Překlad tezauru MeSH 2015 v NLK

Radana Kodetová, Alena Smutná, NLK

Překlad tezauru Medical Subject Headings (MeSH) je v NLK náplní oddělení věcného popisu a překladu tezauru MeSH (dále v textu jen oddělení VEP). Obě vykonávané činnosti oddělení spolu úzce souvisí a jedna na druhou navazují.

Celkem v oddělení pracuje 10 pracovníků + 1 externista (7,225 úvazků + 1 externista). Překladem MeSH se zabývají 3 pracovnice (1,25 úvazku). Z toho jedna pracovnice se zabývá zejména překladem deskriptorů a současně má na starost všechny činnosti vyplývající z funkce hlavního supervizora MeSH (např. aktualizace MeSH, autorizace překladů definic a návrhů hesel a podhesel, konzultace při indexaci článků). Zbylé dvě pracovnice pracují převážně na překladu definic deskriptorů.

Principem práce na překladu je vzájemná spolupráce a to nejen s ohledem na lékařskou terminologii. Překladatelky využívají také náměty indexace a rešeršování, které vznikají sledováním trendů při zpracování nejnovějších časopiseckých článků a požadavků na rešerše. Tímto způsobem jsou navrhovány viz odkazy k jednotlivým deskriptorům, je upozorňováno na chyby v terminologii, na nově se vyskytující termíny apod.. V důsledku této spolupráce je zajišťována aktuálnost tezauru MeSH.

Překlad MeSH nespočívá pouze v překladu nových deskriptorů a jejich definic v rámci roční aktualizace. Ke každému deskriptoru se může vázat i několik konceptů a k nim se vážících synonym, které je třeba také přeložit. Jestliže v aktualizaci 2016 přibylo 438 nových deskriptorů, neznamená to, že byl za celý rok přeložen pouze tento počet deskriptorů. Srozumitelné vysvětlení pojmu deskriptor v literatuře [1].

V aktualizaci 2016 přibylo v české verzi 5472 nových termínů (deskriptorů, nepreferovaných konceptů, viz odkazů, definic). Český překlad verze 2016 obsahuje 27 883 deskriptorů, 10.554 nepreferovaných konceptů, 24.417 viz odkazů a 4.244 definic. Pro názornost je uvedena tabulka [2].

  Český překlad Anglický originál Rozdíl
Hlavní deskriptory (preferované koncepty) 27 883 27 883 0
Nepreferované koncepty 10 554 25 461 14 907
Viz odkazy 24 417 61 570 37 153
Definice 4 244 29 160 24 916

Cílem práce oddělení VEP je mj. postupně snižovat rozdíl mezi českým překladem a originální verzí MeSH (v porovnání s aktualizací 2010, kdy byl rozdíl 89.307 termínů, je zlepšení o ca 12.000 termínů, v porovnání s aktualizací 2015 jde o zlepšení o ca 2.500 termínů). Překlad definic byl zahájen až v roce 2010, proto je v tabulce patrný velký rozdíl v počtu mezi anglickým originálem a českým překladem (v porovnání s aktualizací 2015 je však patrný nárůst o ca 1.300 přeložených definic).

Při překladu deskriptorů z oblasti lékařství a jejich definic má NLK svolení přebírat definice z Velkého lékařského slovníku (Vokurka – Hugo) s odkazem na zdroj.

U ostatních deskriptorů jsou překladatelky nuceny spoléhat na vlastní překladatelské a rešeršní strategie a na případné diskuse s odborníky.

V praxi překladu MeSH dále vzniká řada problémů souvisejících s pravopisem, způsobem vyhledávání informací uživateli, s vývojem odborné terminologie, případně s rozdíly v chápání a užívání pojmů v podmínkách USA a ČR.

Příklady některých aktuálních problematických oblastí překladu

Starý a nový pravopis

Změny se týkají hlavně slov s latinským, příp. řeckým původem – v tomto případě se mění starší tvary se „s“ za tvary se „z“ (kinese – kineze, prognosa – prognóza). Délka samohlásek se vývojem také měnila – např. dříve anémie, nyní krátce anemie, polycytémie – polycytemie. V publikační praxi se stále můžeme setkat s oběma variantami (záleží na době vydání publikace nebo i věku autora). V MeSH ale tato okolnost neznamená rušení starších hesel, ale změnu podoby hlavního záhlaví deskriptoru. Zastaralejší deskriptor se pak stane synonymem, podle kterého lze dále vyhledávat.

Řešení slovosledu víceslovných termínů

Dřívější způsob se držel vzoru lístkového předmětového katalogu – nejprve podstatné jméno, potom rozvíjející členy. Navíc se užívaly pomlčky mezi slovy (např. cévy – chirurgické výkony, chemické látky – užití). Snahou v překladu bylo pomlčky zrušit a nastolit přirozený slovosled. Tato problematika zatím není dořešena, neboť u některých hesel s touto změnou vyvstal problém s tím, že při skloňování dojde ke změnám v písmenech slova a pro vyhledávání je nejlépe uvést všechny možné varianty tvaru slova (např. ucho –  uši – zánět ucha – cizí těleso v uchu, oko – oči – oční nemoc – nemoc oka).

Snaha o doplnění latinských názvů tam, kde v americkém originálu chybějí, zejména v kategorii A – Anatomie.

Oddělení VEP usiluje rovněž o terminologickou revizi tezauru odborníky z lékařství. Ekonomické možnosti NLK jsou však omezené. Ve stádiu úvah a rozhovorů je spolupráce MKN s MeSH s cílem propojeného vyhledávání v katalozích. MKN je Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, kterou vydává Světová zdravotnická organizace. Klasifikace je průběžně aktualizována. Jejím překladem se zabývá Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) při MZČR. Pro  MeSH je aktuální snaha o sjednocení (propojení) terminologie u kategorie C – Nemoci.

Literatura

[1] MAIXNEROVÁ, Lenka. Český překlad tezauru Medical Subject Headings a možnosti jeho využití. Medsoft, 2015, s. 126 – 139.

[2] Aktualizace 2016 [online]. [cit. 2016-03-17]. Dostupné z: https://nlk.cz/pro-knihovny/mesh/aktualizace-2016/


Citace

KODETOVÁ, Radana a Alena SMUTNÁ. Překlad tezauru MeSH 2015 v NLK. Lékařská knihovna [online]. 2016, roč. 21, č. 1-2 [cit. 02.03.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2016-21-1-2/preklad-tezauru-mesh-2015-v-nlk/. ISSN 1804-2031.