Možnosti a statistiky využití odborných zdravotnických e-knih

Mgr. Lenka MAIXNEROVÁ a PhDr. Eva VALDMANOVÁ, NLK

Úvod

Elektronické informační zdroje (EIZ) se v nabídce informačních zdrojů knihoven objevují již více než 20 let, ale teprve v posledních letech začínají být ve vyšší míře nabízeny a tím i využívány elektronické knihy. Nabídka odborných e-knih v knihovnách je limitována zejména jejich nabídkou a cenou, jež je často vyšší než u tištěných publikací. Rozdíl v ceně byl dán i vyšším DPH u e-knih, které bylo odstraněno novelou zákona o DPH č. 256/2019 Sb. E-knihy jsou od 1.5.2020 zařazeny do nižší sazby, stejně jako tištěné knihy (tj. 10 %). Národní lékařská knihovna nabízí uživatelům odborné e-knihy již více než 10 let, ale z hlediska jejich počtu se jedná spíše o doplňkovou službu ke klasickým tištěným knihám.

E-knihy v knihovnách

Půjčování knih v knihovnách je ošetřeno § 37 autorského zákona Knihovní licence. Knihovní licence se však týká pouze užití klasických knih (tj. knih na hmotném nosiči, jako je tištěná kniha, kniha na CD apod.)

Významným rozdílem mezi e-knihami a tištěnými knihami jsou autorská práva. Z hlediska autorského zákona je použití děl bez hmotného nosiče chápáno jako tzv. sdělování díla veřejnosti. Koupí e-knihy získá většinou uživatel pouze právo si ji přečíst, nemůže ji dále prodat, půjčit nebo darovat. Půjčování e-knih v knihovnách musí být tedy ošetřeno tzv. knihovní licencí uzavřenou mezi knihovnou a nakladatelem, která umožní jejich využívání. Knihovny tak většinou nemají možnost koupit e-knihu v internetovém e‑shopu, aniž by měly k dispozici svolení  k jejímu využití v knihovně. E-knihy s knihovní licencí se tak cenově významně liší od cen e-knih, běžně dostupných v e‑shopech na internetu. V řadě případů není možné ani e-knihu do knihovny zakoupit, protože to nakladatel, knihkupec či distributor nedovoluje.

Při pořizování e-knih do knihovny je nutné vždy zvažovat licenční podmínky jejich užití a to, jakým způsobem budou e-knihy uživatelům knihovny k dispozici. Licenční podmínky mohou např. zahrnovat, kolik uživatelů zároveň může e-knihu využívat, zda pouze jeden, více uživatelů nebo neomezený počet uživatelů. Licenční ujednání většinou zahrnují i informaci, zda je e-knihu možné využívat pouze na místě samém, nebo zda je umožněn vzdálený přístup pro registrované uživatele knihovny. Pro zpřístupnění e-knih je také určitě důležité mít k dispozici platformu, která umožní jejich půjčování, proto je vhodné kupovat e-knihy u distributorů/nakladatelů, kteří takovou platformu zajišťují, a to včetně dodávání statistik jejich využití.

Odborné e-knihy je možné nakupovat jednotlivě nebo formou kolekcí e-knih či jako součást multimediálních databází. Nákupy mohou být uskutečňovány formou trvalého nákupu nebo formou předplatného (většinou na 1 rok). U předplatného kolekcí e-knih je většinou nutné počítat s tím, že během trvání předplatného může dojít ke změně obsahu kolekce, některé tituly zmizí, jiné naopak přibudou. U náhle nedostupných e-knih většinou dojde k vypršení nasmlouvané doby jejich zpřístupnění v kolekci mezi distributorem a nakladatelem, nebo samotným autorem.

U trvalých nákupů e-knih může být problémem zánik nebo sloučení provozovatele platformy, na které jsou e-knihy využívány.

Významným počinem v nabídce českých odborných e-knih bylo spuštění platformy BookPort nakladatelstvím Grada v roce 2017. Nabízí přístup k více než 5 500 titulům v českém jazyce různých domácích nakladatelů z oborů beletrie, populárně-naučné nebo odborné literatury.

E-knihy v NLK

Národní lékařská knihovna (NLK) nabízí v současné době e-knihy na 4 platformách: BookPort, Thieme, EbscoHost a SpringerLink, ale mohou být dostupné i v dalších multimediálních databázích.

