Kdo jsou uživatelé portálu Medvik?

Mgr. Klára MAŠKOVÁ, NLK

Národní lékařská knihovna (dále NLK) provozuje knihovnicko-informační systém Medvik, jehož vnější rozhraní – portál Medvik – je volně přístupný na: https://www.medvik.cz/. Portál Medvik je vytvářen Národní lékařskou knihovnou, ale do portálu jsou zapojeny i jiné knihovny. Portál tak obsahuje nejen katalogy zapojených knihoven, ale také souborné katalogy periodik a monografií (v současnosti je aktualizován pouze souborný katalog periodik), bibliografickou databázi Bibliographia medica Čechoslovaca a soubory jmenných a věcných autorit.

Prostřednictvím portálu je také možné prohlížet si český překlad tezauru Medical Subject Headings nebo předpřipravené kolekce dokumentů. V portálu jsou rovněž odkazy, přes které se uživatelé dostanou k dalším službám NLK, např. k vyhledávacímu discovery systému Summon, k objednávce kopií, k plným textům v Digitální knihovně NLK či v jiných databázích.

NLK usiluje o zlepšení svých služeb. Za tímto účelem však potřebuje znát, kdo tyto služby využívá, jakým způsobem a s jakým záměrem. Portál Medvik je však volně přístupný všem a tudíž lze jen velmi těžko odhalit, kdo ho vlastně využívá. Vzhledem k tomu, že portál plní funkci knihovního katalogu NLK, lze předpokládat, že část uživatelů NLK bude také uživateli portálu Medvik. Některé funkce portálu Medvik však mohou jeho uživatelé využívat, aniž by byli v knihovně registrování; např. přístup k některým plným textům.

V rámci sběru dat pro diplomovou práci Analýza prostředí portálu Medvik: východisko pro řešení uživatelské podpory[1] proběhlo na jaře 2020 mimo jiné také dotazníkové šetření týkající se uživatelského chování v portálu Medvik. Hlavním cílem diplomové práce bylo připravit východisko pro tvorbu uživatelské podpory portálu Medvik. Proto, aby navrhovaná podpora byla co nejefektivnější, bylo zapotřebí odhalit, kdo jsou uživatelé portálu Medvik. Výsledná zjištění však mohou být pro NLK užitečná také při vývoji portálu samotného.

Metodika výzkumu

Pro sběr dat týkajících se uživatelů portálu Medvik byl vytvořen anonymní dotazník pomocí nástroje Google Formuláře, který byl následně šířen elektronickou cestou a to hned několika způsoby:

  • byl vystaven přímo v portálu Medvik
  • byl šířen prostřednictvím facebookové stránky Národní lékařské knihovny
  • byl rozeslán jak uživatelům NLK, tak knihovnám ze sítě zdravotnických lékařských knihoven.

Na dotazník odpovědělo celkem 293 respondentů. Odpovědi byly z nástroje Google Formuláře exportovány do Excelového souboru, kde byla následně získaná data vyčištěna a zpracována prostřednictvím tabulek a grafů. Dvě odpovědi byly duplicitní a tudíž ze zpracování vyřazeny. Celkem tedy bylo zpracováno 291 odpovědí.

Sběr dat probíhal v období, kdy byl v souladu s opatřeními týkajícími se prevence šíření epidemie COVID-19 omezen provoz knihovny pro veřejnost, což jej mohlo částečně ovlivnit. Nástroj Google Analytics však během omezení nezaznamenal nižší počet uživatelů než v předchozích letech, ačkoli zaznamenal nižší počet zobrazení stránek (o 24,6 %) a kratší průměrnou dobu relace (o 33,65 %).

Pro sběr dat byla také limitující neznalost celkového počtu všech uživatelů portálu Medvik. Data z Google Analytics naznačují daleko vyšší počet uživatelů portálu Medvik, než má NLK registrovaných uživatelů. Předem nebylo možné stanovit návratnost dotazníku ani provést reprezentativní výběr vzorku. Výsledky výzkumu mohou být kvůli zvolené formě šíření nepřesné, protože část respondentů – uživatelé NLK – byla oslovena prostřednictvím emailů. Pokud však portál navštěvují i jiní uživatelé, kteří nejsou registrováni v NLK, nebo nepatří mezi knihovníky, pak k této skupině se dotazník dostal pouze prostřednictvím odkazu v portálu Medvik.

Výsledná zjištění

Respondenti odpovídající na dotazník se dají rozdělit podle jejich statusů a povolání (viz Tab. č. 1).

