O změnách a novinkách MeSH 2016 z pohledu indexační praxe NLK

Radana Kodetová, Alena Smutná, NLK

Vysvětlivky: MeSH – Medical Subject Headings, oddělení VEP – oddělení věcného popisu a tezauru MeSH, SCRs – Supplementary Concept Records, PT – publikační typ/y, modře zvýrazněný text – přechod na odkazy celých záznamů deskriptorů v Pokročilém hledání v portálu Medvik (kromě modrého textu v příkladu z SCRs)

1. Úvod

Základní stavební jednotkou tezauru MeSH je deskriptor. V MeSH 2016 je 27 883 deskriptorů. Každý deskriptor má v MeSH vlastní záznam, který spolu s povolenými podhesly obsahuje bohatý odkazový aparát a podrobné informace o užití deskriptoru. Každý deskriptor je zařazen do hierarchické stromové struktury MeSH. Součástí MeSH je i pomocná doplňková databáze SCRs, která obsahuje termíny/nedeskriptory a odkazuje na způsob jejich indexace. Ze všech  těchto skutečností vyplývá i charakter změn a novinek v MeSH 2016, které lze rozdělit na změny v deskriptorech, SCRs podheslech, publikačních typech, změny v záznamech deskriptorů a změny ve struktuře MeSH.

2. Změny a novinky v deskriptorech, SCRs, podheslech, publikačních typech

Rekapitulace

  • deskriptory celkem:  27 883
  • nové deskriptory: 434 (+ 4 publikační typy)
  • smazané deskriptory: 10
  • smazané podheslo: 1
  • nové publikační typy: 4
  • nahrazení kombinací deskriptor/podheslo: 8
  • záznamy v SCRs: 230 872

Nové deskriptory

Celkem přibylo 434 nových deskriptorů. Výčet některých deskriptorů zvláště vhodných pro indexační praxi: Nejvíce nových deskriptorů přibylo v kategorii D – Chemikálie a léčiva a D26 – léčivé přípravky (celkem 165). Z toho 150 nových deskriptorů v této kategorii tvoří nejvíce předepisovaná léčiva uváděná v dřívějších letech v pomocné doplňkové databázi MeSH/SCRs pouze v podobě záznamů. V MeSH 2016 byly tyto záznamy povýšeny na deskriptory, což je velmi vítaná změna, neboť značně usnadní a urychlí indexaci.

Dosavadní postup při zpracovávání článků s farmakologickou a farmakoterapeutickou tematikou byl takový, že pokud indexátor pro příslušný lék/léčivou látku/chemikálii nenašel odpovídající deskriptor, musel jít do vyhledávání v MeSH Browser, kde pomocí doplňkové databáze SCRs hledaný pojem vyhledal. Zde byl naveden pomocí tzv. „Heading Mapped to“, „Pharm. Action“ či „Indexing Information“ na okruh deskriptorů, jejichž užití musel zvážit dle konkrétních potřeb článku. V horším případě hledaný pojem ani v SCRs nenalezl a musel dále uvažovat, jak indexovat (např. využít pro inspiraci databázi Medline, příp. jiné zdroje na internetu, lékařskou literaturu apod.). Pro ilustraci je uveden příklad záznamu humanizované monoklonální protilátky adalimumab v MeSH/SCRs 2015:

adalimumab

Příklady dalších nových a užitečných deskriptorů z kategorie D: abatacept, bevacizumab, etanercept, everolimus, infliximab, rituximab, valsartan, vareniklin. V nabídce jsou i deskriptory pro fixní kombinace dvou, tří i čtyř léků, např. deskriptory kombinace léků amlodipin a valsartan, kombinace léků amlodipin a olmesartan, kombinace léků emtricitabin, rilpivirin a tenofovir a kombinace léků elvitegravit, cobicistat, emtricitabin a tenofovir. Přibyly i další druhy velmi potřebných a postrádaných inzulinů, např.: inzulin detemir, inzulin glargin, nph inzulin, liraglutid

Samozřejmě existují další léky, léčivé látky, chemikálie, dále potom vzácné nemoci, některé terapeutické protokoly a další termíny, které bude nutno vyhledávat i v SCRs, ale značný příliv zmiňovaných užitečných deskriptorů do kategorie D v aktualizaci 2016 je pro indexátory skutečně velkou výhodou.

