Výroční 10. seminář účastníků souborného katalogu 2017

Lenka Ptáčková, NLK

Letošní setkání pracovníků knihoven spolupracujících se Souborným katalogem (SK) Národní knihovny České republiky (NK ČR) se uskutečnilo 27. 11. 2017 opět ve velkém sále Městské knihovny v Praze a přineslo řadu velmi zajímavých příspěvků a nových informací. Kromě toho se postupně představili noví mladí pracovníci oddělení souborných katalogů.

V první části zazněly mimo jiné dva příspěvky o netradičním využití souborného katalogu v procesu výuky knihovníků a informačních pracovníků. Další zajímavé prezentace byly například o koncepci národní analytické bibliografie, kterou nově zajišťují pracoviště NK ČR nebo o projektu Městské knihovny v Praze Centrální katalogizace beletrie pro knihovny ČR, či o zpřístupňování děl nedostupných na trhu.

Národní lékařská knihovna (NLK) přispívá do SK ČR informacemi o přírůstcích a změnách v jejích fondech a ve fondu Oddělení vědeckých informací (OVI) – sigly ABA008 a ABE015. Mimo to, pokud jsou periodika, sborníky či kolektivní monografie excerpovány v Bibliographii medica Čechoslovaca  (BMČ), jsou odesílané záznamy obohaceny i o tuto informaci a příslušný odkaz. Dále jsou záznamy v SK ČR doplňovány o informace o digitalizaci a exportovány dále do registru digitalizace.

NLK má v SK ČR evidováno celkem 128 324 bibliografických záznamů. Údaj o excerpci existuje u 825 záznamů periodik, sborníků a kolektivních monografií a údaj o stavu digitalizace dokumentu u 1332 záznamů.

Kromě informací o vlastním fondu posílá NLK do SK ČR také informace o fondech a přírůstcích dokumentů dalších knihoven pracujících v téže bázi (Ústav hematologie a krevní transfuze – ABC011 (2564 záznamů v SK ČR), Institut klinické a experimentální medicíny – ABC048 (3843 záznamů v SK ČR), Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví – ABE202 (478 záznamů v SK ČR). Seminář účastníků SK ČR je proto velmi důležitým zdrojem novinek potřebných  pro další spolupráci.

Prezentace všech příspěvků naleznete na stránkách SK ČR http://www.caslin.cz/caslin/o-nas/prezentace-o-soubornem-katalogu-cr/rok-2017/vyrocni-seminar-sk-cr-27.11.


Citace

PTÁČKOVÁ, Lenka. Výroční 10. seminář účastníků souborného katalogu 2017. Lékařská knihovna [online]. 2017, roč. 22, č. 3-4 [cit. 13.07.2024]. Dostupné z: https://casopis.nlk.cz/archiv/2017-22-3-4/vyrocni-10-seminar-ucastniku-souborneho-katalogu-2017/. ISSN 1804-2031.