Nové deskriptory v českém překladu tezauru MeSH pro rok 2021

Mgr. Alena SMUTNÁ a RNDr. Alena ŠÍMOVÁ, NLK

Letos jsme na překladu nových hesel tezauru MeSH pro rok 2021 začaly pracovat až v polovině října 2020, kdy byla vydána na stránkách Národní lékařské knihovny USA v Bethesdě.

Všech nových deskriptorů, hlavních i podřazených, je dohromady 1020. Hlavních deskriptorů je 275.

Letos se nepřekládalo přímo v systému MesH Translation Workflow (MTW), ale v tabulce, v níž se doplňovaly české překlady a která se později vloží do stávajícího tezauru. Přeložily jsme tak všechny hlavní deskriptory i ty vedlejší, které byly jasné i bez dalších vysvětlujících souvislostí a také větší část definic. Rovněž jsme zpracovaly seznam změněných definic, těch bylo 129 a některé z nich bylo třeba přeložit znovu.

Článek přináší již tradičně výběr deskriptorů, které jsou zajímavé a přínosné pro práci katalogizátorů a indexátorů odborných textů , jež jsou zpracovávány v naší knihovně.

Události letošního roku 2020 se odrazily obsahově i v tezauru MeSH – téma COVID je nově pokryto mnoha deskriptory, ať už s obecnějším významem nebo jsou přímo vztaženy ke koronaviru. Dokonce probleskla myšlenka, jestli si při překladu nemáme raději nasadit roušku. Obecně mohou s covidem souviset např. deskriptory: cestování, luskouni, anosmie (= ztráta čichu), virové zoonózy, bakteriální zoonózy, ambulantní vyšetřovací jednotky, ohnisko nemoci, práce na dálku, virový obal, virová transkripce, respirátory N95. Přímo koronaviru se týkají např. deskriptory: COVID-19, vakcíny proti COVID-19, testování na COVID-19, sérologické testování na COVID-19, koronavirové proteinasy 3C, obalové proteiny koronavirů, koronavirové M-proteiny, koronavirové nukleokapsidové proteiny, koronavirová RNA-replikasa, SARS-CoV-2, inhibitory koronavirových proteáz, receptory koronavirů.

Při překladu jsme kvůli lepšímu vyhledávání v katalogu uváděly všechny varianty psaní, tj. COVID-19, COVID 19, COVID19.

V kategorii Eukaryota (B01) přibylo 30 novinek – tady na první pohled zaujmou různé druhy pracovních psů – hlídací, pastevečtí, lovečtí, asistenční, služební, vodicí a další -, masožravé rostliny. Zbývající deskriptory jsou různé rody hub.

V kategorii Bacteria (B03) přibylo 33 deskriptorů – převážně rody bakterií, pro zdravotnické texty bude užitečný deskriptor vankomycin: rezistentní Staphylococcus aureus.

V ostatních kategoriích tezauru přibylo novinek méně, vybíráme je podle předpokládané užitečnosti či četnosti užití pro indexátory.

V kategorii Sociální vědy (I01) je 11 nových hesel, vybíráme: deportace, svoboda pohybu, svoboda náboženství, ekonomické faktory, pseudověda, emocionální zneužívání, genderová rovnost a nasazení ozbrojených sil.

Různých nových technologií se týkají deskriptory zařazené do více kategorií: např. digitální technologie, automatizované rozpoznávání obličeje, rozpoznávání identity, rozpoznávání hlasu, technologie sledování pohybu očí, práce na dálku, používání internetu, analýza sociálních sítí, závislost na internetu, chirurgické navigační systémy.

Využijí se i deskriptory popisující oblasti veřejného zdraví a kvality zdravotní péče: ohrožení dodávky vody, hygienická kontrola zásobování vodou, rutinně sbírané zdravotní údaje, nedostatečné zabezpečení potravinami, zátěž pečovatele, návrat do školy, doporučené postupy pro farmaceuty, testování na HIV.

Nemocí se letos týkalo méně deskriptorů, než jiné roky, hlavně popisovaly kardiovaskulární choroby a COVID-19. Uvedeme jen takovou směs deskriptorů o nemocích a jejich příznacích: opakovaná zranění, onemocnění aortálních chlopní, torze ovaria, ztenčování mozkové kůry, dysplazie kyčelního kloubu, infekce přenášené krví, latentní infekce, reinfekce, hypertermie, vnitřní kýla, Kimurova choroba. K duševním chorobám přibylo předávkování opiáty, kognitivní porucha po chemoterapii a sexuální trauma.

Zvlášť uvádíme skupinku hesel, která popisují různé druhy cévních mozkových příhod – trombotická, ischemická, embolická a hemoragická, též obecnější heslo kardiometabolické riziko je potřebné.

Žádaná pro naši indexační praxi jsou hesla, která přibyla v kategorii Chování a mechanismy chování (F01) – závislost na internetu/mobilu/online hrách/sociálních sítích, strach ze zkoušky, sociální inkluze, sociální faktory, rekreační užívání drog, zátěž pečovatele, genderová role (role ženy, role muže),  pohlavní výběr, finanční stres, mánie, fyzický odstup, obživa.

Hesla jako vězení, čekárny, supermarkety, týmové sporty, nápravná zařízení, cestování, mechanické testy a eroze půdy možná nevypadají jako medicínské termíny, ale jistě budou v katalogizaci využita.

Naopak tato medicínská hesla nám zatím chyběla a jsme rádi, že do tezauru přibyla: vysazování léků, cesty eliminace léčiva, psychoterapeuti, fyzioterapie v předoperační přípravě, regulace glykemie, virom.

Teď se budeme těšit na zavedení nově přeložených deskriptorů do provozu v katalogu Medvik a na další práci při vylepšování a doplňování českého překladu tezauru MeSH.


Citace

SMUTNÁ, Alena a Alena ŠÍMOVÁ. Nové deskriptory v českém překladu tezauru MeSH pro rok 2021. Lékařská knihovna [online]. 2020, roč. 25, č. 3-4 [cit. 21.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2020-25-3-4/nove-deskriptory-v-ceskem-prekladu-tezauru-mesh-pro-rok-2021/. ISSN 1804-2031.