V MeSH někdy chybí pro českou indexační praxi poněkud zásadní termíny, které se musí indexovat pomocí několika hesel či v kombinaci s upřesňujícím podheslem. V této souvislosti oddělení VEP podává průběžně návrhy na nové deskriptory. V poslední době to byly např. adiktologie, celulitida (pomerančová kůže). To však neznamená, že návrh bude vždy automaticky schválen a zařazen do struktury MeSH. Je ale velmi pozitivní, že v aktualizaci 2016 lze nově vyhledat např. následující deskriptory: I 03 Lidské činnosti: řízení pod vlivem návykové látky, rekreační hry, volnočasové aktivity, návrat ke sportu, pracovní výkon, sport pro děti a mládež. L01 Informační věda se rozšířila např. o hesla: chytrý telefon, publikování v režimu Open Access, gramotnost, odborné knihovny. F03 Duševní poruchy: V poslední době přibyla témata, o kterých se mnoho publikuje, proto se hodí deskriptory jako např. poruchy autistického spektra, bipolární a příbuzné poruchy, poruchy související s traumatem a stresem, psychické trauma, poruchy sociální komunikace, specifické poruchy učení. G07.203 Strava, jídlo, výživa: Zde přibyly některé druhy diet (dieta veganská), a například heslo olivový olej, které doposud nebylo, takže jsme ho indexovali jen jako „oleje rostlin + Olea“ /rostlina olivovník /. Téměř všechna nová hesla z této skupiny se týkají tzv. zdravé výživy, např. červené maso, bylinné čaje a léčivé čaje, výrobky ze zeleniny, syrovátka, celozrnné výrobky. M01 Skupiny lidí – výčet se věnuje osobám jako jednotlivcům nebo členům skupiny. I tady přibylo několik hesel, která nám dosud scházela např.: dospělí traumatizovaní v dětství, prarodiče, chodci, imigranti bez dokumentů, vegani, vegetariáni, dále skupiny podle lékařské odbornosti – neurochirurgové, ústní a čelistní chirurgové a ortodontisté. Hodí se i hesla jako zemědělci, horníci a sociální pracovníci. Z dalších zajímavých hesel stojí za zmínku válečná poranění, přírodní zdroje, kosmeceutika, nemoci s pozdním počátkem, kognitivní stárnutí, psychologie sportu.

Smazané deskriptory

Bylo smazáno 10 deskriptorů. Čím je nahradit:

Smazaný deskriptor Užít deskriptor
 viry obratlovců  viry
 intervenční studie  klinické zkoušky PT
 intenzivní péče  péče o pacienty v kritickém stavu
 zdravé potraviny  biopotraviny
 černý pepř  Piper nigrum
 Asclepiadaceae  Apocynaceae
 Acanthopanax  Eleutherococcus
 Pygeum  Prunus africana
 farmakologické procesy  farmakologické jevy
 duševní poruchy v dětství  neurovývojové poruchy

Seznam všech nových deskriptorů s definicemi, nové deskriptory podle podkategorií (stromů) a změny vztahující se k terminologii deskriptorů v angličtině k nalezení zde (MeSH Vocabulary Changes for 2016).

Smazané podheslo

Do konce roku 2015 bylo v MeSH 83 podhesel, v aktualizaci 2016 bylo smazáno podheslo DUdiagnostické užití. Za toto podheslo je třeba užít: nemoc s podheslem/DI (či se specifičtějším podheslem ve stromu pod ním) + specifickou diagnostickou techniku + specifickou chemikálii/(e) či fyzikální činidlo/(a) bez podhesel. Pro pokrytí konceptu diagnostické užití vztahujícího se ke klinickým/fyziologickým podmínkám je třeba užít orgán či procesuální termíny s vhodnými podhesly + specifickou diagnostickou techniku + specifickou chemikálii/(e) či fyzikální činidlo(a) bez podhesel.

Nové publikační typy (PT)

Přibyly 4 publikační typy: blogy, grafický román, reklama veřejných služeb, klinická studie. Vhodný pro indexaci je pouze PT klinická studie.

Nahrazení kombinací deskriptor/podheslo deskriptorem

8 kombinací bylo nahrazeno deskriptorem (viz tabulka). V MeSH v Pokročilém hledání v  portálu Medvik jsou tyto kombinace uvedeny v záznamech deskriptorů pod povolenými podhesly).

