce, které poskytují vzdálený přístup k medicínským EIZ i externím uživatelům, jsou Národní lékařská knihovna, Národní technická knihovna, Knihovna AV ČR a Univerzita Karlova (pouze k vybraným zdrojům).

V tabulkách pro všeobecné a medicínské zdroje je uveden počet institucí, které zdroj přes CzechElib zakoupily. EXT znamená, které instituce umožňují vzdálený přístup pro externího registrovaného uživatele.

Všeobecné zdroje:

 Název zdroje  Instituce
Academic Complete (ProQuest)  4 instituce, EXT: NTK
Academic Search Complete (EBSCO)  13 institucí – EXT: KNAV, Městská knihovna Praha, NTK
Academic Search Ultimate (EBSCO)  14 institucí – EXT: KNAV, MZK Brno, MVK Ostrava, NK ČR, NTK
Cambridge Journals Online – FULL Collection  2 instituce – EXT: KNAV
eBook Academic Collection (EBSCO)  5 institucí – EXT: KNAV, NTK, SVK Hradec Králové
Oxford Journals Online Full Collection  2 instituce – EXT: KNAV, UK
ProQuest Central  16 institucí – EXT: KNAV, MZK Brno, NLK, NTK
ScienceDirect Freedom Collection  67 institucí – EXT: KNAV, NTK
Scopus  31 institucí – EXT: KNAV, NTK
SpringerLink Journals  63 institucí – EXT: KNAV, NTK, NK ČR, UK
Web of Science  55 – institucí – EXT: NLK, KNAV, NTK, NK ČR, SVK Plzeň, VK Olomouc, UK
Web of Science Citation Connection  7 institucí – EXT: KNAV, NTK
Wiley Online Library journals – Full  21 institucí – EXT: KNAV, NTK

Medicínské zdroje:

 Název EIZ  Instituce
American Association for Cancer Research Publications Biotechnologický ústav AV ČR Masarykův onkologický ústavUniverzita Karlova Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Cambridge Journals Online – STM Collection Matematický ústav AV ČR Národní technická knihovna – EXT Ústav informatiky AV ČR
Evidence-Based Medicine Reviews Fakultní nemocnice Hradec Králové Národní lékařská knihovna -EXT Univerzita Karlova Univerzita Palackého v Olomouci
JAMA* Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Masarykova univerzita Ostravská univerzita
Medline (Ovid) Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Brno Národní lékařská knihovna – EXT Univerzita Palackého v Olomouci
Medline Complete (EBSCOhost) Biotechnologický ústav AV ČR Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě -EXT Národní lékařská knihovna – EXT Univerzita Karlova – pouze akademická obec
Micromedex Fakultní nemocnice v Motole Státní zdravotní ústav Univerzita Karlova Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Oxford Journals Online STM Collection Fyziologický ústav AV ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Národní technická knihovna – EXT Ústav informatiky AV ČR
ProQuest Health Research Premium Collection Fakultní nemocnice Brno
PsycArticles, PsycINFO Masarykova univerzita Psychologický ústav AV ČR Univerzita Karlova Univerzita Palackého v Olomouci
SAGE Psychology Collection Knihovna AV ČR – EXT Psychologický ústav AV ČR
SAGE STM Package České vysoké učení technické v Praze Fakultní nemocnice Ostrava Technická univerzita v Liberci Vysoké učení technické v Brně
Taylor & Francis – Medical Library Univerzita Karlova
Thieme e-book Library Fakultní nemocnice Hradec Králové Národní lékařská knihovna – EXT Univerzita Karlova Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
UpToDate in Medicine Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Fakultní nemocnice v Motole Nemocnice Na Homolce Univerzita Karlova Univerzita Palackého v Olomouci Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Wiley Online Library Journals – Medical and Nursing Fakultní nemocnice Brno Fakultní nemocnice Ostrava Nemocnice Na Bulovce
Wiley Online Library Journals – STM  celkem 26 institucí

* tituly z databáze JAMA jsou součástí i Medline Complete s 2 měsíčním embargem

Přehled EIZ představuje pouze EIZ pořízené prostřednictvím CzechElib, instituce mohou mít EIZ pořízené z jiných konsorcií nebo individuálně.

V současné době je velice problematické dohledat dostupnost jednotlivých EIZ v ČR. Je nutné kombinovat více zdrojů: EZB, VPK, Medvik, přehledy EIZ jednotlivých institucí. Centrum CzechElib má v plánu vytvořit přehled všech dostupných EIZ v ČR, a to až na úroveň jednotlivých titulů.

Odkazy:

  1. CzechElib [online]. [cit. 2018-06-08]. Dostupné z: https://www.czechelib.cz/cs/
  2. CzechElib – Metodiky a prováděcí dokumenty [online]. [cit. 2018-06-08]. Dostupné z: https://www.czechelib.cz/cs/123-metodiky-a-provadeci-dokumenty


Citace

MAIXNEROVÁ, Lenka. CzechElib. Lékařská knihovna [online]. 2018, roč. 23, č. 1-2 [cit. 22.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2018-23-1-2/czechelib/. ISSN 1804-2031.