Program Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí v roce 2018

Eva LESENKOVÁ, NLK

„Zdraví znamená bohatství“

Toto motto z evropského programu Zdraví 2020 vyjadřuje, že dobré zdraví je nesmírně důležité pro ekonomický a sociální rozvoj společnosti a má zásadní význam jak pro život každého jednotlivce, tak i pro rodiny a všechny společenské skupiny.

Program Zdraví 2020 byl koncipován Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století. V podmínkách České republiky byl význam tohoto klíčového dokumentu WHO úžeji specifikován a připraven v roce 2014 jako Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. Strategickými cíli Zdraví 2020 bylo stanoveno zlepšit zdraví obyvatel a snížit nerovnosti v oblasti zdraví; posílit roli veřejné správy v oblasti zdraví a přizvat k řízení a rozhodování všechny komponenty společnosti, sociální skupiny i jednotlivce.

První kontrola plnění Strategie, realizovaná v roce 2017, odhalila značné disproporce v plnění cílů jednotlivých akčních programů. Zatímco pracovní skupiny, které se mohly opřít o institucionální zázemí a financování, mnohé ze stanovených cílů plnily nebo dokonce již splnily. Jiné, které se o takové zázemí opřít nemohly, úkoly plnily jen částečně nebo vůbec ne. Původní předpoklad financování programu z Evropských strukturálních fondů se nenaplnil, jelikož nebyly vypsány vhodné výzvy, jakkoli byl program Zdraví 2020 schválen jako předpoklad pro uvolnění prostředků z těchto fondů.

V lednu 2018 byla novým vedením Ministerstva zdravotnictví ČR zahájena revitalizace Programu Zdraví 2020. Pro koordinaci Programu Zdraví 2020 byl ustaven nově složený Řídící výbor. Vzhledem k tomu, že souběžně je připravována resortní strategie rozvoje zdravotní péče do roku 2030, je pozornost věnována i vymezení dlouhodobých priorit zaměřených k tomuto horizontu.

Hlavní důraz bude kladen na prevenci rizikového chování, zainteresovanost občana na péči o vlastní zdraví, zvládání infekčních onemocnění a provakcinační strategii, podporu a ochranu duševního zdraví, zlepšení dostupnosti zdravotní péče včetně péče následné a dlouhodobé a další témata k posílení primární a sekundární prevence a z oblasti zvyšování kvality a efektivity poskytované péče. Vyhodnocení kontroly plnění jednotlivých akčních plánů bude rovněž podkladem pro zpracování evaluace Programu Zdraví 2020, která bude v souladu s doporučením Ministerstva pro místní rozvoj využita pro přípravu strategie resortu Ministerstva zdravotnictví do roku 2030 a pro vyjednávání finančních prostředků z ESI fondů pro období 2021-2027.

Ministerstvo připravilo koncepci elektronického zdravotnictví, spustit by se mělo v polovině roku 2020. K podpoře zainteresovanosti občana na péči o vlastní zdraví je realizován projekt Strategie e- Health, jehož významnou prioritou je realizace (SC1) Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP). NZIP bude hlavní zdrojem informací o zdraví a zdravotnictví pro občana a významným zdrojem informací pro odborné a řídící pracovníky ve zdravotnictví. Měl by poskytnout komplexní databázi informací z oblasti zdravotní péče, prevence a podpory zdraví jak pro odbornou, tak širokou veřejnost. NZIP bude využívat (odkazovat na) data z jiných zdrojů informací / portálů a dávat je do souvislostí a vytvářet tak ucelený, přehledný a důvěryhodný veřejný zdroj informací. Zprostředkované informace budou buď garantovány anebo bude uváděn zdroj, který za jejich správnost odpovídá.

V lednu 2019 by měl být připraven prototyp on-line NZIP a v dalších měsících zahájeno vkládání obsahu pod garancí Redakční rady NZIP.

Národní lékařská knihovna (NLK), která v pilotním projektu provozuje od dubna 2018 webový portál MedLike, je zahrnuta do matice poskytovatelů – dodavatelů obsahu NZIP.

MedLike je vytvářen na podporu zdravotní gramotnosti pro potřeby široké veřejnosti. Jeho hlavním cílem je soustředit odkazy na spolehlivé informace o zdraví a nemocech pro pacienty i jejich blízké. V NLK jsou také poskytovány knihovnicko-informační služby z oblasti zdravotnictví pro odbornou, ale i laickou veřejnost. Přichází-li do knihovny laický uživatel s dotazem k vyhledání informace o zdraví a nemoci, je mu poskytnuta informace z validních informačních zdrojů NLK a portálu MedLike. Pro referenční knihovníky u této služby připravujeme metodiku, která bude doporučovat postupy a praktiky v komunikaci knihovníka a laika s ohledem na právní aspekty.


Citace

LESENKOVÁ, Eva. Program Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí v roce 2018. Lékařská knihovna [online]. 2018, roč. 23, č. 3-4 [cit. 03.06.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2018-23-3-4/program-zdravi-2020-narodni-strategie-ochrany-a-podpory-zdravi-a-prevence-nemoci-v-roce-2018/. ISSN 1804-2031.