Sedmdesát let Bibliographia medica Čechoslovaca

Lenka Maixnerová, NLK

Bibliographia medica Čechoslovaca (BMČ) je národní registrující bibliografie z oboru lékařství a zdravotnictví. Vytváření bibliografie BMČ patří mezi hlavní činnosti Národní lékařské knihovny (NLK), kde je kontinuálně tvořena již od roku 1947. V letošním roce BMČ slaví 70. výročí. Během sedmdesáti let se z knižní publikace o rozsahu 500 stran rozrostla na rozsáhlou databázi, která je volně dostupná v portálu Medvik na adrese www.medvik.cz/bmc  a v Centrální portálu knihoven na adrese www.knihovny.cz . Databáze v roce 2017 obsahuje okolo 900 000 bibliografických záznamů, v řadě případů s připojeným plným textem.

První pokusy o vytvoření české národní lékařské bibliografie se objevují již na začátku 20. století. V letech 1900 -1902 vycházela jako příloha Časopisu lékařů českých “Slovanská bibliografie lékařská”, jejímž pořadatelem byl MUDr. Jan Semerád. Cílem bylo podchytit všechny vědecké práce, které byly publikovány ve slovanských časopisech.

V letech 1935-1939 vycházela “Bibliographia medica cechoslovaca”, jejímž pořadatelem a zároveň i vydavatelem byl prof. MUDr. Otakar Hněvkovský. Vzhledem k tomu, že bibliografie neměla žádné institucionální zázemí, její vydávání od začátku provázely technické a finanční problémy.

V odborném tisku se ve 40. letech 20. století objevuje řada článků, které kritizují neexistenci české lékařské bibliografie. Jedním z kritiků byl i psychiatr doc. MUDr. Svetozar Nevole, který se nakonec zasloužil o její vytvoření. S. Nevole si uvědomoval, že je nutné nějaké institucionální zázemí a díky jeho spolupráci s knihovníkem Karlem Růžičkou z Ústřední lékařské knihovny se mu to povedlo. Nejdříve vytvořili pracovní skupinu Lékařské sekce Československé dokumentační společnosti a a v roce 1947 podali návrh na ministerstvo zdravotnictví, aby bylo vytvořeno Lékařské dokumentační středisko. Návrh byl přijat a v roce 1949 vzniká Zdravotnické dokumentační středisko spadající pod ministerstvo zdravotnictví a využívající zdroje Státní lékařské knihovny (resort školství). Později dochází ke sloučení knihovny a ZDS v jednu instituci (dnes NLK).

Práce na bibliografii byly zahájeny v roce 1947. První vydání bylo realizováno v roce 1949, bibliografie vyšla v tištěné knižní podobě pod názvem “Bibliographia medica Čechoslovaca”. BMČ vyšla s finanční podporou ministerstva informací a osvěty v nákladu 2.000 kusů, stála 300 Kčs. Další ročníky byly finančně zajištěny ministerstvem zdravotnictví. Oproti předchozím pokusům je vidět koncepční a vědecký přístup.

První ročník obsahoval asi 2 500 bibliografických citací z oboru lékařství, zdravotnictví a oborů hraničních. Navržená koncepce BMČ z roku 947 byla následující:

 1. jazyková stránka:
  1. všechny práce vyšlé v československých časopisech,
  2. monografie vydané na území ČSR (včetně překladů),
  3. práce československých autorů, které byly publikovány v zahraničí (články i monografie) – tento bod nebylo tehdy možné realizovat,
 2. bibliografická forma publikací:
  1. původní práce v časopisech,
  2. zprávy o zajímavých přednáškách, demonstracích,
  3. články ve sbornících,
  4. monografie,
 3. obsah:
  1. odborný,
  2. populárně-vědecký.

Věcné téma v záznamech BMČ bylo zachyceno klasifikačními znaky Mezinárodního desetinného třídění (MDT). Pro tyto účely ZDS připravilo úplné české vydání tabulek MDT pro lékaře.

BMČ byla zpracovávána klasickým ručním postupem. V 70. letech byl v NLK řešen projekt “Automatizovaný informační systém – Bibliographia medica Čechoslovaca (AISZ-BMČ)”, jehož cílem bylo navržení automatizovaného zpracování BMČ s využitím počítačů 3. generace a moderní organizační a reprografické techniky. Byla navržena nová koncepce BMČ:

 1. BMČ – národní československá registrující oborová bibliografie,
 2. dojde k navýšení počtu záznamů za rok,
 3. věcné téma bude zachyceno deskriptory tezauru Medinform,
 4. maximální využití automatizace, včetně minimalizace jejich nevýhod.

