Vybrané novinky v tezauru MeSH pro rok 2023

Mgr. Alena Smutná, NLK

Také loni jsme na konci roku dostali z americké Národní lékařské knihovny v Bethesdě nové deskriptory a další změny pro tezaurus MeSH, které jsme překládali do češtiny. Nových hlavních hesel bylo o něco méně, než jiné roky – 261, ale dohromady i se všemi synonymy a příbuznými termíny to bylo 1049 pojmů. K tomu má každý hlavní deskriptor svou definici, kterou také překládáme.

Tento článek je výběrem zajímavých a pro naši knihovnickou praxi nejužitečnějších deskriptorů.

Oblasti Anatomie a Organismy jsou už doplňované málo deskriptory, za léta existence tezauru byly hodně pokryté, z letošních novinek je významné heslo lidské papilomaviry.

Oblast C – Nemoci má mnoho nových hesel s tématem kardiovaskulárních nemocí: různá aneurysmata – a. zákolenní tepny, a. vzestupné aorty, a. aortálního oblouku aj., potom různé disekce – např. disekce cévy, d. hrudní aorty, d. břišní aorty, dále např. levostranná portální hypertenze a akutní aortální syndrom. Další větší blok tvoří téma zdvojená děloha: uterus duplex, uterus bicornis a uterus septus. Detailně podle jednotlivých původců je rozpracovaná přecitlivělost na hmyzí jed, dále budou pro zpracování článků užitečné deskriptory: alergie na roztoče, solární urtikarie (kopřivka), alergie vyvolaná cvičením, plísňová sinusitida. Hodně deskriptorů popisuje druhy fraktur končetin: fraktury kolena, fraktura pately, poranění lokte, fraktury v oblasti lokte, fraktury hlavice a krčku vřetenní kosti, fraktury zápěstí, fraktury distálního femuru a fraktury proximálního femuru. Zubů se týkají vývojové defekty skloviny jako je např. hypomineralizace zubní skloviny. Z oblasti Nemoci ještě vybírám směs deskriptorů, které se jistě budou hodit našim indexátorům odborných článků: léková horečka, průlomová infekce, postinfekční poruchy, postakutní syndrom COVID-19, traumatická amputace vícečetná, krystalurie, syndrom přetrénování, chronické onemocnění ledvin s neznámou etiologií, extrapulmonární tuberkulóza aj.

Ze skupiny D – Chemikálie a léčiva vybírám jen pár deskriptorů, které se častěji vyskytují v odborných textech: anabolické androgenní steroidy, proteiny spermií, proteiny spermatu, glykované proteiny, antiglykační látky, důležitě zní heslo kombinovaná protilátková terapie.

Deskriptory popisující analytické, diagnostické a terapeutické techniky a přístroje (skupina E): ultrasonografie karotid, léčba COVID-19 léky (farmakoterapie COVID-19), sérologická léčba COVID-19, čichový trénink, elektroporační terapie, analýza exprese jednotlivých buněk, komplexní metabolický panel, analýza močového sedimentu.

Různé operační výkony popisují deskriptory: odstranění tetování, faloplastika, penilní transplantace, transuretrální resekce močového měchýře, endovaskulární léčba aneurysmatu aorty.

Ve skupině F – Psychiatrie a psychologie je několik nových hesel: skupinová dynamika, rychlost zpracování, kinesiofobie, smíšená demence a vojenské sexuální trauma.

Další skupina G se týká fyziologických jevů a procesů z různých oblastí: epigenetická paměť, replikace RNA, moduly vázající sacharidy, chronotyp, délka spánku, trénovaná imunita, rozpoznávání přirozenou imunitou, eliminační diety, imunonutriční dieta, přerušované hladovění. Patří sem i témata týkající se životního prostředí: odolnost proti suchu, okyselování oceánů, systémově získaná rezistence rostlin.

Oblast H – Obory a povolání byla doplněna o zdravotnické záchranářství, dále přibyla cytologie, umělý život a analýza dokumentů.

Sociologická témata (skupina I) byla doplněna o hesla diverzita, rovnost a inkluze, podpora rodiny, socioekonomické nerovnosti ve zdraví, forenzní mikrobiologie, obchod s divokou zvěří.

V Zemědělství (J) také přibylo jen málo pojmů, vybírám ty obecnější: fytozomy a zpracovaná potravina.

Deskriptory snímání pohybu, informační zdroje, multiomika a objemová elektronová mikroskopie patří k novinkám v oblasti L – Informační vědy.

Do oblasti M – Lidé přibyla jedna profesní skupina: personál nápravně výchovných zařízení, jedno heslo se týkalo medicíny – hypertrofický novorozenec, ale jinak všechny nové deskriptory popisují různé etnické skupiny, buď přímo konkrétní národnosti nebo podle území či kontinentů, které obývají. Uvádím příklady deskriptorů národů – Navahové, Pimové, Maorové, příkladem obecných názvů jsou další deskriptory: Afričané, Severoafričané, subsaharští Afričané, lidé ze střední Asie. Severní Asiaté, Skandinávci a lidé ze severských zemí, lidé z Karibiku, obyvatelé Středního východu, obyvatelé Střední Ameriky, populační skupiny USA, Jihoameričané apod. Trochu nás překvapilo, že teprve nyní byl přidán deskriptor Evropané a Východoevropané, který má podřazený koncept Slované.

Zajímavá a užitečná v indexaci článků bývají hesla v kategorii N – Zdravotní péče (zde z hlediska řízení a organizace, sociální práce). Příklady nových deskriptorů: nízký socioekonomický status, kognitivní trénink, prevence sebevražd, kontrola tabáku, sociální skupina, pracovní podmínky, přístup k primární péči, oblasti s omezenými zdroji, antirasismus, struktura rodiny, širší rodina, psychická pohoda, rezidenční segregace, paradox obezity, analýza sekundárních dat, darování krve, krevní bankovnictví. Patří sem i deskriptory popisující skupiny zdravotníků: gynekologové, porodníci, bojoví zdravotníci, paramedici, léčitelé tradiční medicíny, tým dentální péče.

Svou práci na překladech se snažíme dělat pečlivě, ovšem neomylní jistě nejsme, takže pokud byste měli nějaké poznámky či náměty k vylepšení nebo opravě, neváhejte se na nás obrátit.


Citace

Smutná, Alena. Vybrané novinky v tezauru MeSH pro rok 2023. Lékařská knihovna [online]. 2023, roč. 28, č. 1-2 [cit. 25.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2023-28-1-2/vybrane-novinky-v-tezauru-mesh-pro-rok-2023/. ISSN 1804-2031.