Nové formy vzdělávání v době pandemie

Mgr. Kateřina HÁJKOVÁ MBA, IPVZ

Od poloviny března 2020, kdy kvůli epidemiologické situaci vláda přistoupila k nutným restriktivním omezením, byly uzavřeny i učebny v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví IPVZ). V tomto institutu se ročně vzdělává cca 18 000 lékařů a nelékařů, proto vedení institutu flexibilně řešilo situaci přechodem z prezenčního vzdělávání na formu distanční. V reakci na nastalou situaci a z ní plynoucích omezení byly připraveny a zpřístupněny vzdělávací akce formou on-line vzdělávání. Postupně budou přibývat další předatestační kurzy i kurzy v rámci celoživotního vzdělávání.

Učebna pro on-line přenosy a nahrávání vzdělávacích akcí v Hotelu ILF Foto K. Hájková

Přednášející připravují vzdělávací akce formou odborných webinářů, které se vysílají v reálném čase přes platformu Youtube, případně Skype nebo ZOOM. U webinářů je výhoda možné okamžité zpětné vazby ze strany účastníků formou komunikace přes chat a přednášející může obratem reagovat na dotazy.

Jako další typ vzdělávací akce jsou natáčeny odborné webcasty, které zachycují prezentaci přednášejícího včetně jeho výkladu a jsou zpřístupňovány zájemcům po jejich přihlášení na konkrétní vzdělávací akci. U webcastů je výhoda časové flexibility, protože účastníci si mohou webcast pustit podle svých časových možností.

Další formou on-line vzdělávání, které IPVZ zajišťuje, jsou e-learningové kurzy. Stejně jako u webcastů lze i díky e-kurzům studovat ve vhodném čase a vlastním tempem.

Po úspěšném absolvování webináře, které může zahrnovat i vyplnění testu v elektronické podobě, každý účastník vzdělávání dostane elektronicky certifikát o absolvování vzdělávací akce. Zároveň každý účastník vyplní dotazník, který zjišťuje, jak byl spokojen s tématy, přednášejícími, technickým zajištěním, studijními materiály a dalšími aspekty konkrétní vzdělávací akce.

Pro přípravu webinářů a webcastů je v Hotelu ILF pro přednášející připravena nahrávací místnost s moderním technickým vybavením. Techničtí pracovníci při všech přenosech nebo nahrávání striktně dodržují pravidla ochrany zdraví při vzdělávacích akcích IPVZ, která jsou v souladu  s aktuálně  platnými  vládními nařízeními.

Oddělení vědeckých informací IPVZ metodicky pomáhá při přípravě manuálů pro jednotlivé typy on-line vzdělávání. Zároveň připravuje i vlastní on-line kurzy, které jsou zaměřené na typologii informačních zdrojů a metody vyhledávání odborných informací, na představení činnosti Národní lékařské knihovny, portálu MEDVIK a medicínských databází NLK. Součástí kurzů jsou vždy praktické ukázky vyhledávání konkrétních témat v portálu MEDVIK a také v medicínských databázích NLK prostřednictvím vyhledávače Summon.

Zpřístupnění on-line vzdělávacích akcí, u kterých vzhledem k jejich charakteru odpadá nutnost cestovat, zjednodušuje účastníkům přístup ke vzdělávání. Na druhou stranu vyžaduje mít potřebnou techniku, základní znalosti práce s počítačem i vlastní zodpovědnost a disciplínu ke vzdělávání.


Citace

HÁJKOVÁ, Kateřina. Nové formy vzdělávání v době pandemie. Lékařská knihovna [online]. 2020, roč. 25, č. 1-2 [cit. 13.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2020-25-1-2/nove-formy-vzdelavani-v-dobe-pandemie/. ISSN 1804-2031.