Seminář účastníků Souborného katalogu 2018

Lenka PTÁČKOVÁ a Michal ZÁVIŠKA, NLK

Tradiční setkání pracovníků knihoven spolupracujících se Souborným katalogem České republiky se uskutečnilo 26. listopadu 2018 opět ve velkém sále Městské knihovny v Praze a podobně jako minulé roky se ho zúčastnilo okolo 300 knihovníků.

Jako vždy přineslo kromě příjemné atmosféry i řadu informací o novinkách, které se objevily během uplynulého roku, a o tom, co se připravuje v tom budoucím.

Po úvodním slově generálního ředitele Národní knihovny ČR PhDr. Martina Kocandy zazněl nezbytný příspěvek o činnosti Souborného katalogu v právě končícím roce. Pro přispívající knihovny je důležité testování úprav programů pro zlepšení automatických deduplikací záznamů, řešení zpracování záznamů beletristických děl na pokračování (cyklů) pomocí pole 787, vyřešení zpětného doplňování čísel ČNB a zpřísnění kontrol pro ukládání ID záznamů při použití online formuláře.

Po té následoval blok příspěvků o činnosti a muzeí ve východočeském regionu a možnostech spolupráce mezi muzejními knihovnami a Souborným katalogem ČR. První část uzavřely informace o novinkách v projektu Obálkyknih.cz a projektu ANL.

Do obálek knih byly importovány e-knihy z báze MLP.cz a propojeny na stejná díla vydaná v tištěné podobě. Dále byly doplňovány anotace, komentáře a hodnocení titulů, vytvořena možnost ukládat na server fotografie autorů a funkce automatizovaného sklízení obálek ze systému Kramerius. Mimo to řešitelé projektu provedli porovnání nejrozšířenějších automatizovaných knihovních systémů z hlediska implementace funkcí projektu Obálkyknih.cz a do budoucna přislíbili možnost ukládat k titulům i seznamy použité literatury.

Příspěvek o  ANL navazoval na loňské informace o projektu a stručně informoval o činnosti v letošním roce a o výsledcích řešení. Báze byla dále doplňována, bylo prozatímně vyřešeno personální zajištění, avšak vznik nového pracoviště a jeho institucionálního financování se odkládá na rok 2020.

Druhá část semináře byla věnována především katalogizaci.

Mgr. Edita Lichtenbergová se věnovala problematice otevřených dat (Linked Open Data – LOD), analýze otevřeného přístupu k ČNB a stanovisku ministerstva kultury. Po té se zabývala nově vznikajícími katalogizačními schématy: schéma OCLC a hlavně BIBFRAME Kongresové knihovny a z připravovaných činností se soustředila na aktualizaci kódovníku rolí u autorit a možnost zpracování nakladatele jako korporace a vytvoření selekčního údaje. S danou problematikou úzce souvisí i možnost uvádění různých identifikátorů u jmenných autorit.

PhDr. Jaroslava Svobodová nejprve uvedla řadu možností, kde hledat pomoc při nejasnostech při katalogizaci, opět se zmínila o katalogizaci knižních cyklů a dále o dílčí změně při zápisu údajů o odpovědnosti, která vzešla z rozhodnutí pracovní skupiny pro jmenné zpracování. Dále pak informovala o beta verzi nových pravidel RDA a konstatovala, že zatím se nic nemění, i nadále budeme mít stávající pravidla, národní interpretace i instrukce k přejímání záznamů.

Další příspěvek byl věnován vývoji projektu Městské knihovny v Praze: Katalogizace beletrie pro knihovny ČR. Následoval příspěvek Mgr. Michala Denára, který shrnul informace o zpracování beletristických děl na pokračování (cyklů). Na závěr semináře PhDr. Vít Richter informoval o postupu řešení zpřístupňování děl nedostupných na trhu.

Z celého semináře byl také natáčen videozáznam. Prezentace a další materiály ze semináře jsou dostupné viz https://www.caslin.cz/caslin/aktuality/11.-vyrocni-seminar-sk-cr-2018


Citace

PTÁČKOVÁ, Lenka a Michal ZÁVIŠKA. Seminář účastníků Souborného katalogu 2018. Lékařská knihovna [online]. 2018, roč. 23, č. 3-4 [cit. 22.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2018-23-3-4/seminar-ucastniku-souborneho-katalogu-2018/. ISSN 1804-2031.