Konference o šedé literatuře a repozitářích 2017

Lucie Friedlaenderová, NLK

Desátý ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích se konal 19. října 2017 v Ballingově sále Národní technické knihovny.

Již tradičně se prvního bloku konference účastnili zahraniční přednášející. Dobrica Savić prezentoval situaci šedé literatury pod vlivem nastupující čtvrté průmyslové revoluce, kdy bude nutné přehodnotit definici šedé literatury – a je otázka, zda se tento termín již nepřežil či brzy nepřežije.

Velkým tématem konference je každoročně sdílení dat v rámci vysokoškolských kvalifikačních prací a digitální repozitáře k tomu určené. Joachim Schöpfel se spolupracovníky jsou informační vědci z univerzity v Lille. V rámci výzkumného projektu řeší i praxi odevzdávání a ukládání doktorských dizertací. Projekt je napojen na národní infrastrukturu.

A. Jarolímková, ÚISK FOTO: NTK

Pro oblast České republiky referovali o tomto tématu Jakub Řihák a Eliška Pavlásková z Ústřední knihovny a Archivu Univerzity Karlovy. Digitální repozitář UK zpřístupňuje uživatelům (tedy i knihovníkům) vysokoškolské kvalifikační práce. Dozvěděli jsme se o procesu tvorby digitálního repozitáře a o způsobu zpřístupňování prací, které jsou archiváliemi s historickou hodnotou, a proto je kladen důraz i na formáty vhodné k archivaci a na podmínky odevzdávání prací.

V odpoledním bloku Adéla Jarolímková se spolupracovníky uchopila problematiku z jiného konce. V rámci Univerzity Karlovy provedli průzkum, který se týkal postojů doktorandů a akademiků ke sdílení dat. Všeobecně sdílení dat podporují ti, kdo jsou s principy volného přístupu k datům obeznámeni. Akademici jsou v zásadě ochotni svá data sdílet, míra otevřenosti přístupu se však nutně liší podle oborů, s ohledem na různá rizika sdílení. V oblasti medicíny existují specifické právní a etické problémy. Účastníci průzkumu proto vnímají nutnost vytvořit infrastrukturu sdílení dat vyhovující specifikům jednotlivých oborů. Jana Doležalová a Zdeňka Chmelařová poté představily repozitář ASEP, do něhož jsou ukládány plné texty dokumentů i datové záznamy a datové soubory pracovišť Akademie věd ČR. Posluchači se seznámili s workflow repozitáře, tedy postupem ukládání a zpřístupnění dat, různými typy uživatelských rozhraní i popisem ukládaných datových kolekcí (datasetů).

Svou účastí poctila konferenci i skupina alžírských informačních vědců. Prezentace Azzedina Bouderbana a jeho kolegyň v odpoledním bloku se týkala shromažďování a digitálního ukládání tezí dizertačních prací. Specifika Alžírska, jako je značná rozloha země a určité nedostatky v komunikaci mezi univerzitami, představují velkou výzvu.

Následovaly přednášky na právní témata, letos velice očekávané kvůli nutnosti implementace evropského Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) a vysokým postihům, které hrozí za nedodržování této směrnice. Michal Koščík představil praktický náhled na problematiku. Důraz byl kladen zejména na práva výzkumných subjektů a titulu veřejného zájmu na zpracování osobních dat za účelem výzkumu.

Další významné změny přinesla v ČR novela autorského zákona. Matěj Myška a Lucie Straková z Masarykovy univerzity se ve svých příspěvcích zabývali problematikou tzv. osiřelých děl a děl na trhu nedostupných a dopadem nové úpravy na knihovnickou praxi.

To už se přiblížila poslední přednáška odpoledního bloku, a kdo vydržel, byl po zásluze odměněn. Jen několik posluchačů znalo skvělý Archiv výtvarného umění, s nímž nás seznámil Jiří Hůla. Stránka http://abart-full.artarchiv.cz/ registruje téměř 200 různých typů dokumentů, z nichž část patří do šedé literatury. Výklad se soustředil na možnosti práce se stránkou a způsob vazeb mezi záznamy. Archiv je užitečný zájemcům o umění, pracovníkům knihoven i vědeckým pracovníkům.

J. Hůla FOTO: NTK

Příští ročník konference se bude konat opět v Národní technické knihovně dne 24. října 2018. Na webu https://nusl.techlib.cz/konference/10-rocnik-konference najdete odkaz na prezentace všech přednášejících z letošního ročníku konference. Sborník z konference v anglickém jazyce vyjde v prosinci 2017. Zveřejněny budou i všechny příspěvky přednášejících a další materiály konference.


Citace

FRIEDLAENDEROVÁ, Lucie. Konference o šedé literatuře a repozitářích 2017. Lékařská knihovna [online]. 2017, roč. 22, č. 3-4 [cit. 21.09.2023]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2017-22-3-4/konference-o-sede-literature-a-repozitarich-2017/. ISSN 1804-2031.