Automatizované zpracování BMČ bylo zahájeno v roce 1978 ve spolupráci s ÚVTEI-ÚTZ. BMČ i nadále vycházela v tištěné podobě, pro mezinárodní využití na magnetických páskách. Nevýhodou bylo, že použitá výpočetní technika neobsahovala úplnou českou abecedu, výstupy tak byly bez diakritiky.

Ze 4 bodů nové koncepce se nepodařil naplnit pouze bod č. 3. Tezaurus Medinform nebyl pro BMČ nikdy použit, od r. 1977 se začal používat český překlad amerického tezauru MeSH.

V 90. letech byl pro BMČ pořízen nový produkční systém, který kromě české diakritiky umožňoval vytvářet nové výstupy: BMČ-ISIS, BMČ v hypertextu (INFO-systém), BM-Golem.

V r. 2004 byl tento systém nahrazen XML editorem. XML editor byl používán pro analytickou úroveň a AKIS (automatizovaný knihovnický systém) pro monografickou a seriálovou úroveň. Z praktických důvodů bylo v roce 2006 sjednoceno zpracování do jednoho systému a BMČ je tak vytvářena v systému DaWinci/Medvik.

Tištěné výstupy BMČ vycházely ve Zdravotnickém nakladatelství a jejich vydávání od začátku provázely technické problémy. Docházelo ke značnému zpoždění ve vydávání, ročenka tak v některých letech vyšla až s pětiletým odstupem, ročníky 1953-56 a 1968 nevyšly vůbec, přestože byly zpracovány. Některé ročníky vyšly na Slovensku v Martině díky Matici slovenské. Tyto problémy byly vyřešeny až vlastním tiskem od ročníku 1970. Od r. 1973 začala ročenka vycházet formou sešitů nejdříve 4x ročně, později 12x ročně.

Kromě základního díla BMČ vycházely 2 doplňkové řady:

 1. The Annual of Czechoslovak Medical Literature, která byla určena pro mezinárodní výměnu mezi knihovnami, jednalo se o výběr z BMČ (ca ½ záznamů BMČ) s přeloženými názvy do anglického jazyka, někde i s přidanými anglickými anotacemi
 2. Zdravotnictví a právo, které obsahovalo výběr právních předpisů, článků a knih z právnické a zdravotnické literatury

Tištěné vydávání BMČ bylo v roce 1999 ukončeno. Všechny tištěné výstupy BMČ byly v roce 2016 digitalizovány a jsou volně dostupné v Digitální knihovně NLK.

V roce 2017 obsahuje BMČ přibližně 900 000 bibliografických záznamů.

Podle současné koncepce jsou do BMČ zařazovány na analytické úrovni:

 • všechny práce v odborných biomedicínských časopisech a sbornících, které vyšly na území ČR,
 • práce českých autorů z oboru biomedicíny, které byly publikovány v zahraničních dokumentech, a které je možné převzít ze zahraničních databází,
 • práce českých autorů, které byly publikovány na Slovensku,
 • výběrově kapitoly v monografiích,
 • výběrově populární práce, kde autorem je odborník na danou problematiku (lékař, vědec apod.) v časopisech a novinách,
 • biografické práce o lékařích,
 • práce o dějinách lékařství

Při vytváření BMČ klademe důraz na aktuálnost, na kvalitní věcné zpracování s využitím tezauru MeSH, identifikaci autorů (tj. propojení s jmennými personálními autoritami) a na snadnou a bezbariérovou dostupnost plného textu. V letošním roce se nám podařilo přepsat všechny tištěné ročníky BMČ do strukturované databázové podoby. V NLK chceme dále pokračovat ve zpracování až k prvním číslům bohemikálních biomedicínských časopisů.

Výročí bývá příležitostí k poděkování, které patří zejména doc. MUDr. Svetozaru Nevolemu a Karlu Růžičkovi, kteří se významně zasloužili o vznik BMČ a dále všem pracovníkům NLK, kteří se na vytváření BMČ podíleli a podílejí. Do dalších let přejeme BMČ bezvadně fungující software a spokojené uživatele.

FOTO: NLK


Citace

MAIXNEROVÁ, Lenka. Sedmdesát let Bibliographia medica Čechoslovaca. Lékařská knihovna [online]. 2017, roč. 22, č. 1-2 [cit. 18.06.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2017-22-1-2/sedmdesat-let-bibliographia-medica-cechoslovaca/. ISSN 1804-2031.