Tabulka přehledu uživatelů portálu Medvik dle jejich statusů a povolání

Tab. č. 1: Přehled uživatelů portálu Medvik dle jejich statusů a povolání

V tabulce je vidět 5 výrazných skupin uživatelů portálu Medvik (tvoří je více než 10 % respondentů). Skupina respondentů, která pracuje a zároveň studuje v nelékařských zdravotnických oborech, je popisována dvěma čísly. Je to z toho důvodu, že někteří respondenti pracují a studují v odlišných oborech. První číslo označuje počet respondentů, kteří nelékařské zdravotnické obory studují, a druhé číslo označuje respondenty, kteří v nich pracují.

Na dotazník nejčastěji odpovídali pracující knihovníci a informační specialisté (25,8 %), dále studující nelékařských zdravotnických oborů (15,8 %), pracující–studující v oblasti nelékařských zdravotnických oborů (13,1 %–14,1 %), pracující v lékařských zdravotnických oborech (12,0 %) a pracující v nelékařských zdravotnických oborech (10,7 %).

Celkem 97,3 % respondentů uvedlo, že je registrováno alespoň v jedné ze zapojených knihoven. Výsledky výzkumu nepotvrdily existenci další výrazné uživatelské skupiny. Vzhledem k limitům sběru dat ji však ani nevyvrátily a je možné, že portál navštěvuje větší množství uživatelů, kteří v knihovnách nejsou registrovaní.

Věkové kategorie respondentů

Na grafu č. 1 lze vidět, že téměř polovina respondentů (47,4 %), odpovídající na dotazník, byla ve věkové kategorii 36–64 a více než čtvrtina (28,9 %) byla ve věkové kategorii 18–26. Ve věku od 27 do 35 bylo 15,8 % a v důchodovém věku bylo 7,6 %. Pouze jeden respondent uvedl věk méně než 18.

Graf znázorňující zastoupení věkových kategorií mezi respondenty

Graf č. 1 : Věkové kategorie respondentů

Na grafu č. 2 je pak vidět věkové rozložení jednotlivých skupin. Studující nelékařské zdravotnického obory jsou z 93,5 % zastoupeni ve věkové kategorii 18–26 let a knihovníci a informační specialisté jsou z 80 % ve věkové kategorii 36-64 let. Pro studující–pracující není charakteristická věková kategorie, v této skupině odpovídali respondenti ve věku od 18 do 64 let.

Graf znázorňující rozložení jednotlivých skupin respondentů dle věkových kategorií

Graf č. 2: Rozložení jednotlivých skupin respondentů dle věkových kategorií

Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů

Nejčastěji dotazník vyplňovali respondenti s magisterským vysokoškolským titulem (36,4 %) a s maturitou (31,3 %). Malá část respondentů měla dokončené pouze základní vzdělání (1,4 %) či střední školu bez maturity (1 %).

Graf znázorňující nejvyšší dosažené vzdělání respondentů

Graf č. 3: Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů

Podíváme-li se na jednotlivé zastoupení ve skupinách na grafu č. 4, vidíme, že respondenti z lékařských zdravotnických povolání mají z 82,9 % magisterský titul a 17,1 % má doktorský či vědecko-pedagogický titul.

Graf znázorňující rozložení jednotlivých skupin respondentů dle dosaženého vzdělání

Graf č. 4: Rozložení jednotlivých skupin respondentů dle dosaženého vzdělání

Četnost návštěv portálu

Nejčastěji – několikrát za týden – využívají portál Medvik knihovníci a informační specialisté (viz graf. č. 5). Studující portál navštěvují častěji než pracující. Nejméně často portál Medvik navštěvují pracující  v lékařských zdravotnických povoláních.

Graf znázorňující rozložení jednotlivých skupin respondentů dle četnosti návštěv

Graf č. 5: Rozložení jednotlivých skupin respondentů dle četnosti návštěv

Důvody návštěv portálu

Jednotlivé skupiny se liší také důvodem návštěvy portálu (viz graf č. 6). Zatímco všichni knihovníci a informační specialisté navštěvují portál Medvik z pracovních důvodů, studující (pracující i nepracující) zas všichni z důvodů studijních. U některých studujících a zároveň pracujících (36,8 %) má na návštěvnost portálu vliv také jejich práce. Zástupci lékařských zdravotnických povolání (35 respondentů) nejčastěji uváděli jak studijní (74,3 %), tak pracovní (82,9 %) důvody návštěvy, obdobně tomu tak bylo v menší míře také u nelékařských zdravotnických povolání. Jen velmi málo respondentů uvedlo, že by navštěvovali portál ze soukromých důvodů. Portál Medvik má odborný charakter a z výsledků dotazníku je patrné, že nejčastěji jej uživatelé navštěvují kvůli své práci či studiu.

