Konference Stárnutí populace a jeho dopady na zdravotnictví

Mgr. Kateřina HÁJKOVÁ, MBA, oddělení vědeckých informací IPVZ

Stárnutí populace a jeho dopady na zdravotnictví je jedním ze společenských problémů současnosti a hlavně blízké budoucnosti. Bylo také tématem mezioborové konference, kterou 14. listopadu 2019 pořádal Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ) pod záštitou ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA.

FOTO: Ilustrační foto – Bernd Schray, Pixabay

Konferenci zahájil ředitel IPVZ MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA. Uvítal přítomné a představil přednášející. Zmínil, že stárnutí populace má celou řadu souvislostí, např. financování sociálních a zdravotních služeb nebo rostoucí náklady spojené s péčí o pacienty v poslední fázi života.

Ministr Adam Vojtěch uvedl, že „stoupá počet lidí v seniorním věku, stárnutí populace je nejen český, ale i světový trend, na který je potřeba se adaptovat, např. zdravotní pojišťovny, poskytovatelé a další se musí připravit na reorganizaci péče o tyto pacienty. Probíhá diskuze s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) o legislativních změnách zákona o zdravotních službách, stejně tak jako o změně zákona o sociálních službách.“

Velice zajímavou prezentaci na téma Demografické faktory determinující vývoj nemocnosti české populace a organizace zdravotní péče v ČR přednesl prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.  Ve své prezentaci ukázal data popisující vývoj nemocnosti naší populace a uvedl, jaké nejvíce rostoucí náklady zvyšují výdaje na zdravotní péči.

Prof. MUDr. Eva Topinková, CSc., vedoucí subkatedry geriatrie IPVZ, se zaměřila na problematiku geriatrie a geriatrické péče v současném zdravotnickém systému. Vysvětlila, co je geriatrie, geriatrická medicína, geriatrizace medicíny a jaké je zaměření současné geriatrie.

Bude mít stárnutí populace vliv na prevenci a léčbu v onkologii? To bylo tématem přednášky prof. MUDr. Luboše Petruželky, CSc., vedoucího katedry klinické onkologie IPVZ. Profesor Petruželka uvedl, že zhoubné nádory jsou problémem stárnoucí populace a že se stárnutím narůstají bariéry účinné onkologické prevence s rostoucím počtem nádorových duplicit a triplicit.

V dalším bloku se přednášející zaměřili na jednotlivé diagnózy, které se u seniorů objevují v narůstajícím počtu. O onemocnění ledvin přednášel prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.  Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., se zaměřil na nejčastější urologické problémy seniorů. Nejen o revmatoidní artritidě, ale vůbec o problematice biologické léčby autoimunitních onemocnění ve stáří referoval prof. MUDr. Karel Pavelka. DrSc. Prof. MUDr. Pavel Dungl, DrSc., potom hovořil o osteoporotických zlomeninách a možnostech jejich prevence a léčby. Ve velmi zajímavé přednášce prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc., hovořila o diabetu a jeho léčbě u pacientů ve vyšším věku.

V závěrečné části hovořila o „zdravém stárnutí“, prevenci dlouhodobé péče a pacientech s demencí v dlouhodobé péči doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., vedoucí katedry medicíny dlouhodobé péče IPVZ. Na ni navázala doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D., s přednáškou na téma Alzheimerova choroba aneb tichá epidemie. Jako poslední přednášející vystoupil MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., s prezentací na téma plánování budoucí péče a výzvy v geriatrii. Celou konferenci závěrečným vystoupením zhodnotil a uzavřel opět ředitel IPVZ MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA., který vyjádřil také přesvědčení, že na dané téma IPVZ uspořádá další konferenci  v příštím roce.


Citace

HÁJKOVÁ, Kateřina. Konference Stárnutí populace a jeho dopady na zdravotnictví. Lékařská knihovna [online]. 2019, roč. 24, č. 3-4 [cit. 18.06.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2019-24-3-4/konference-starnuti-populace-a-jeho-dopady-na-zdravotnictvi/. ISSN 1804-2031.