Původní kombinace deskriptor/podheslo v MeSH 2015 Nahrazena deskriptorem
adenylátcyklasa/antagonisté a inhibitory inhibitory adenylylcyklázy
cholestenon-5-alfa-reduktasa/analogy a deriváty 5-alfa-reduktasa – inhibitory
obstrukce slzovodu/chirurgie dakryocystorinostomie
mikročipové analytické postupy/přístrojové vybavení laboratoř na čipu – zařízení
orexinové receptory/antagonisté a inhibitory antagonisté orexinového receptoru
placenta/růst a vývoj placentace
poly(ADP-ribosa)-polymerasy/antagtonisté a inhibitory PARP inhibitory
ultrazvukové vlny/terapie ultrazvuková terapie

3. Změny a novinky v záznamech deskriptorů

Přidání definic k některým deskriptorům

V MeSH existují deskriptory, které nemají definici. Současnou strategií MeSH je, aby každý deskriptor měl svoji definici bez ohledu na to, jak zjevný a pochopitelný je jeho význam. V průběhu roku 2015 díky tomuto pravidlu bylo přidáno 481 definic a bude se pokračovat i v aktualizaci MeSH 2017.

Změny v anotacích deskriptorů

Charakteristickým rysem vylepšování práce s MeSH 2016 je i zdokonalování anotačních poznámek v záznamech deskriptorů. Indexátoři se při přidělování deskriptorů tématům nemohou řídit pouhým zněním a vlastním chápáním deskriptorů. Každý deskriptor ve svém záznamu obsahuje jakousi „historii o sobě“, řadu důležitých informací v souvislosti se svým užitím. Tak se např. v anotaci deskriptoru ženy lze mj. dozvědět, že při jeho užití máme současně zvolit i deskriptory check tagy ženské pohlaví a lidé. Vylepšení anotačních poznámek je v MeSH 2016 skutečně velmi zřetelné. Pro ilustraci jsou dále v textu uvedeny některé změny na příkladech deskriptorů:

klyzma

Aktualizace obsahu poznámek v anotacích (např. odstranění poznámek o užití zrušeného podhesla diagnostické užití)

  2015 2016
Deskriptor MeSH klyzma klyzma
Anotace barium enema: coordinate with BARIUM SULFATE / diag use, not BARIUM barium enema: coordinate with BARIUM SULFATE, not BARIUM

cytodiagnostika

Nahrazení zkratek jednoduchým a pochopitelným slovním vyjádřením (např. GEN (means „general“) a NIM (means Not Index Medicus“ – usually not starred as the main point of the article) and DF (means „Data Form abbreviation)

  2015 2016
deskriptor MeSH cytodiagnostika cytodiagnostika
anotace GEN;NIM; DF: CYTODIAG general or unspecified; prefer specifics

encefalitida

Doplnění informací pro upozornění na nové termíny (např. upozornění na nový deskriptor encefalitida virová)

2015 2016
deskriptor MeSH encefalitida encefalitida
anotace GEN; coord with specific organism /infection heading (IM) or other cause (IM); viral encephalitis = ENCEPHALITIS, VIRAL unless ENCEPHALITIS, ARBOVIRUS but see note there; ENCEPHALOMYELITIS & specifics & SUBACUTE SCLEROSING PANENCEPHALITIS (see note there) are also available; DF: ENCEPH general, note specifics particularly INFECTIOUS ENCEPHALITIS and ENCEPHALITIS, VIRAL

tularemie

Odstranění nadbytečných informací kdekoli v záznamech deskriptorů (např. smazání původní anotace u deskriptoru tularemie, protože informace v ní obsažená je již součástí definice deskriptoru).

Doplnění koordinačních pravidel navádějících indexátory na přemístění deskriptorů do jiných stromů v rámci nové struktury MeSH (v případě deskriptoru tularemie navigace na doplnění deskriptoru nemoci přenášené klíšťaty, je-li třeba, neboť deskriptor tularemie je nově zařazen ve stromu pod deskriptorem gramnegativní bakteriální infekce).

  2015 2016
Deskriptor MeSH tularemie tularemie
Anotace caused by Francisella tularensis (formerly Pasteurella tularensis) coordinate with TICK_BORNE DISEASES if pertinent
Definice A plague-like disease of rodents, transmissible to man. It is caused by FRANCISELLA TULARENSIS and is characterized by fever, chills, headache, backache, and weakness A plague-like disease of rodents, transmissible to man. It is caused by FRANCISELLA TULARENSIS and is characterized by fever, chills, headache, backache, and weakness.

