Národní lékařská knihovna a vzdělávání v době koronavirové

Mgr. Klára Bohutínská, NLK

Současná pandemie a s ní související restrikce ovlivňují nejen vzdělávání ve školách, ale také vzdělávání dospělých. Vzdělavatelé dospělých byli kvůli anticovidovým opatřením nuceni během roku 2020 několikrát přerušit prezenční výuku.

FOTO: Pixabay

Jednou z hlavních činností Národní lékařské knihovny (dále NLK) je také vzdělávání, a to nejen směrem k uživatelům, ale také vzdělávání v rámci sítě VISZ (Veřejné informační služby ve zdravotnictví), tedy směrem k dalším knihovníkům a informačním  pracovníkům.

Vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků v roce 2020

Pro vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků využívá NLK každoročně program VISK – Mimoškolní vzdělávání knihovníků. V předstihu tak vzniká roční plán vzdělávání, který byl  vzhledem k restrikcím v roce 2020 pozměněn. Celkem bylo v plánu 5 prezenčních seminářů. Dva semináře byly kvůli jarním omezením přesunuty na podzim. Bohužel během podzimu se situace opakovala, takže s ohledem na plnění dotačního programu bylo zapotřebí dva semináře přesunout z prezenční formy do online prostředí.

V NLK byl webinář dosud neobvyklá forma online výuky. První webinář, který NLK pořádala, se konal 22. října 2020 pod názvem “Nové možnosti vyhledávání a užívání nástrojů Google” a technicky i lektorsky jej zajišťoval Mgr. Jan Zikuška. Webinář probíhal pomocí platformy Google Meet a zúčastnilo se ho 19 knihovníků a informačních pracovníků.

Druhý webinář “Vyhledávání ve vybraných medicínských databázích” se konal 10. listopadu 2020 a zúčastnilo se ho 25 účastníků. Webinář moderovala PhDr. Eva Lesenková, Ph.D., a lektoroval doc. PhDr. Richard Papík. Ph.D. Technicky jej zajišťovala NLK. Vzhledem k možnostem a funkcím volně dostupných komunikačních nástrojů probíhá webinář v prostředí Skype.

Nástroje pro online komunikaci

Webináře probíhaly v odlišných prostředích. Ačkoli prostředí Google Meet nabízí širší funkce, hlavní nevýhodou neplacené verze je, že musí mít všichni účastníci Google účet, obdobně je tomu i u neplacené verze Microsoft Teams. Všichni účastníci se sice mohou zaregistrovat zdarma, jde však o zbytečnou překážku, kterou musí účastníci před připojením podstoupit. Z tohoto důvodu byla u druhého webináře zvolena platforma Skype. Ta umožňuje vygenerování hypertextového odkazu pro připojení do online konferenční místnosti. Tento odkaz pak stačí zaslat účastníkům. Účastníci před připojením zadají pouze své jméno a před připojením nastaví vypnutí/zapnutí kamery a mikrofonu.

Stručný návod pro připojení se do konferenční místnosti Skype

Před připojením ke konverzaci není zapotřebí nic instalovat, protože konverzace může probíhat ve webovém prohlížeči. Prostředí Skype je velmi jednoduché. Obsahuje funkce jako sdílení obrazovky, chat, možnost hlásit se nebo reagovat pomocí smajlíků.

Výsledky hodnocení webinářů

Ohlášení změny formy prvního webináře proběhlo v krátkém předstihu, přesto se ho zúčastnila většina původně přihlášených zájemců. Dle hodnocení zhruba 60 % účastníků online forma vyhovovala, zbylým 40% pak vyhovovala jen částečně. Jeden z účastníků v závěrečném hodnocení doslova uvedl “Velmi dobře připravený seminář. A to jak organizačně, tak i po stránce technické. Byl funkční i dobře kontaktní.“

V závěrečném hodnocení druhého webináře byly zařazeny detailnější otázky týkající se online formy webináře. Závěrečné hodnocení vyplnilo celkem 16 účastníků. Forma webináře dle hodnocení nevyhovovala úplně všem účastníkům: 7 účastníků uvedlo, že jim forma zcela vyhovovala, 7 spíše vyhovovala, 4 vyhovovala pouze napůl a 1 účastník uvedl, že mu online forma spíše nevyhovuje.