Graf znázorňující rozložení jednotlivých skupin respondentů dle důvodů návštěv

Graf č. 6: Rozložení jednotlivých skupin respondentů dle důvodů návštěv

Využívání možností portálu Medvik

Na grafu č. 7 je vidět, že mnohem více knihovníků a informačních specialistů využívá jednotlivé možností vyhledávání v portálu Medvik. Ostatní skupiny se od sebe také mírně liší. Zatímco pracující v lékařských povoláních více používají vyhledávání prostřednictvím jednotlivých polí a odkazy do dalších online zdrojů NLK, pracující v nelékařských povoláních zase více dohledávají zdrojové dokumenty.

Graf znázorňující rozložení jednotlivých skupin respondentů dle využívání možností při vyhledávání v portálu Medvik

Graf č. 7: Rozložení jednotlivých skupin respondentů dle využívání možností při vyhledávání v portálu Medvik

Knihovníci a informační specialisté rovněž mnohem více využívají různé funkce portálu (viz graf č. 8). Oproti ostatním častěji pracují s informacemi o autorech a s tezaurem MeSH. Přístup do digitální knihovny pak využívá nejvíce respondentů z pracujících lékařských zdravotnických povolání. Pracující v nelékařských zdravotnických povoláních si na rozdíl od ostatních v menší míře objednávají kopie dokumentů prostřednictvím NLK. Studenti všeobecně (i s pracujícími studenty) společně s knihovníky také více generují citace.

Graf znázorňující rozložení jednotlivých skupin respondentů dle využívání funkcí portálu Medvik

Graf č. 8: Rozložení jednotlivých skupin respondentů dle využívání funkcí portálu Medvik

Graf č. 9 znázorňuje, jak jednotlivé skupiny využívají možnosti portálu určené pouze pro registrované uživatele knihoven.  Na grafu je vidět, že představitelé lékařských a nelékařských povolání si o něco méně častěji půjčují dokumenty než ostatní skupiny (u lékařských pouze 51,4 % respondentů a u nelékařských 60,0 %) a respondenti ze skupiny nelékařských zdravotnických povolání nepřistupují spíše ani k online plným textům článků. K online plným textům článků přistupují nejčastěji knihovníci a informační specialisté (76,1 %), pracující s lékařským zdravotnickým povoláním (62,9 %) a studující s nelékařským zdravotnickým oborem studia (53,5 %).

Knihovníci a informační specialisté méně častěji než ostatní skupiny přistupují k elektronickým knihám (pouze 29,9 % knihovníků a informačních specialistů). U ostatních skupin je to minimálně 43,3 % respondentů.

Graf znázorňující rozložení jednotlivých skupin respondentů dle využívání možností portálu Medvik pro registrované uživatele knihoven

Graf č. 9: Rozložení jednotlivých skupin respondentů dle využívání možností portálu Medvik pro registrované uživatele knihoven

Respondenti uvedli, že si dohledané dokumenty nejčastěji půjčují absenčně domů, čtou si je v online podobě, objednávají si jejich kopie, případně si generují jejich citace (viz graf č. 10). Jen malá část respondentů si dokumenty objednává z jiných knihoven, studuje si je pouze v knihovně či si prohlíží, co je v dané oblasti nového.

Podle grafu č. 9 velká část knihovníků a informačních specialistů přestupuje k online článkům, podle grafu č. 10 je však jen malá část z nich čte. Knihovníci a informační specialisté si společně se skupinou pracujících–studujících více objednávají kopie dokumentů.

Graf znázorňující rozložení jednotlivých skupin respondentů dle nakládání s výsledky vyhledávání v portálu Medvik

Graf č. 10: Rozložení jednotlivých skupin respondentů dle nakládání s výsledky vyhledávání v portálu Medvik

Na grafu č. 11 je vidět, jak často jednotlivé skupiny respondentů pracují s různými formami dokumentů. Knihovníci a informační specialisté pracují velmi často s takovými formami dokumentů, se kterými ostatní skupiny uživatelů pracují spíše občas či zřídka, např. s články, časopisy či online články. Naopak větší část knihovníků pracuje méně nebo nepracuje s e-knihami.

Pracující s lékařským a nelékařským zdravotnickým povoláním se od ostatních liší v četnosti využívání knih – nevyužívají je tak často. Studující nelékařských zdravotnických oborů častěji pracují s online články, na rozdíl od pracujících s lékařským a nelékařským zdravotnickým povoláním, kteří je spíše nepoužívají.

