Výroční zprávy a příležitostné publikace psychiatrických ústavů

Mgr. Lenka MAIXNEROVÁ a Bc. Michal ZÁVIŠKA, NLK

Národní lékařská knihovna v roce 2019 převzala historický fond knihovny Psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Knižní dar postupně prochází bibliografickým zpracováním, které bude v úplnosti dokončeno v příštím roce 2021. Do fondu NLK bylo převzato přibližně 3000 svazků z let 1776-1968. Z hlediska bibliografického formátu se jedná o monografie, vázaná periodika, šedou literaturu, archivní materiály. Historický fond uložený v knihovně v Psychiatrické nemocnici byl pravděpodobně v minulosti odepsán, ale ve skutečnosti nevyřazen, chyběla k němu jakákoliv evidence včetně přírůstkových seznamů a kartoték. Dle vložených výpůjčních lístků byl fond ještě v 80. letech 20. století využíván, je tedy možné, že k odpisu a následné likvidaci seznamů a kartoték mohlo dojít na přelomu 80. a 90. let. Bohužel se tak nedá zjistit, zda převzatý fond byl úplný nebo došlo k nějakým ztrátám.

Dle nalezených razítek se jedná částečně o fond Lékařské knihovny Královského zemského ústavu choroduchých (dnešní Psychiatrická klinika I. LF UK v Praze), který byl pravděpodobně po vybudování ústavu v Bohnicích převezen do zdejší knihovny.

Významnou částí převzatého fondu je tzv. šedá literatura, zejména výroční zprávy, jubilejní sborníky a příležitostné publikace psychiatrických ústavů a podobných zařízení nacházejících se nejen na našem území, ale zejména v oblasti Německa, Švýcarska, Polska a Rakouska. Jsou zde však i zprávy z exotických zemí, jako např. Chile, Kuba, Argentina, Tichomoří. V některých případech jde o kompletní řady výročních zpráv.

Výroční zprávy obsahují většinou statistická data týkající se nemocnosti, statistiky medicínské, administrativní a hospodářské, někdy doplněné i o architektonické plány a fotografie pavilonů, případně i chovanců a v neposlední řadě i zajímavé kazuistiky. Některé zprávy vycházely ročně, některé v dvouletém, případně i ve víceletém období. Jsou zde i zprávy z oblastí a regionů, které obsahují statistické údaje o zdravotním a duševním stavu obyvatelstva určitého regionu, provincie nebo státního útvaru.  Jubilejní a příležitostné publikace obsahují více obrazového materiálu, seznamy personálu, ale i oslavné a historické články. Kromě zpráv a příležitostných publikací psychiatrických ústavů byly v převzatém fondu i různé směrnice týkající se chodu ústavů a nemocnic.

Při bibliografickém zpracování se snažíme přiřadit zprávy a příležitostné publikace ke konkrétnímu ústavu, či zařízení, což  se ukazuje velmi obtížné, zejména při častém přejmenovávání ústavů. Řada těchto ústavů či zařízení dnes pravděpodobně již neexistuje. Zprávy mají obdobný vzhled a obsah, dá se tedy předpokládat, že existovalo i nějaké doporučení, jak tyto zprávy vytvářet. V článku Nový vzorec zdravotně-statistických zpráv o ústavech pro choromyslné z r. 1894 se dá zjistit, že určitá předepsaná forma zpráv existovala již v r. 1871 (výnos c. k. ministeria ze dne 13. 11. 1871, č. 12089).[cit. Nový vzorec zdravotně-statistických zpráv o ústavech pro choromyslné (Oest. Sanitätswesen č. 8). Zdravotnický věstník, 1894, roč. 6, č. 3, s. 23].

Nevýhodou převzatých zpráv a dalších dokumentů z ústavů je, že je někdo v minulosti svázal do rozsáhlých konvolutů, někdy podle let, někdy podle ústavů, někdy bez jakéhokoliv spojovacího prvku. Svázány jsou v konvolutech i různé formáty, což znesnadňuje jejich identifikaci, zpracování a využívání. Kvalita papíru zpráv je většinou dost špatná a bylo by určitě vhodné tyto publikace převést do elektronické podoby.

Nejvíce zpráv je z oblasti Německa (přibližně ze 170 ústavů a nemocnic). Z České republiky jsou to např. výroční zprávy Zemského ústavu choromyslných v Brně http://www.medvik.cz/link/MED00199100, Zemského léčebného ústavu v Kroměříži http://www.medvik.cz/link/MED00197679,  Ústavu idiotů Jednoty paní sv. Anny v Praze http://www.medvik.cz/link/MED00199605.

Mezi převzatými dokumenty jsou např. i tyto zajímavé publikace:

SVOBODA, Alois. Pamětní spis Aloisa Svobody velkostatkáře v Troji, ohledně zařízení potřebných kommunikací k novému Zemskému ústavu pro choromyslné v Bohnicích, podaný velesl. zemskému výboru království Českého v Praze. Praha: Nákl. Al. Svobody, 1904.

