10 let Klubu lékařských knihovníků (KLK) SKIP

PhDr. Eva LESENKOVÁ, Ph.D., NLK

V listopadu letošního roku jsme si připomněli desáté výročí založení Klubu lékařských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Myšlenka založit klubovou platformu lékařských knihoven a knihovníků vznikla v roce 2007, k ustavení Klubu došlo 11. 11. 2009. Iniciativa vzešla z regionů, mezi aktivní zakládající členy patřila PhDr. Hana Kovalčuková z Jihomoravského regionu, Mgr. Jindřiška Šindlerová ze Zlína a kolegyně Mgr. Malá z liberecké nemocniční knihovny.

Hlavní cíle zůstaly po celou dekádu stejné – snaha podporovat a rozvíjet komunikační cesty pro vzájemnou odbornou a profesní informovanost, organizovat tréninky a vzdělávací aktivity za účelem prohlubování profesní mobility lékařských knihovníků a nacházet praktické cesty pro rozšiřování spolupráce s jinými veřejnými knihovnami nebo subjekty.

Pravidelná setkávání se zástupci regionů se ustálila na letních a zimních termínech, tedy dvakrát ročně. Jarní setkávání tradičně probíhají v některém z regionů. Na jejich programu bývají sdílení doporučení a příkladů dobré praxe, přenos informací z celostátních zastupitelských orgánů (Knihovnický institut NK, Ústřední knihovnická rada).

Podstatnou a významnou aktivitou Klubu je každoroční pořádání vzdělávací akce, která bývá organizována ve spolupráci s mateřskou organizací SKIP a s podporou programu „Knihovna 21. století“.

Pro zajímavost uvádíme retro přehled:

2010

První pracovní seminář pod názvem „Knihovník učitelem“ se uskutečnil 7. října 2010 v prostorách Národní lékařské knihovny v Praze.

2011 – 2012

„Putovní“ semináře „Nové vyhledávání v portálu Medvik 2.0.,“ –  se uskutečnily v nemocničních knihovnách v Liberci, Příbrami a Ostravě ve 4. čtvrtletí 2011 a I. čtvrtletí 2012.

2012

V listopadu 2012 proběhla 6. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce – Mefanet. Na konferenci byly předneseny výsledky průzkumu účastníků e-learningového kurzu LMS Moodle „Moderní knihovnicko-informační práce v lékařských knihovnách“, které přinesly přehled příznivých dopadů e- learningové výuky na práci ve zdravotnických knihovnách.

2013

Proběhla akce vzdělávání neformální cestou „Autoři a volný přístup k informacím“.  Inspiraci přivezla Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. z evropského setkání lékařských knihovníků ve Švédsku. KLK připravil pracovní den věnovaný tématice Open Access technikou World Café, jejímž principem je volné sdílení nápadů a myšlenek pod vedením „hostitele“. Švédská inspirace byla doplněna studiem vzdělávacích materiálů  100 výzkumných metod  PhDr. Ladislavy Zbiejczuk Suché, Ph.D.

2014

Seminář „Z historie medicíny 18. ­až 20. století nejen ve sbírkách a fondech Národní lékařské knihovny (NLK)“ se konal 9. října 2014 u příležitosti 80. výročí založení Zdravotnického muzea, které je oddělením Národní lékařské knihovny. Seminář proběhl ve spolupráci s Ústavem dějin lékařství 1. LF UK v Praze. Zpestřením celé akce byl závěrečný kvíz s otázkami z historie Zdravotnického muzea a poznáváním předmětů z jeho sbírek.

FOTO: Jedna z otázek kvízu

2015

V termínu 27. 4. – 7. 6. proběhl ve spolupráci s NLK (VISK2), KLK SKIP a Rektorátem Univerzity Karlovy e-learningový kurs „Vyhledávání vědeckých informací ve specializovaných databázích se zaměřením na zdroje pro EBM v prostředí NLK”, kterého se účastnilo 36 knihovníků.

Další významnou akcí KLK, které se účastnili nejenom členové, ale i ostatní knihovníci, bylo pracovní setkání 6. 10. 2015 v čítárně Národní lékařské knihovny v Praze. Na akci s tématem „Profesionalita a komunikační styl knihovníků” jsme se společně zaměřily na téma smyslu a významu knihovny pro vzdělávání.

2016

Na Novotného lávce se 5. 10. 2016 konalo pracovní setkání nejen lékařských knihovníků s názvem “Zdraví v knihovně – kvalitní informace o zdraví a nemoci“.

2017

Tento rok se podařilo uspořádat tři akce: dvakrát, pro úspěch opakovaný seminář „Volně dostupné nástroje pro knihovníky“ a seminář „Nové obzory ve vyhledávání na internetu“.

2018

Opět trojí setkání, dvě ze setkání byla klasickými semináři: 5. 2. 2018 pod názvem „Sdílení a spolupráce v digitálním světě“ a 2. 10. 2018 „Kritické myšlení a přijímání informací“ . Třetí  akcí byl e-learningový kurz, který probíhal ve dnech 21. 05. – 29. 06. 2018 s názvem  „Medicínské informace pro knihovny 2018: systémy a nástroje pro vyhledávání“.

2019

Seminář pro knihovníky z programu MK ČR Knihovna 21. století 2019 – SKIP „Elektronické zdravotnictví pro občana, zdravotní gramotnost a knihovny“ se uskutečnil 26. září 2019.

Každé vzdělávací akce se účastnila zhruba třicítka posluchačů.  Více zájemců je možné uspokojit jen v případě, že si pronajímáme větší prostory, než jaké máme k dispozici v NLK. V budoucnosti bychom rádi rozšířili aktivity Klubu i pro laickou veřejnost. Naším záměrem je získávat odborné partnery pro další tematická setkání o zdravotnictví a o péči o zdraví, která by zaujala nejen zdravotnické knihovníky. V Klubu je v současnosti registrováno 29 členů. Tento počet se ustálil, s úbytkem odcházejících kolegů do důchodu se osobním náborem daří získávat nové členy.  Od spolupráce s mladšími kolegy a zapojením nových komunikačních možností (Facebook) si slibujeme větší ohlas našich aktivit.

Použité zdroje:

LESENKOVÁ, Eva, JAROLÍMKOVÁ, Adéla, FEBEROVÁ, Jitka,  BOUZKOVÁ, Helena. Quality and Effectivnes Evaluation of E-learning Courses in the Field of Medica Librarienship. In: SCHWARZ, Daniel, Martin KOMENDA a Jaroslav MAJERNÍK. 6th International Conference of Czech and Slovak Faculties of Medicine: focused on e – learning and informatics in medical education. Brno: Masaryk University, 2012, s. 32-33.


Citace

LESENKOVÁ, Eva. 10 let Klubu lékařských knihovníků (KLK) SKIP. Lékařská knihovna [online]. 2019, roč. 24, č. 3-4 [cit. 22.06.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2019-24-3-4/10-let-klubu-lekarskych-knihovniku-klk-skip/. ISSN 1804-2031.