Na platformě BookPort NLK využívá kolekci českých e-knih Zdravotnická a lékařská literatura, což je přibližně 750 monografií, příruček a učebnic zejména z nakladatelství Grada, Galén, Karolinum či Portál. V mobilních aplikacích lze využít aplikaci BookPort, a to jak pro Android, tak i iOS.

Na platformě Thieme využívá NLK kolekci e-knih Thieme MedOne Education, jejímž obsahem je cca 130 anglických titulů učebnic, příruček, monografií a atlasů vydavatelství Thieme včetně plnobarevných ilustrací a videí. Na mobilních zařízeních lze využít aplikaci MedOne (Android, iOS).

Platformu EbscoHost NLK používá pro individuální nákupy českých i zahraničních e-knih od různých nakladatelů.

Platforma SpringerLink umožňuje NLK přístup ke starší kolekci cca 30 e-knih nakladatelství Kluwer, ke které nejsou k dispozici statistické údaje o využívání.

Statistiky využívání e-knih

Pro statistické vykazování využití e-knih využívá NLK standard Counter 5, report TR-B1, jehož použití doporučuje CzechElib. Report TR-B1 umožňuje 2 nastavení:

  • Total_Item-Requests – report tvoří celkový počet stažených knih/kapitol/částí
  • Unique_Title-Requests – report tvoří celkový počet unikátních knih, které byly nějakým způsobem využity (kniha, kapitola nebo část)

Dle doporučení CzechElib by se při vykazování jedné položky mělo uvádět nastavení Total_Item-Requests.[1] E-knihy jsou nabízeny v různých režimech užívání, někdy je nutné stáhnout/zobrazit celou knihu (BookPort) někdy je možné zobrazit pouze kapitolu (Thieme), v některých případech jsou možné oba způsoby (Ebsco). Při vzájemném porovnávání statistik je nutné počítat s tím, že zdroje s různou možností stažení/zobrazení se nedají vzájemně porovnávat. Statistiky využití e-knih se obtížně porovnávají i s předchozími lety, protože řada dodavatelů e-knih poskytovala jiné statistiky než mezinárodní standard Counter, a to jak domácí, tak zahraniční dodavatelé.

U tištěných knih se sledují výpůjčky, a to jak absenční, tak prezenční, včetně prolongací. Velice obtížně lze tak porovnávat statistiky využívání tištěných a elektronických knih.

Graf. Statistika využití e-knih v NLK v letech 2018-2020. Zpřístupněné kapitoly ve 2020 – hodnota není známa, zpřístupněné e-knihy v roce 2020 za období leden-květen.

Ze statistik využití e-knih v NLK od roku 2018 je vidět rostoucí zájem o e-knihy, zejména o české odborné tituly. V grafu jsou zdroje rozděleny na zobrazení celých knih (převážně české) a zobrazení kapitol (převážně zahraniční).

Závěr

Ze statistik využití e-knih v NLK je zřejmé, že je o tento druh informačních zdrojů zájem. Neznamená to, že by uživatelé upřednostňovali čtení e-knih před tištěnými knihami, ty ale mohou být pro ně dostupnější, a to 24 hodin denně, včetně možnosti vzdáleného přístupu. Nárůst využití e-knih v roce 2020 určitě souvisí s uzavřením knihoven v době nouzového stavu, a tím i nemožnosti využívat tištěný fond NLK. Schválením použití mezinárodního standardu Counter ve vykazování statistik EIZ pro ČR  byli dodavatelé EIZ donuceni začít tyto statistiky poskytovat. Přestože není vždy možné porovnávat statistiky využití různých EIZ od různých dodavatelů (zejména u e-knih), je zajištěna možnost vzájemného porovnání u stejných EIZ u různých institucí.

Literatura

  1. Metodika vyhodnocování statistiky využívanosti EIZ. In: CzechELib [online]. 2019, srpen 2019 [cit. 2020-02-17]. Dostupné z: https://www.czechelib.cz/default/files/download/id/297/metodika-vyhodnocovani-statistiky-vyuzivanosti-eiz.pdf


Citace

MAIXNEROVÁ, Lenka a Eva VALDMANOVÁ. Možnosti a statistiky využití odborných zdravotnických e-knih. Lékařská knihovna [online]. 2020, roč. 25, č. 1-2 [cit. 02.03.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2020-25-1-2/moznosti-a-statistiky-vyuziti-odbornych-zdravotnickych-e-knih/. ISSN 1804-2031.