Díla nedostupná na trhu v roce 2020

Mgr. Iveta SVOBODOVÁ, NLK

Národní digitální knihovna je od letošního roku obohacená o dokumenty vydané na území České republiky do roku 1989. V roce 2020 se konečně uskutečnil dlouho plánovaný projekt zpřístupnění děl nedostupných na trhu, jenž umožňuje prostřednictvím vzdáleného přístupu prohlížet více než 69 000 dokumentů, které byly ještě do nedávna veřejně nedostupné. PhDr. Vít Richter upřesnil některé informace o projektu ve své přednášce na 21. Konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2020.

Díla nedostupná na trhu (DNNT) jsou vymezena autorským zákonem (§ 97f zákona č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Jedná se o díla slovesná, pro která byl autorem, knihovnou nebo kolektivním správcem podán návrh na zařazení do Seznamu děl nedostupných na trhu, uveřejněného na webu Národní knihovny České republiky. Národní knihovna zařadí dílo do seznamu, pokud toto dílo v druhově shodném nebo obdobném vyjádření nebylo možno ve lhůtě 6 měsíců od doručení návrhu, při vynaložení přiměřeného úsilí a za obvyklých podmínek, opatřit za úplatu v běžné obchodní síti (výjimkou je antikvariátní trh), přičemž jeho užití není zjevně předmětem prodejních nebo licenčních podmínek, které vylučují možnost označit je za nedostupná na trhu. Do Seznamu může zařadit také periodický tisk vydaný na území České republiky před 10 a více lety, opět pokud jeho užití není zjevně předmětem licenčních podmínek, které zařazení do seznamu vylučují. [1]

K těmto dílům se uživatelé dostanou prostřednictvím Národní digitální knihovny (NDK), kterou rovněž spravuje Národní knihovna České republiky. DILIA uzavřela s Národní knihovnou ČR ve vztahu k DNNT kolektivní smlouvu, která upravuje podmínky užití děl v knihovnách. Na základě dohodnutého modelu tak knihovny mohou vytvářet jednotný digitální fond zveřejněných monografií a periodik a mohou tento digitální fond sdílet v rámci všech zúčastněných knihoven. Díla z tohoto fondu lze zobrazit na terminálech jakékoli zúčastněné knihovny a zároveň lze umožnit registrovanému čtenáři jakékoli zúčastněné knihovny vzdálený přístup k dílům z tohoto fondu. Odměna za výše uvedené digitální služby je sjednána v paušální výši a je následně rozúčtována v souladu s rozúčtovacím řádem DILIA. Aby autoři obdrželi svůj podíl z vybraných odměn, musí se u DILIA zaregistrovat. [2]

Současný stav

Již delší dobu byly v rámci Národní digitální knihovny uživatelům přístupné plné texty dokumentů vydaných do počátku 20. století. Nyní na základě výše zmíněné licenční smlouvy se lze prostřednictvím vzdáleného přístupu dostat k novějším dokumentům, které byly do nedávné doby ještě standardně chráněny autorským zákonem, a tak pro uživatele prakticky nedostupné.

Národní digitální knihovna ve svém segmentu Díla nedostupná na trhu nabízí v roce 2020 plné texty 74 000 knih a 2400 titulů periodik vydaných na území České republiky do roku 1989. Od počátku roku 2021 budou dostupné dokumenty vydané až do roku 2007 (periodika do roku 2009) [3], což by dle odhadu mělo, převedením dokumentů na status DNNT, významně snížit počet dokumentů dosud chráněným autorským zákonem. Tento předpoklad představil PhDr. Richter ve své přednášce formou výsečového grafu, který sleduje postup zpřístupnění DNNT [4] (viz graf na obrázku č. 1).

Obrázek č. 1: Znázornění postupu zpřístupnění děl nedostupných na trhu z přednášky PhDr. Richtera na 21. Konferenci Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2020

V současné době se prostřednictvím digitální knihovny zpřístupňují dokumenty, které byly digitalizovány v Národní knihovně ČR a v Moravské zemské knihovně. Prozatím nelze zpřístupňovat obsahy digitálních knihoven jiných knihoven. Připravuje se však technické řešení, které to umožní. [5] Seznam DNNT je zatím k dispozici pouze v souboru ve formátu csv.zip, ale NK ČR má od zřizovatele přislíbené investiční prostředky na vývoj základní aplikace. Vzhledem k nedostupnosti automatizovaného řešení NK ČR podle svých kapacitních možností přijímá došlé návrhy na zařazování děl do Seznamu díla pouze jednotlivě. Plánovaná aplikace bude mít řešení pro automatizovanou kontrolu podání návrhů, zpracování výzev na vyřazení děl ze Seznamu a komunikaci s oprávněnými subjekty. Bude možné poskytovat datové exporty pro digitální knihovny jiných subjektů, které budou postupně zapojovány do systému zpřístupnění DNNT. Datová výměna s návaznými systémy umožní zpracovávat také hromadné návrhy na zařazení děl do Seznamu. [6]

Zapojení knihoven

Službu zpřístupnění děl nedostupných na trhu nabízí Národní knihovna prostřednictvím knihoven, které jsou evidovány podle knihovního zákona č. 257/2001 Sb. Knihovna, která má zájem svým uživatelům poskytnout službu zpřístupnění DNNT, musí vyplnit vstupní formulář a uzavřít smlouvu s Národní knihovnou ČR o zpřístupnění služby. V případě poskytnutí služby individuálním uživatelům prostřednictvím vzdáleného přístupu knihovna řádně vede evidenci svých ověřených uživatelů a zajišťuje její průběžnou aktualizaci. Také zajistí informovanost uživatelů o podmínkách poskytování služby, zejména o nakládání s osobními údaji uživatelů.

