Užitečná statistika

PhDr. Eva LESENKOVÁ, Ph.D., NLK

K pracovním povinnostem knihovníka, který pracuje v knihovnicko-informačních službách, patří průběžné denní sledování statistických údajů. K zaznamenávání návštěvnosti knihovny a výkazu obratu různých typů uživatelských služeb se přiřazuje sledování využitelnosti elektronických zdrojů a dokumentů včetně různorodých on line aktivit.

Sledované údaje slouží k účelům výkaznictví, jednak v ročních  statistických výkazech za knihovnu, ale také jako denní interní knihovnická statistika.

Během roku 2019 došlo v oddělení dokumentových služeb NLK k aktualizaci a  sjednocování sběru denně sledovaných parametrů ze všech typů pracovních agend souvisejících se službami. V závěru roku pak pracovníci služeb  testovali  shromažďování  interních  knihovnických statistik a od roku 2020 je toto výkaznictví užitečným nástrojem nejen pro hodnocení výkonu.

Užitečnost sběru dat za aktivity knihovny se osvědčila při zkušebním hodnocení výkonnosti knihovny v době koronavirové pandemie.  Za období tří čtvrtin roku 2020 jsme porovnali výběr  (shodné  parametry, které byly podchycovány v průběhu roku 2019 i 2020) sledovaných dat s minulým rokem a to s následujícím výsledkem.

Z porovnávaných údajů vyplynulo, že v uvedeném období letošního roku došlo k výraznému snížení návštěv fyzických osob o 41,2 % a na druhé straně došlo ke zvýšení poskytovaných služeb v elektronické formě  (vzdálený přístup / on line) o 19,6 %.

Počet výpůjček se snížil o 21,1 %, meziknihovní výpůjční služba pro knihovny v ČR  klesla o 13,5 % a mezinárodní výpůjční služba klesla dokonce o  28,1 %.  Avšak počet meziknihovních výpůjčních služeb pro uživatele NLK naopak  vzrostl o 34,2 %.

Počet zodpovězených referenčních dotazů se snížil o 58,3 % a ve stejném období bylo zpracováno o 22,8 % méně rešeršních dotazů.  Objem  reprografických služeb vyjádřený počtem stran poklesl v uvedeném období o 30,3 %. Počet hodin provozní doby se v uvedeném období snížil o 26,3 %.

Roční hodnocení a analýza výkonnosti v oblasti služeb  bude předmětem bilance celého roku, avšak již v průběhu pandemie jsme shledali poklesy i vzestupy sledovaných  činností .

Výkony knihovnicko–informačních služeb byly negativně ovlivněny pandemií Covid – 19. Došlo k celkovému uzavření knihovny od 17. 3. – 4. 5. t. r. a  dalším pozdějším omezením. Tyto překážky v činnosti nemohla  ani  práce  z domova plně kompenzovat. Nesporně se ale projevila kladně tendence elektronizace knihovnicko-informačních služeb.


Citace

LESENKOVÁ, Eva. Užitečná statistika. Lékařská knihovna [online]. 2020, roč. 25, č. 3-4 [cit. 21.06.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2020-25-3-4/uzitecna-statistika/. ISSN 1804-2031.