Způsob připojení vyhovoval všem účastníkům. Celková délka webináře i s přestávkami byla 4 hodiny. Dle účastníků byla délka webináře přiměřená (11 z 16 účastníků), tempo však trochu rychlejší (6 z 16 účastníků). Webinář obsahoval jednu 15 minutovou a jednu 45 minutovou přestávku. Účastníkům vyhovovala délka přestávek, tedy kromě dvou účastníků, kterým přišla délka přestávek spíše kratší.

Výhody a nevýhody webinářů

Hlavní výhodou výuky v online prostředí pro NLK bylo to, že se webináře v době pandemie mohly uskutečnit. Existují však různé překážky, které mohou při vzdělávání na dálku bránit dospělým ve vzdělávání. Dospělý se během pandemie vzdělávají v menší míře, protože pracují z domova, kde nemají dostatečné vybavení ani čas [1]. Někteří se musí navíc věnovat svým dětem, které jsou rovněž doma. Potýkají se tak například  s nedostatkem místností, počítačů a s nedostatečnou kapacitou wi-fi.

Online seminářů pořádaných NLK se však, co do počtu, zúčastnilo mnohem více účastníků, než tomu bývalo u fyzické výuky. U klasických seminářů je problémová kapacita vyučovací místnosti. V posledních letech NLK pořádá ICT kurzy v počítačové učebně Národní knihovny, která má kapacitu 15 míst. Webinářů se tak mohou účastnit knihovníci a informační specialisté ze zdravotnických knihoven, kteří se obvykle do Prahy na vzdělávací akce s ohledem na vytíženost svých pracovišť nedostanou.

Na druhou stranu online webináře jsou plánovány tak, aby trvaly kratší dobu. Ukázalo se, že online výuka je pro účastníky náročnější na pozornost, než výuka klasická prezenční. Také její přípravě je zapotřebí věnovat více pozornosti. Účastníkům online výuky například chybí přímý kontakt. Lektor není schopen přenést pomocí online prostředí všechny prvky neverbální komunikace. Je tedy zapotřebí pozornost účastníků udržovat jiným způsobem, například prostřednictvím dalších interaktivních nástrojů: to vše je zapotřebí předem naplánovat.

NLK má tedy zatím s online výukou zatím dobré zkušenosti a plánuje i v roce 2021 další online webináře. Dle hodnocení letošního roku  byli účastníci s webináři spokojeni. V rámci obou webinářů došlo sice k menším technickým výpadkům, všechny však byly okamžitě vyřešeny.

Vzdělávání uživatelů NLK

Poskytování uživatelské podpory v NLK probíhá především individuálně u rešeršního a informačního pultu. Vzhledem k omezení provozu knihovny v roce 2020 byly i tyto služby knihovny omezeny. V roce 2020 proběhla pouze jedna akce, během níž byla se zdroji knihovny seznámena skupina studentů ze střední zdravotnické školy.

V době uzavření knihovny probíhaly konzultace pouze vzdáleně a to buď telefonicky či asynchronně pomocí emailu či facebookové stránky knihovny.

V době, kdy byla knihovna otevřena, pak tyto služby probíhaly v omezeném režimu, aby nedocházelo ke zbytečnému zdržování se uživatelů v prostorách knihovny. Z toho důvodu začali zaměstnanci knihovny připravovat krátkého průvodce, který uživatelům osvětlí fungování knihovny: https://nlk.cz/2020/12/pruvodce/.

Odkazy:

  1. HUSÍK, Petr. Vzdělávání dospělých zasáhla koronakrize v plné síle. Andragogika v praxi [online]. Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, 2020, 7(25), 6-8 [cit. 2020-12-28]. ISSN 2694-9490. Dostupné z: http://www.aivd.cz/soubor-doc5472/


Citace

BOHUTÍNSKÁ, Klára. Národní lékařská knihovna a vzdělávání v době koronavirové. Lékařská knihovna [online]. 2020, roč. 25, č. 3-4 [cit. 03.06.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2020-25-3-4/narodni-lekarska-knihovna-a-vzdelavani-v-dobe-koronavirove/. ISSN 1804-2031.