Knihovny se do služby zapojovaly postupně v několika etapách. V první etapě byly zapojovány knihovny vysokých škol, ústavů AV ČR, krajských knihoven a vybraných specializovaných knihoven, které dosud využívaly služby na základě dřívějšího zpřístupnění pro vysoké školy v době nouzového stavu v souvislosti s COVID-19. Všechny již zapojené instituce měly možnost do 31. 7. 2020 podepsat smlouvu o zpřístupňování NDK (včetně segmentu DNNT), což bylo podmínkou dalšího využívání služby. Ve druhé a třetí etapě byly zapojovány další knihovny, které využívají pro identifikaci svých uživatelů systém eduID.cz. Šlo hlavně o knihovny zapojené do portálu Knihovny.cz. Nyní nastává období, kdy se budou moci postupně zapojovat i další knihovny. [5]

Z pohledu uživatele

Služba Národní digitální knihovny, včetně segmentu DNNT, umožňuje registrovaným uživatelům čtení plného textu online s využitím vzdáleného přístupu. Je zakázáno zhotovení digitální i tiskové kopie. Podmínkou služby je registrace uživatele v knihovně, která má uzavřenou smlouvu o poskytování služeb NDK s Národní knihovnou ČR. Další možností je čtení plného textu dokumentu na terminálu v prostorách knihovny. Obě služby jsou uživateli i knihovně poskytovány bezplatně. [7]

Uživatel, který se chce vzdáleně přihlásit do NDK, si vybírá způsob identifikace. Knihovna může využívat identifikaci uživatelů zprostředkovanou identitami eduID.cz. Další možností je využití systému Identit NK ČR (zřízeno a provozováno NK pro partnerské instituce). [5] Přihlásit se lze také propojenými identitami, například prostřednictvím Googlu, Facebooku, LinkedInu atd. Dokumenty ze segmentu DNNT se dají po přihlášení interaktivně prohlížet dle nové fasety “Díla nedostupná na trhu” (viz obr. č. 2), případně kombinovat s dalšími fasetami. Při prohlížení dokumentů je každý náhled strany opatřen tzv. ochrannou blánou pro identifikaci uživatele, která nese informaci o přihlášeném uživateli, včetně identifikace instituce odkud se uživatel přihlašuje. (viz obr. č. 3)

Obrázek č. 2: Možnost použití faset a filtrování v Národní digitální knihovně

Obrázek č. 3: Ochranná blána s identifikací uživatele při prohlížení dokumentů

Výhled do budoucna

PhDr. Richter na konci své přednášky shrnul plány na rok 2021, které by opět měly rozšířit nabídku přístupných děl pro veřejnost. V únoru 2021 je plánováno zpřístupnění děl vydaných do roku 2000 pro vzdálený přístup a zpřístupnění děl vydaných v letech 2001 až 2007 k dostupnosti na terminály v prostorách knihoven. V 2. polovině roku 2021 by mělo dojít k integraci DNNT do katalogů jednotlivých knihoven a zapojení výsledků digitalizace dalších knihoven [4]. Na závěr také vyzval knihovny k zapojení do projektu. Všechny potřebné informace a formuláře ke stažení lze najít na webu dnnt.nkp.cz.

Použité zdroje

1. ČESKO. Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Sbírka zákonů [online].2000, Částka 36 [cit. 2020-12-16]. ISSN 1211-1244. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3424.

2. BARTÁK, Jan. Licencování digitálních služeb knihoven. Dilia.cz [online]. Praha, 2020 [cit. 2020-12-16]. Dostupné z: https://www.dilia.cz/index.php/component/k2/item/15730-licencovani-digitalnich-sluzeb-knihoven-autori.

3. RICHTER, Vít. Národní digitální knihovna – jak se mohou zapojit knihovny a jejich uživatelé. Čtenář: měsíčník pro knihovny. Středočeská vědecká knihovna v Kladně, 2020, 72(9), s. 325-327. ISSN 0011-2321.

4. RICHTER, Vít. Jak zapojit knihovny do služby Národní digitální knihovny pro zpřístupnění děl nedostupných na trhu (NDK-DNNT) [online přednáška]. 21. Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2020. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní knihovna ČR, 2. prosince 2020. Prezentační materiál dostupný z: https://bulletin.skipcr.cz/prezentace/archivy-2020/Richter.pdf.

5. Zapojení do systému DNNT. Díla nedostupná na trhu [online]. Praha: Národní knihovna ČR, © 2020 [cit. 2020-12-16]. Dostupné z: https://dnnt.nkp.cz/knihovny.html.

6. Seznam děl nedostupných na trhu. Díla nedostupná na trhu [online]. Praha: Národní knihovna ČR, © 2020 [cit. 2020-12-16]. Dostupné z: https://dnnt.nkp.cz/seznam.html.

7. Přínos pro čtenáře. Díla nedostupná na trhu [online]. Praha: Národní knihovna ČR, © 2020 [cit. 2020-12-16]. Dostupné z: https://dnnt.nkp.cz/ctenar.html.


Citace

SVOBODOVÁ, Iveta.. Díla nedostupná na trhu v roce 2020. Lékařská knihovna [online]. 2020, roč. 25, č. 3-4 [cit. 16.04.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2020-25-3-4/dila-nedostupna-na-trhu-v-roce-2020/. ISSN 1804-2031.