Jídelní řád a jednotná výměra potravin v král. českých zemských ústavech pro choromyslné: platný od 1. srpna 1913. [Místo vydání není známé]: [nakladatel není známý], [1913?]. http://www.medvik.cz/link/MED00203729

MORÁVEK, Josef. Stanovení přijímacích rayonů pro král. české zemské ústavy pro choromyslné. V Praze: nákladem Zemského výboru Království českého – Dyk a Ryba, 1911. http://www.medvik.cz/link/MED00197938

NÁVRAT, Čeněk. Vývoj choromyslnictví na Moravě a nový zemský léčebný ústav císaře Františka Josefa I. v Kroměříži. [Kroměříž: V. Návrat], 1908. Dostupné také z: http://kramerius.medvik.cz/search/handle/uuid:MED00108340-5b90a67d-051e-47f7-bba6-7decd808522ahttp://www.medvik.cz/link/MED00108340

HERFORT, Karel. O zařízení a vedení ústavů pro slabomyslné. V Praze: nákladem vlastním, [1906]. http://www.medvik.cz/link/MED00203980

HRAŠE, Jan. Časové úvahy k naší péči o duševně nemocné. V Praze: Josef Pelcl, 1905. http://www.medvik.cz/link/MED00197801

Zpráva o královských českých zemských ústavech pro choromyslné za rok …. Praha : Edv. Grégr, 1899. http://www.medvik.cz/link/MED00198751

Převzaté výroční zprávy, příležitostné publikace, směrnice, nařízení atp. týkající se psychiatrických ústavů představují bohatý materiál zaměřený na psychiatrickou péči nejen ve střední Evropě v 19. a počátkem 20. století. Přestože je většina dokumentů psána německy, často tištěná švabachem, domníváme se, že se jedná o cenný badatelský materiál.

Ukázky z převzatých dokumentů:

Obr. 1 Výroční zpráva: NÁVRAT, Čeněk. Výroční zpráva zemského léčebného ústavu císaře Františka Josefa I. v Kroměříži: za rok 1911. V Kroměříži: Moravský zemský výbor, 1912. http://www.medvik.cz/link/MED00197679

Obr. 2 Výroční zpráva: Jahresbericht der mähr. Landes-Irrenanstalt in Brünn für das Jahr 1893. Brünn: Landes-Irrenanstalt, 1894. http://www.medvik.cz/link/MED00199100

Obr. 3 Fotografie pavilonu: Jahresbericht der mähr. Landes-Irrenanstalt in Brünn für das Jahr 1893. Brünn: Landes-Irrenanstalt, 1894. http://www.medvik.cz/link/MED00199100

Obr. 4 Výroční zpráva: Zpráva o královských českých zemských ústavech pro choromyslné za rok 1897. Praha: Edv. Grégr, 1899. http://www.medvik.cz/link/MED00198751

Obr. 5 Výroční zpráva: AMERLING, Karel. Die Idiotenanstalt des Sct. Anna-Frauen-Vereines in Prag nach ihrem zwölfjährigen Bestande vom J. 1871-1883. Prag: K. Amerling, 1883. http://www.medvik.cz/link/MED00199605

Obr. 6 Ukázka svázaných publikací do konvolutu, signatura Q 1191

Obr. 7 Příležitostná publikace: SCHASCHING, M. Die oberösterreichische Landes-Irrenanstalt zu Niedernhart bei Linz. Linz: Selbstverlag, 1873. http://www.medvik.cz/link/MED00199603

Obr. 8 Foto divadla a knihovny s chovanci, Memoria de la seccion de hombres correspondiente al año 1901 Santiago de Chile: Cervantes, 1902. http://www.medvik.cz/link/MED00199785

Obr. 9 Asyl Bendorf bei Coblenz

Obr. 10 Složená litografie k publikaci: ERLENMEYER, Albrecht. Das Asyl für Gemüths- und Nervenkranke zu Bendorf bei Coblenz mit seinen beiden detachirten Colonieen. Zweite Auflage. Neuwied: J. H. Heuser, 1873. http://www.medvik.cz/link/MED00199578

Obr. 11Litografie z publikace: BROSIUS, Caspar Max. Dr. Brosius’ Heilanstalten für Nervenkranke, Bendorf a. Rh. Villa Sayn und Waldesruhe: nach 25jährigem Bestande. Wiesbaden: Bergmann, 1883.

Obr. 12 Ukázka nešťastně svázaných zpráv do konvolutu (signatura Q 1160)


Citace

MAIXNEROVÁ, Lenka a Michal ZÁVIŠKA. Výroční zprávy a příležitostné publikace psychiatrických ústavů. Lékařská knihovna [online]. 2020, roč. 25, č. 3-4 [cit. 17.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/en/archiv/2020-25-3-4/vyrocni-zpravy-a-prilezitostne-publikace-psychiatrickych-ustavu/. ISSN 1804-2031.