Anotační poznámky patří k velmi zásadním informacím pro indexátory, které napomáhají i snaze o konzistenci při indexaci. V indexační praxi se však často naráží na fakt, že MeSH je slovník americké provenience a že některé deskriptory a instrukce k nim uváděné v anotacích mohou být v českém prostředí odlišně a nejasně chápány. V rámci snah o vylepšování české verze MeSH-CZ v souvislosti s nastíněnou problematikou podalo oddělení VEP v lednu 2016 návrh do Bethesdy na možnost překladu anotací do češtiny a vkládání vlastních anotačních poznámek k záznamům deskriptorů. Zdůvodněním bylo, že některé deskriptory vhodné pro užití v americkém prostředí nejsou vhodné v českých podmínkách, a že chápání některých termínů v české lékařské terminologii je v některých případech odlišné od americké terminologie. Např. v anotaci deskriptoru Ministerstvo zdravotnictví USA by indexátoři NLK uvítali poznámku „Ministerstvo zdravotnictví v ČR indexuj VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ – ŘÍZENÍ“. V anotaci deskriptoru celulitis by byla vhodná poznámka „do pole 653 přidej klíčová slova celulitida a pomerančová kůže“. Takové úpravy by skutečně napomohly větší jednotnosti při indexaci a efektivnějšímu vyhledávání v MeSH-CZ. Dle odezvy z Bethesdy situace zatím vypadá nadějně, s napětím budeme očekávat vyhodnocení našeho požadavku a případné změny v aktualizaci 2017.

4. Změny a novinky ve struktuře MeSH

Změny a novinky v hierarchické stromové struktuře vyplývají z potřeby zařazení nových deskriptorů do stávající struktury a ze snahy o zjednodušení práce s MeSH pro jeho uživatele. V MeSH 2016 došlo k jednodušším, ale i k velmi rozsáhlým změnám a přesunům v hierarchické stromové struktuře.

Příklad zařazení nového deskriptoru do struktury MeSH

Zařazení nového PT KLINICKÁ STUDIE do struktury MeSH 2016 a srovnání s  MeSH 2015:

2015 MeSH V03 TREE 2016 MeSH V03 TREE

Study Characteristics [V03]

Clinical Trial [V03.200]

Clinical Trial, Phase I [V03.200.100]

Clinical Trial, Phase II [V03.200.200]

Clinical Trial, Phase III [V03.200.300]

Clinical Trial, Phase IV [V03.200.400]

Controlled Clinical Trial [V03.200.500]

Multicenter Study [V03.200.600]

Observational Study [V03.200.650]

Randomized Controlled Clinical Trial [V03.200.700]

Pragmatic Clinical Trial [V03.200.700.500]

Study Characteristics [V03]

Clinical Study [V03.175]

Clinical Trial [V03.175.250]

Clinical Trial, Phase I [V03.175.250.100]

Clinical Trial, Phase II [V03.175.250.200]

Clinical Trial, Phase III [V03.175.250.300]

Clinical Trial, Phase IV [V03.175.250.400]

Controlled Clinical Trial [V03.175.250.500]

Randomized Controlled Clinical Trial [V03.175.250.500.500]+

Observational Study [V03.175.500]

Multicenter Study [V03.175.600]

Názorný příklad jednoduššího přesunu deskriptoru

konjunktivitida akutní hemoragická byla v MeSH 2015 umístěna ve stromu pod deskriptorem coxsackie virózy, tj. byla ve vztahu „dítě“ a „rodič“. V MeSH 2016 je nově umístěna ve stromu pod deskriptorem enterovirové infekce a k deskriptoru coxsackie virózy je ve vztahu „sourozeneckém“.

mesh-strom

Názorný příklad rozsáhlejších přesunů deskriptorů ve stromu pod deskriptorem FARMAKOLOGICKÉ JEVY z MeSH 2015 a nové uspořádání v MeSH 2016:

presuny-deskriptoru

Další příklady rozsáhlejších přesunů deskriptorů

V minulých aktualizacích MeSH byly deskriptory do stromů organizovány volně a mohly mít vícero umístění v závislosti na svojí důležitosti a specifičnosti. V některých případech se deskriptor mohl objevit i dvakrát až třikrát ve stejném stromu a to na nižší či vyšší úrovni (vztahy mezi deskriptory „strýc“ vs. „synovec“). Došlo k přehodnocení těchto deskriptorů v souvislosti se zmíněnými vztahy a některé z těchto deskriptorů byly ze stromové struktury odstraněny. V tomto duchu bylo provedeno na 1000 změn.