V četnosti používání se však příliš jednotlivé skupiny neliší u forem dokumentů CD/DVD, disertace, výtvarné umění či recenze. Ani jedna z těchto forem není jednotlivými skupinami příliš využívána.

Graf znázorňující rozložení jednotlivých skupin respondentů dle četnosti práce s jednotlivými formami dokumentů v portálu Medvik

Graf č. 11: Rozložení jednotlivých skupin respondentů dle četnosti práce s jednotlivými formami dokumentů v portálu Medvik

Závěr

Výzkum ukázal, že se chování jednotlivých skupin uživatelů se od sebe navzájem liší:

Pracující knihovníci a informační specialisté tvoří cca čtvrtinu všech respondentů. Z 80 % jsou ve věku od 36 do 64 let. Téměř polovina jich má magisterský titul a více než třetina má pouze maturitu. Knihovníci a informační specialisté navštěvují portál velmi často – 84 % z nich navštěvuje portál několikrát do týdne – a všichni jej navštěvují z pracovních důvodů. Od ostatních skupin se nejvíce liší způsobem práce s portálem Medvik. Při své práci využívají více možností vyhledávání a funkcí portálu Medvik, a ačkoli přistupují k online dokumentům, sami je pak často nečtou.

Pracující v  lékařských zdravotnických povoláních mají všichni magisterský či vyšší titul. Celkem 65,7 % je ve věku od 36–64 let, 25,7 % 27–35 let. Portál navštěvují nejen z pracovních důvodů (82,9 %), ale také z důvodů studijních (74,3 %). Četnost jejich návštěv je oproti ostatním skupinám nižší – až 45,7 % z nich navštěvuje portál jen několikrát za rok. Pracující v lékařských zdravotnických povoláních si půjčují dokumenty z knihoven v menší míře než ostatní skupiny, častěji si však čtou plné texty článků online.

Pracující v  nelékařských zdravotnických povoláních jsou početně nejslabší skupinou. Téměř polovina z nich má magisterský titul, ale jsou mezi nimi i respondenti s vyšším odborným vzděláním, vzděláním bakalářským či vyšším. Skoro třetina z nich uvedla soukromé důvody návštěvy, což je nejvíce ze všech skupin. S využíváním možností portálu jsou na tom obdobně jako pracující v  lékařských zdravotnických povoláních, ačkoli nevyužívají v takové míře přístup k online článkům.

Studující nelékařských zdravotnických oborů jsou téměř všichni ve věkové kategorii od 18 do 26 let. Více než polovina uvádí jako nejvyšší dosažené vzdělání maturitu a třetina bakalářský titul. Všichni portál navštěvují ze studijních důvodů, častěji než skupiny pracujících zdravotníků. Studující nelékařských zdravotnických oborů si nejčastěji ze všech skupin půjčují dokumenty a generují si jejich citace, zároveň také přistupují často k online článkům.

Pracující–studující nelékařské zdravotnické obory studia/povolání jsou smíšenou skupinou respondentů ve věku od 18 do 64 let. Třetina z nich má pouze maturitu a téměř polovina bakalářský titul. Portál navštěvují častěji než ostatní zdravotnické skupiny. Všichni respondenti z této skupiny portál navštěvují ze studijních důvodů a třetina také z důvodů pracovních. Pracující v nelékařských zdravotnických oborech studia/povolání si nejčastěji objednávají kopie dokumentů, přistupují k elektronickým knihám a používají základní vyhledávání dokumentů.

Výsledky výzkumu naznačují, že portál Medvik navštěvují především registrovaní uživatelé knihoven, ačkoli se ne při každé návštěvě do portálu přihlašují a využívají  hlavně služby pro neregistrované. Mezi registrovanými uživateli knihoven jsou také knihovníci a informační specialisté, kteří používají portál velmi často a zároveň používají složitější metody vyhledávání, které také zabírají více času. Částečně mohou být tedy zodpovědní za vysoká čísla návštěvnosti portálu. Ostatní uživatelé portálu Medvik nevyužívají všech jeho funkcí a výsledky kvantitativního šetření potvrdily, že část z nich nezná všechny možnosti a funkce portálu Medvik.

Odkazy:

  1. MAŠKOVÁ, Klára. Analýza prostředí portálu Medvik: východisko pro řešení uživatelské podpory [online]. Brno, 2020 [cit. 2020-06-26]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/idg7r/. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Vedoucí práce Pavlína Mazáčová.


Citace

MAŠKOVÁ, Klára. Kdo jsou uživatelé portálu Medvik?. Lékařská knihovna [online]. 2020, roč. 25, č. 1-2 [cit. 22.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2020-25-1-2/kdo-jsou-uzivatele-portalu-medvik/. ISSN 1804-2031.