KLASIFIKON 2017 – zpráva z konference

 Jitka Šrajerová, Radana Kodetová za přispění Aleny Smutné a Aleny Šímové, NLK

Ve dnech 7. – 8. 11. 2017 proběhla v Kongresovém centru Nemocnice Na Homolce konference o klinických klasifikačních a terminologických systémech KlasifiKon 2017. Jednalo se o druhý ročník. Oba dva ročníky byly koncipovány s důrazem na sdílení mezinárodních zkušeností. Vybraná témata přednesli zahraniční experti z institucí, které se tematikou klinických terminologických a klasifikačních systémů zabývají – dr. Ulrich Vogel (DIMDI), dr. Barry Daniels (Global Medical Device Nomenclature Agency) a Ian Green (SNOMED International). Na jejich přehledové přednášky navázali čeští přednášející, kteří v pěti sekcích (Terminologie – základ srozumitelnosti zdravotnictví, Oborové klasifikace a klasifikace WHO, Casemix klasifikace a související nástroje, Klasifikace zdravotních intervencí a Kvalita kódování zdravotních služeb) prezentovali celkem 34 příspěvků.

Za Národní lékařskou knihovnu (NLK) se konference zúčastnily především kolegyně z oddělení věcného popisu (VEP/NLK), věnující se překladu tezauru MeSH. Mgr. Alena Smutná z NLK reprezentovala svou přednáškou o problematice překladu tezauru MeSH a každodenním dilematům, které překladatelský tým řeší.

Poster Tezaurus MeSH – několik poznámek k tvorbě a revizi českého textu ©KlaraMaskova

S touto problematikou velice souzněly další dvě přednášky českých účastníků konference, MUDr. Pavla Tesnera a Mgr. Aleše Berana, Ph.D. MUDr. Tesner popsal problematiku české lékařské terminologie a jejího překladu velice vtipně a trefně, a to z pohledu pracovníka týmu, který se podílel na překladu terminologie vzácných nemocí portálu Orphanet (portál nabízí informace o vzácných onemocněních a léčivých přípravcích pro tato onemocnění – http://www.orphanet.cz).

Mgr. Beran bravurně nastínil nejdůležitější zásady při práci na klinických klasifikacích – to je snaha o jazykovou koncepčnost a systémovost a současně o akceptabilitu ze strany odborné veřejnosti, hledání kompromisu mezi preskriptivním (jazykově korektní forma bez ohledu na jazyk praxe) a deskriptivním přístupem (použití v praxi užívaných termínů bez ohledu na jazykovou korektnost). Pro další práci překladatelského týmu NLK je velmi důležité navázání kontaktu s překladatelskou skupinou ÚZIS a vize další spolupráce.

Tematicky blízká byla i přednáška prof. MUDr. Václav Mandyse, CSc., který je profesí patolog a pomáhal zpracovávat český překlad Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O) – 3. vydání. V tomto vydání se nádory dělí podle topografie (místo původu nádoru) a morfologie (histologický typ nádoru). Existence takového seznamu byla pro překladatelský tým NLK impulsem k možné revizi oddílu C04 Nádory v MeSH dle MKN-O pro svoji aktuálnost a odbornou úroveň.

Z pohledu překladu MeSH a jeho aktualizace zaujala téměř v závěru konference i přednáška věnovaná aktualizaci MKN-10 (Mezinárodní klasifikace nemocí). Tato nová aktualizace vstoupí v platnost k 1. 1. 2018. a je protkána četnými změnami. Např. do Tabelární části byly zapracovány změny schválené WHO pro roky 2015 – 2018, došlo k opravě typografických a pravopisných chyb, k částečnému terminologickému sjednocení a ke sjednocení používání latinských a anglických termínů. Velkou pravopisnou, stylistickou i terminologickou revizí prošla Instrukční příručka. Do Abecedního seznamu byla doplněna některá chybějící či neúplná hesla a zároveň do ní byly promítnuty všechny změny provedené v Tabelární části. Záměrem ÚZIS do budoucna je, aby Abecední seznam fungoval jako komplexní slovník medicíny.

FOTO: Radana Kodetová

Trochu z jiného úhlu pohledu upoutala pozornost přednáška jednoho ze zahraničních hostů, již zmíněného Dr. Barry Danielse z GMDN Agency. GMDN je globálně uznávaný třídící systém zdravotnických prostředků Global Medical Device Nomenclature. Tato databáze obsahuje cca 26000 hesel vztahujících se ke zdravotnické technice a vybavení, jejich přesné identifikaci a definici, informacích o skladování, expiraci, výrobě apod.

Databáze je využívaná výrobci zdravotnického vybavení a prostředků, managementem nemocnic a lékaři pro přesnou komunikaci a sdílení informací. Každá jednotka v databázi má pětimístný číselný kód pro přesnou identifikaci. Lékařské vybavení je do databáze vkládáno na základě informace od výrobce o novém výrobku či informace o úpravě původního. V budoucnu by identifikační kód měl být umístěn již na obalu výrobku.

Databáze je volně dostupná v portálu AccessGUDID, který vytvořila Národní lékařská knihovna v Bethesdě (pozn.: NLM je i producentem MeSH) s Food and Drugs Agency (FDA). Aktualizace databáze probíhá každý pracovní den. Přes veškeré výhody mezinárodní standardizace, přímé použití GMDN v ČR by podle odborníků s sebou neslo rizika jako např. nemožnost přímého ovlivnění obsahu nebo aktualizace systému, správu systému v rukou třetího subjektu atd.

V letech 2014 – 2016 byl tak v rámci projektu Kategorizace zdravotnické techniky a zdravotnických prostředků vytvořen vlastní kategorizační systém, jehož dlouhodobý rozvoj kompetenčně zajišťuje Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR).

Závěrem je třeba konstatovat, že Konference KlasifiKon 2017 byla nabitá aktuálním děním v klinických klasifikačních a terminologických systémech a demonstrovala rozsah aktivit v této oblasti. Odborníci z NLK v budoucích letech velmi uvítají i rozvinutější spolupráci s ÚZIS.

Prezentace a přednášky z konference společně s pěknými fotkami a videem přibližujícími atmosféru konference jsou volně dostupné na http://www.uzis.cz/akce/zprava-z-konference-klasifikon-2017-konane-ve-dnech-7-8-11-2017-publikace-prezentovanych-materi.


Citace

ŠRAJEROVÁ, Jitka a Radana KODETOVÁ. KLASIFIKON 2017 – zpráva z konference. Lékařská knihovna [online]. 2017, roč. 22, č. 3-4 [cit. 13.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2017-22-3-4/klasifikon-2017-zprava-z-konference/. ISSN 1804-2031.