Do stromu pod nový deskriptor ozbrojené konflikty v rámci kategorie I byly nově seskupeny všechny dílčí války, jejich umístění ve stromech v kategorii K bylo zachováno. Nový deskriptor strava, jídlo, výživa byl umístěn v kategorii G do stromu pod deskriptor fyziologické jevy, přičemž termíny u nápojů, potravin a fyziologie výživy zůstaly zachovány. Původní stromové členění v kategorii J zůstalo také zachováno. Termíny MeSH pro jednotlivé druhy ovoce a zeleniny jsou nyní umístěny pouze ve stromech v rámci kategorie B – rostliny.

Další rozsáhlejší přesuny a změny ve stromové struktuře se dotkly např. kategorií M – Lidé, která obsahuje jednotlivce či členy skupin, a kategorie H  – Obory a povolání. V mnohých případech toto členění bylo vyhovující. Objevila se však celá řada výjimek, kdy ve viz odkazech deskriptorů pro konkrétní profese byli uvedeni i lidé tuto profesi vykonávající. V praxi MeSH 2015 se k deskriptoru pro profesi muselo přidat podheslo/pracovní síly, aby se poukázalo na skutečnost, že jde o osoby. V MeSH 2016 se přistoupilo ke zjednodušení této praxe přesunutím všech lidí ze stromu pro povolání do kategorie M01.526 – skupiny lidí podle povolání a vytvořením a zařazením nových deskriptorů.

5. Závěr

Strategií MeSH je trvalé vylepšování slovníku za účelem zkvalitňování práce indexátorů, katalogizátorů, rešeršérů a ostatních uživatelů. Ne vždy se mohou jeho úpravy jevit jako výhodné pro všechny jeho uživatele. Např. otázkou pro indexátory NLK je, zda bylo vhodné smazat deskriptor HEALTH FOOD (ZDRAVÉ POTRAVINY) a ponechat pouze deskriptor BIOPOTRAVINY. Ne každá zdravá strava musí být „bio“ a v odborných článcích je tento rozdíl vnímán. Jde o téma k zamyšlení, k diskusi a pro oddělení VEP to byl podnět pro návrh změny do Bethesdy. Úsilí k vylepšení a novinkám je však v MeSH 2016 velmi zjevné a v mnoha případech vítané, alespoň pro indexační praxi NLK.

Literatura

[1] 2016 MeSH Highlights. In: U.S. National Library of Medicine [online webinář]. Bethesda, MD, USA: U.S. National Library of Medicine, 2016 [cit. 2016-05-02]. Dostupné z: https://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/clinics/mesh_2016.html

[2] Introduction to MeSH – 2016. U.S. National Library of Medicine [online]. Bethesda, MD, USA, 2016 [cit. 2016-05-02]. Dostupné z: https://www.nlm.nih.gov/mesh/introduction.html#changes

[3] SCHULMAN, Jacque-Lynne. What’s New for 2016 MeSH. NLM Technical Bulletin [online]. 2015, (407), 1 [cit. 2016-05-02]. ISSN 2161-2986. Dostupné z: https://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/nd15/nd15_mesh.html

[4] TYBAERT, Sara. MEDLINE Data Changes — 2016. NLM Technical Bulletin [online]. 2015, (407), 1 [cit. 2016-05-02]. ISSN 2161-2986. Dostupné z: https://www.nlm.nih.gov/pubs/techbull/nd15/nd15_medline_data_changes_2016.html


Citace

KODETOVÁ, Radana a Alena SMUTNÁ. O změnách a novinkách MeSH 2016 z pohledu indexační praxe NLK. Lékařská knihovna [online]. 2016, roč. 21, č. 1-2 [cit. 25.02.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2016-21-1-2/o-zmenach-a-novinkach-mesh-2016-z-pohledu-indexacni-praxe-nlk/. ISSN 1804-2031.